3. deň: Chudoba v duchu

Týždeň v Nazarete

3. deň: Chudoba v duchu

Duchovná chudoba
Zasvätenie vnútorných hodnôt

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Príď, Duchu Svätý,
Príď, Oheň lásky,
Príď, Otče úbohých,
pohnutý mojimi ranami.
Príď, Duchu Svätý,
do našich sŕdc
a zošli nám z neba lúč
svojho svetla.
Príď k nám,
Otče chudobných,
darca darov sľúbených,
Príď, svetlo našich sŕdc.

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                        
Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
2Kor 12,9-10:
 ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; Iebo keď som slabý, vtedy som silný.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. novembra 1990:
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s láskou a z lásky ku mne a k svojim a mojim bratom a sestrám konali skutky milosrdenstva. Drahé deti, všetko, čo robíte pre iných, robte s veľkou radosťou a pokorou pred Bohom. Som s vami a každý deň prinášam Bohu vaše obety a modlitby za zá­chranu sveta. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje po­zvanie.“

MEDITÁCIA
(PÚ) Dobrotivý Pán nepohrdol lonom Panny Márie, ale uza­vrel sa v ňom ako zajatec a otrok lásky; a neodmietol poslúchať ju a podrobiť sa jej po tridsať rokov. Opakujem, tu je ľudský duch v koncoch, keď sa vážne zamyslí nad týmto činom vtelenej Múdrosti, ktorá sa nechcela – hoci mohla – dávať ľuďom pria­mo, ale urobila tak prostredníctvom svätej Panny. Nechcela prísť na svet vo veku dospelého človeka, nezávislého od starostlivosti a poúčania svojej svätej Matky. Táto nekonečná Múdrosť nes­mierne túžila osláviť Boha, svojho Otca, a spasiť ľudí, a nenašla na to dokonalejší a rýchlejší spôsob, než vo všetkom sa podriadiť svätej Panne.
(sv. Ľudovít Mária Giignion z Montfortu)

Pobádaná láskou sa teda Mária uberá do domu svojej príbuz­nej. Keď tam vstupuje, Alžbeta, odpovedajúc na jej pozdrav, cíti, ako sa dieťa živo pohlo v jej lone, a „naplnená Duchom Svätým“ zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požeh­naný je plod tvojho života“ (Lk 1, 40-42). Toto Alžbetino zvola­nie, toto privítanie, sa stalo časťou Zdravasu ako pokračovanie anjelského pozdravenia a je jednou z najčastejších modlitieb Cir­kvi… V Alžbetinom pozdrave má každé slovo bohatý význam. Zásadne dôležité sa však zdá až to, čo sa hovorí na konci: „Bla­hoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán“ (Lk 1, 45). Tieto slová možno postaviť vedľa oslovenia „milosti plná“ v anjelskom pozdrave. V oboch textoch sa jasne prejavuje zásadný mariologický obsah, t. j. pravda o Márii, ktorá sa stala skutočne prítomnou v tajomstve Krista práve preto, že „uverila“. Anjelom oznámená plnosť milosti znamená dar samého Boha. Máriina viera, ktorú vychvaľuje Alžbeta pri návšteve, ukazuje, ako Panna z Nazareta odpovedala na tento dar.
(Ján Pavol II, Redemptoris Mater, 12)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných i budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
 (Lk 1,46-50)

Žalm 113

Chváľte, služobníci Pánovi,
chváľte meno Pánovo.
Nech je velebené meno Pánovo
odteraz až naveky.
Od východu slnka až po západ
nech je oslávené meno Pánovo.
Vyvýšený je Pán nad všetky národy
a jeho sláva nad nebesia.
Kto je ako Pán, náš Boh,
čo tróni na výsostiach,
a predsa dbá o všetko nepatrné
na nebi i na zemi?
Z prachu dvíha chudobného a
 zo smetiska povyšuje bedára a
dáva mu sedieť vedľa kniežat,
vedľa kniežat svojho ľudu.
Neplodnej dáva bývať v dome
ako šťastnej matke detí.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

2. deň: Na prahu domu Svätej rodiny

Ďalej

33. dňová príprava k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie