5. deň: Prostredníčka všetkých milostí

Týždeň v tieni Ducha Svätého

5. deň: Prostredníčka všetkých milostí

Zasvätenie sa Márii ako prostredníčke

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Duch Svätý, Duch Tešiteľ, ty si v deň Turíc zostúpil na apoštolov, aby si ich srdcia naplnil milosťou, láskou a múdrosťou; pre túto štedrosť a nekonečné milosrdenstvo naplň aj mne dušu milosťou a daj, nech moje vnútro pocíti nevýslovnú nehu tvojej lásky. Príď, Duchu Svätý, a z výšin nebies zošli na nás lúč svojho jasu; príď, Otče chudobných, príď, Darca nebeských darov; príď, Svetlo sŕdc. Náš jediný Tešiteľ! Príď, nežný ženích našich duší, náš pokoj a naša radosť; príď, ty, čo zahladzuješ hriechy sveta, ty, čo uzdravuješ naše neduhy. Príď, Sila silných, Opora slabých, Učiteľ pokorných, Postrach pyšných; príď, Sláva živých, Nádej a Spása mŕtvych; príď, môj Bože, a vlej mi do srdca poklady svojich darov a milosrdenstva. Daruj mi múdrosť, aby som sa opojil tvojou láskou; dar rozumu, aby ma osvietilo svetlo z výsosti; dar rady, aby som sa neodvrátil od tvojich príkazov; dar sily, aby som bojoval s odvahou; dar poznania, aby som sa naučil poznávať tvoje sväté pravdy; dar zbožnosti, aby sa moje srdce poddalo pôsobeniu tvojej milosti, a dar bázne, aby sa moja duša obávala tvojho súdu. Ó nežný miláčik čistých duší! Zapáľ a roznieť moje srdce lahodným a prevzácnym plameňom svojej lásky, aby sa pozdvihlo až k tebe, môjmu jedinému cieľu a bezodnému zdroju všetkých dobier. Nežný miláčik čistých a nevinných duší, ty poznáš moju nesmiernu slabosť; pre svoje zmilovanie drž nado mnou milosrdnú ruku a daj, aby som vyšiel zo seba a ponoril sa do teba. Prevráť, rozbi, znič a vyžeň zo mňa všetko, čo chceš, nech som taký, akým ma chceš mať; nech sa môj život stane tebe milou obetou a nech ma láska úplne strávi. Ach, kto mi získa túto priazeň? Pozri sa na svoje úbohé stvorenie: vo dne, v noci vzdychá za tebou. „Moja duša dychtí po Bohu, po Bohu živom“; kedyže sa objavím pred tvárou, kde je trón všetkých milostí? Kedy pôjdem k Pánovmu svätostánku? Kedy vstúpim do domu môjho Boha? Kedy sa nasýtim slávou tvojej prítomnosti? Kedy sa oslobodím od útokov pokušenia? Kedy prejdem hradbou tejto smutnej smrteľnosti? O ohnisko večnej žiary! Pomôž mi vrátiť sa do hlbiny, z ktorej som vyšiel, aby som ťa tam spoznal tak, ako ma ty poznáš, miloval tak, ako ma ty miluješ, a v spoločenstve vyvolených naveky sa sýtil pohľadom na tvoju tvár. Amen.
(Louis de Grenade)

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Jn 2, 1-5: Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
1 Tim 2, 3-6: Jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi.
Lk 1, 39-45: Navštívenie.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. apríla 1991:
 „Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam, aby sa vaša modlitba stala modlitbou srdca. Každý z vás by si mal nájsť čas na modlitbu, aby ste v modlitbe objavili Boha. Neželám si, aby ste o modlitbe hovorili, ale aby ste sa modlili. Každý deň by ste mali naplniť modlitbou vďaky za život a za všetko, čo máte. Želám si, aby ste život nepremárnili prázdnymi rečami, ale aby ste oslavovali Boha skutkami. Som s vami a ďakujem Bohu za každú chvíľu strávenú s vami. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Teraz, ó Matka milosrdenstva, v mene nehy tvojho prečistého srdca, Mesiac – teda Cirkev – padá na tvár, leží ti pri nohách a zahŕňa ťa naliehavými prosbami. Bola si ustanovená za prostredníčku medzi Cirkvou a Slnkom spravodlivosti, aby v tvojom svetle uzrela svetlo a skrze teba zaslúžila si milosti Slnka, ktoré ťa skutočne nado všetko milovalo a ozdobilo ťa krásou, keď ťa zahalilo do plášťa slávy a korunovalo najkrajšou z korún!
(sv. Bernard)

Mária bola plná milosti skôr kvôli nám, než pre ňu samotnú: Boh si ju vyvolil, aby sa všade a vo všetkom stala našou prozreteľnosťou.
Božou vôľou je, aby sme mali všetko skrze Máriu.
(sv. Bernard)

Komu bolo oznámené, že Duch Svätý na ňu zostúpi? A prečo? Ak len nie preto, aby ju vlastnil a naplnil, aby Božský Duch prišiel tam, kde už prebýval, a stal sa v Márii prekypujúcou hojnosťou, ktorá sa vylieva na nás?…
Pane, Mária je našou prostredníčkou; cez ňu sme dostali tvoje milosrdenstvo; vďaka nej prijímame v našich domoch Pána Ježiša.
(sv. Bernard)

Vykupiteľskou smrťou jej Syna dosiahlo materské prostredníctvo služobnice Pána univerzálny rozmer, lebo dielo vykúpenia sa vzťahuje na všetkých ľudí. Tým sa jedinečne prejavuje účinnosť jediného a univerzálneho Kristovho prostredníctva „medzi Bohom a ľuďmi“. Máriina spolupráca sa svojou podriadenosťou zúčastňuje na univerzálnosti prostredníctva Vykupiteľa, jediného prostredníka…
Svojím prostredníctvom, podriadeným prostredníctvu Vykupiteľa, Mária osobitne prispieva k jednote Cirkvi, putujúcej na tejto zemi, s eschatologickou a nebeskou skutočnosťou spoločenstva svätých, lebo je už „vzatá do neba“.
(Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 40-41)

MODLITBA ZASVÄTENIA
Mária, vo chvíli, keď božskú spravodlivosť pohltila tvoja najnežnejšia materinská láska, Boh ti zveril moc nad svojím milosrdenstvom a náš jediný prostredník z teba urobil zvrchovanú darkyňu všetkých milostí, aby jeho mystické telo žilo z lásky Ženícha k neveste.
Mária, zasväcujem sa ti, nech moje srdce i môj rozum sú ti bezvýhradne otvorené, aby som si skrze tvoje prostredníctvo úplne získal Boha, ktorému úplne patríš. Celkom sa ti odovzdávam; chcem byť sprostredkovateľom prostredníčky, nech všetko vo mne ťa ctí a o tebe rozpráva, vyjadruje tvoju krásu a krásu Boha, z ktorého obdivuhodnej milosti si nepoškvrnené počatá.

Antifóna

Mária, ty osvetľuješ našu noc.
Ten, kto kráča v tvojich šľapajach,
už nekráča v tme,
ale má svetlo života.
(sv. Bernard)

Jdt 13,18-20

Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho
nad všetky ženy na svete.
A zvelebený je Pán, Boh náš,
ktorý stvoril nebo i zem.

A ktorý ťa viedol, aby si úderom zasiahla
hlavu kniežaťa našich nepriateľov.
Preto nevymizne tvoja chvála zo sŕdc ľudí,
ktorí si budú naveky pripomínať Pánovu silu.

Nech ťa Boh za toto naveky vyvýši,
nech ťa zahrnie dobrami za to,
že si nešetrila svoj život,
keď bol ponížený náš rod,
ale zabránila si nášmu pádu tým,
že si správne kráčala pred tvárou nášho Boha.

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Vzývanie Panny Márie: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet. (3-krát)

 

Predchádzajúce

4. deň: Utešiteľka, nevesta Utešiteľa

Ďalej

6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme