7. deň: Turice lásky

Týždeň v tieni Ducha Svätého

7.deň: Turice lásky

Stať sa rytierom Nepoškvrnenej

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Pane, zošli svojho Ducha, a všetko bude stvorené a obnovíš tvárnosť zeme. Pane, obnov svoje prvé Turice. Ježišu, daruj všetkým svojim milovaným kňazom milosť rozlišovať duchov, naplň ich svojimi darmi, roznecuj ich lásku, urob z nich odvážnych apoštolov a skutočných svätcov medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný víchor do našich katedrál, kostolov, kaplniek, večeradiel, do najprepychovejších domov i najskromnejších príbytkov. Celú zem naplň svojím svetlom, svojou útechou a láskou.
Príď, Duchu lásky, osviež svet svojím posväcujúcim dychom. Všetkých ľudí zaplav žiarou svojej milosti! Priveď ich do nádhery svojej slávy. Poteš ich v prítomnosti zaťaženej strachom, osvieť ich neistú budúcnosť, posilni tých, čo ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozožeň všetky temnoty na zemi. Všetky blúdiace ovce priveď do božského ovčinca a prenikni mrákavy svojím tajomným jasom. Zjav sa ľuďom a ten deň nech zvestuje novú zorničku. Naplň všetky srdcia svojimi rozmanitými a vzácnymi darmi, božským ovocím kalvárskej obety, veľkolepým závdavkom Kristových prisľúbení.
Duchu Boží, Oheň lásky, Radosť, čo presahuje každú plnosť; Svetlo, ktoré zaháňa najžalostnejšie tmy; Pôvodca každej chvály, Duch pravdy, daj, aby všetky duše dychtili po svätých veciach.
Daj im preniknúť do nesmiernej krásy svojich tajomných príbytkov. Nech vstúpia do skrytého kráľovstva Božích tajomstiev podľa prisľúbení Slova; a ich život úplne premenený, pretvorený v Kristovi dosiahne nekonečnú silu mocou tvojich božských bohatstiev.
Božský Utešiteľ v našich súženiach, prevzácny pôvab plodnej samoty, prameň všetkých našich radostí, svätý pôvodca každého duchovného života, rozprestri svoju velebnosť nad celým vesmírom. Naplň svet svojou plnosťou.
Ponor našu ľudskú prirodzenosť do tajomstva tvojej božskej jednoty, vtlač do sŕdc pečať Otcových prisľúbení; zažeň nám z mysle každý tieň; daj zakúsiť ústam všetkých opojenie z Ježišovho kalicha a čoskoro celé zástupy svätcov sa pozdvihnú do svetla.
(Marta Robinová, 26. mája 1939)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Zjv 12, 10-11:

A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. mája 1993:
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa otvorili Bohu prostredníctvom modlitby tak, aby Duch Svätý začal vo vás a skrze vás konať zázraky. (…) Pretože, drahé deti, každý z vás je dôležitý v mojom pláne spásy.
Volám vás, aby ste boli nositeľmi dobra a pokoja. Boh vám môže dať pokoj až vtedy, keď sa obrátite a budete sa modliť. Preto, moje drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a robte to, čo vám vnukne Duch Svätý. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
(PU) Máriou sa začala spása sveta, Máriou sa má i zavŕšiť… Pri druhom príchode Ježiša Krista Mária má byť poznaná a zjavená prostredníctvom Ducha Svätého, aby cez ňu ľudia poznali a milovali Krista a slúžili mu. Lebo už zaniknú dôvody, pre ktoré Duch Svätý svoju nevestu po celý život chránil v skrytosti a v dobe hlásania evanjelia ju zjavoval len málo.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Maximilián Kolbe bol ako málokto preniknutý tajomstvom Božieho vyvolenia Panny Márie. Jeho srdce i myšlienky sa osobitným spôsobom sústreďovali na „nový začiatok“, ktorým bolo v ľudských dejinách nepoškvrnené počatie Matky vteleného Vykupiteľa.
Maximilián Kolbe prenikol do tohto tajomstva v mimoriadnej hĺbke a šírke: nie abstraktne, ale v živej súvislosti Boha-Trojice, Otca, Syna a Ducha Svätého, s jeho spasiteľským zámerom so svetom. Hovorí: „Usilujme sa byť ustavične, každý deň v prítomnosti Nepoškvrnenej a tak sa viac priblížime k Srdcu Ježiša a Boha Otca, k celej Svätej Trojici, lebo nijaké stvorenie nie je tak blízko k Bohu ako Nepoškvrnená. A takto aj my privedieme k Nepoškvrnenej a k Bohu tých, čo sú blízki nášmu srdcu.“ (M. Kolbe, list z Nagasaki. 6. 4. 1934)
(Ján Pavol II., druhá cesta do Poľska, jún 1983)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Zjv 4,11,5, 9.10.12

Hoden si, Pane a Bože náš,
prijať slávu, česť a moc,
lebo ty si stvoril všetky veci,
z tvojej vôle boli a sú stvorené.

Hoden si vziať knihu
a otvoriť jej pečate,
lebo si bol zabitý
a svojou krvou si Bohu vykúpil
ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa
a urobil si ich kráľovstvom
a kňazmi nášmu Bohu
a budú kraľovať na zemi.

Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,
prijať moc, bohatstvo a múdrosť,
silu, česť, slávu a dobrorečenie.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

6. deň: Hľa, tvoja Matka Prijmi Máriu a ona ťa prijme

Ďalej

Správy z Medžugoria, 21.05.2020