6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme

Týždeň v tieni Ducha Svätého

6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme

Zasvätenie všetkého, čo v nás ešte nie je zasvätené

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ten, ktorý‘ hovoril ústami prorokov
a ktorého ohlásil zákon ľuďom nedokonalým,
Utešiteľ, pravý Boh, sa dnes zjavuje
služobníkom a svedkom Slova.
Ducha v ohni prijali apoštoli
ako pečať a znak živého Boha.
Zjavuje sa v dare jazykov,
lebo je silou, ktorá od Otca pochádza.
Kráľ kráľov, Jediný z Jediného, Slovo,
ty sa večne rodíš z Otca nesplodeného;
vo svojej láske dal si zažiariť
tvojmu všemocnému Duchu nad apoštolmi.
Ty, ktorý‘ si obnovil našu prirodzenosť
zranenú smrťou,
ty, Slovo Boha, zalievaš nás prúdom,
čo vytryskol z tvojho nepoškvrneného
prebodnutého boku,
a značíš nás pečaťou vrúcnosti Ducha.
(modlitba východných Cirkvi, ranné chvály Veľkonočného pondelka)

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Zjv 3, 20-21: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, kto zvíťazí, posadím vedľa seba na mojom tróne, ako som aj ja zvíťazil a zasadol som s mojím Otcom na jeho tróne.
Mt 7, 7-11: Modlitba s dôverou.
Iz 62, 1-5: Majestát Jeruzalema.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. februára 1992:
„Drahé deti! Dnes vás volám, aby ste sa cez modlitbu ešte väčšmi priblížili k Bohu. Len tak vám budem môcť pomáhať a ochraňovať vás pred každým útokom satana. Som s vami a prihováram sa za vás u Boha, aby vás ochraňoval. Avšak potrebujem k tomu vaše modlitby a vaše áno. Ľahko sa strácate v materiálnych a ľudských veciach a zabúdate, že Boh je váš najväčší priateľ. Preto, deti moje, priblížte sa k Bohu, aby vás ochraňoval a strážil pred každým zlom. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Máriu prijal ako prvý Ján. Pochopiteľne treba zdôrazniť, že najprv si Boh berie všetko ako prvý. A čo my máme najsamprv urobiť? Máme si vziať Máriu so svätým násilím, na ktoré som poukázal, a Mária sa nikdy nebude sťažovať. „Kráľovstvo nebeské trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú“ (Mt 11,12)…
Mária nám hovorí: „Zober si ma teda, nevzal si si ma dostatočne! Vezmi si ma, ako si mi to často sľuboval, dodrž slovo! Často si mi sľuboval, že nielenže mi budeš celkom patriť, ale vezmeš si ma tak, aby som ti aj ja úplne patrila. Toľkokrát si mi opakoval slová, ktoré znamenali práve toto. Nuž teda teraz si ma vezmi podľa svojho slova. A predovšetkým nemýľ ma v mojom očakávaní. Už dlho čakám, už dávno túžim po chvíli, keď si ma vezmeš do všetkých zákutí svojho súkromia!“
Ján pri päte kríža dokonale odpovedal na toto Máriino očakávanie.
(P. Dehau, „Eve et Márie “ – Eva a Mária)

Mariánsky rozmer v živote Kristovho učeníka sa vyjadruje osobitne týmto synovským zverením sa Božej Matke, ktoré sa začalo Vykupiteľovým testamentom na Golgote. Keď sa kresťan synovský zveruje Márii, prijíma ako apoštol Ján „za svoju“ Matku Kristovu a vovádza ju do celého priestoru svojho vnútorného života, čiže do svojho ľudského a kresťanského , ja“. „Vzal si ju k sebe.“ Tým sa usiluje dostať sa do poľa „materskej lásky“, s ktorou sa Vykupiteľova Matka „stará o bratov svojho Syna“, „na ktorých zrode a výchove spolupracuje“ (Lumen gentium, 63) úmerne podľa daru, ktorého sa každému dostalo z moci Kristovho ducha. Tak sa vysvetľuje ono duchovné materstvo, ktoré sa pod krížom a vo večeradle stalo Máriinou úlohou.
(Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 45)

MODLITBA ZASVÄTENIA
Mária, zasväcujem ti všetko, čo som ti ešte nezasvätil, čo som ti nedokázal dať. Prosím, vezmi si to, Matka moja, moja krásna, holubica moja, priateľka moja. Dotkni sa, očisti a ovládni to, čo sa ťa vo mne ešte bojí a o čom som nevedel.
Chcem si ťa vziať k sebe, do svojho najvnútornejšieho súkromia. Vstúp do svadobnej komnaty mojej duše, do najhlbšieho vnútra, ktoré bez teba nemôžem navštíviť. Zasnúb si ma, Božia nevesta! Moja Prečistá, v tme mojej noci priprav baldachýn na svadbu, pre ktorú si ma Najvyšší stvoril. Zahaľ ma do seba tak, ako teba zatienil Duch Svätý.

Antifóna

Pod ochranu tvojho milosrdenstva sa utiekame, svätá Božia Rodička.
(Sub Tuum)

Iz 27, 2-5

V ten deň
bude vinica pôvabná, ospevujte ju!
Ja, Pán, ju strážim,
každú chvíľu ju zalievam.
Strážim ju vo dne v noci,
aby sa jej niečo nestalo.
Nerád sa hnevám.
Ale keby som našiel tŕnie a krovie,
pustím sa s ňou do boja
a podpálim ju,
ak sa nebude utiekať pod moju ochranu,
a neuzavrie so mnou mier
a neuzavrie mier so mnou.

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Vzývanie Panny Márie: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. (3-krát)

Predchádzajúce

5. deň: Prostredníčka všetkých milostí

Ďalej

7. deň: Turice lásky