6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme

Týždeň v tieni Ducha Svätého

6. deň: Hľa, tvoja Matka
Prijmi Máriu a ona ťa prijme

Zasvätenie všetkého, čo v nás ešte nie je zasvätené

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ten, ktorý‘ hovoril ústami prorokov
a ktorého ohlásil zákon ľuďom nedokonalým,
Utešiteľ, pravý Boh, sa dnes zjavuje
služobníkom a svedkom Slova.
Ducha v ohni prijali apoštoli
ako pečať a znak živého Boha.
Zjavuje sa v dare jazykov,
lebo je silou, ktorá od Otca pochádza.
Kráľ kráľov, Jediný z Jediného, Slovo,
ty sa večne rodíš z Otca nesplodeného;
vo svojej láske dal si zažiariť
tvojmu všemocnému Duchu nad apoštolmi.
Ty, ktorý‘ si obnovil našu prirodzenosť
zranenú smrťou,
ty, Slovo Boha, zalievaš nás prúdom,
čo vytryskol z tvojho nepoškvrneného
prebodnutého boku,
a značíš nás pečaťou vrúcnosti Ducha.
(modlitba východných Cirkvi, ranné chvály Veľkonočného pondelka)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Zjv 3, 20-21:
Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. februára 1992:
„Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa cez modlitbu ešte väčšmi priblížili k Bohu. Len tak vám budem môcť pomáhať a ochraňovať vás pred každým útokom satana. Som s vami a prihováram sa za vás u Boha, aby vás ochraňoval. Avšak potrebujem k tomu vaše modlitby a vaše áno. Ľahko sa strácate v materiálnych a ľudských veciach a zabúdate, že Boh je váš najväčší priateľ. Preto, deti moje, priblížte sa k Bohu, aby vás ochraňoval a strážil pred každým zlom. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Máriu prijal ako prvý Ján. Pochopiteľne treba zdôrazniť, že najprv si Boh berie všetko ako prvý. A čo my máme najsamprv urobiť? Máme si vziať Máriu so svätým násilím, na ktoré som poukázal, a Mária sa nikdy nebude sťažovať. „Kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú“ (Mt 11,12)…
Mária nám hovorí: „Zober si ma teda, nevzal si si ma dostatočne! Vezmi si ma, ako si mi to často sľuboval, dodrž slovo! Často si mi sľuboval, že nielenže mi budeš celkom patriť, ale vezmeš si ma tak, aby som ti aj ja úplne patrila. Toľkokrát si mi opakoval slová, ktoré znamenali práve toto. Nuž teda teraz si ma vezmi podľa svojho slova. A predovšetkým nemýľ ma v mojom očakávaní. Už dlho čakám, už dávno túžim po chvíli, keď si ma vezmeš do všetkých zákutí svojho súkromia!“
Ján pri päte kríža dokonale odpovedal na toto Máriino očakávanie.
(P. Dehau, „Eve et Marie “ – Eva a Mária)

Mariánsky rozmer v živote Kristovho učeníka sa vyjadruje osobitne týmto synovským zverením sa Božej Matke, ktoré sa začalo Vykupiteľovým testamentom na Golgote. Keď sa kresťan synovský zveruje Márii, prijíma ako apoštol Ján „za svoju“ Matku Kristovu a vovádza ju do celého priestoru svojho vnútorného života, čiže do svojho ľudského a kresťanského , ja“. „Vzal si ju k sebe.“ Tým sa usiluje dostať sa do poľa „materskej lásky“, s ktorou sa Vykupiteľova Matka „stará o bratov svojho Syna“, „na ktorých zrode a výchove spolupracuje“ (Lumen gentium, 63) úmerne podľa daru, ktorého sa každému dostalo z moci Kristovho ducha. Tak sa vysvetľuje ono duchovné materstvo, ktoré sa pod krížom a vo večeradle stalo Máriinou úlohou.
(Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 45)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Pod ochranu tvojho milosrdenstva sa utiekame, svätá Božia Rodička.
(Sub Tuum)

Iz 27, 2-5

V ten deň bude vinica vínorodá, ospevujte ju!
Ja, Pán, ju strážim,
každú chvíľu ju polievam;
aby ju nepoškodili,
v noci i vo dne ju chránim.
Hnev neprechovávam.
Keby bolo tŕnie a bodľačie,
bojovne by som zakročil
a spálil by som ho zaraz,
alebo nech sa chopí mojej ochrany,
uzavrie mier so mnou,
mier uzavrie so mnou.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. (3-krát)

Predchádzajúce

5. deň: Prostredníčka všetkých milostí

Ďalej

7. deň: Turice lásky