7. deň: Kráľovská moc Ježišovho Srdca cez panovanie Máriinho Srdca

Týždeň v Ježišovom Srdci

7. deň: Kráľovská moc Ježišovho Srdca cez panovanie Máriinho Srdca

Zasvätenie všetkej lásky na svete

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ó Ježišu, vieme, že si milostivý
a že si za nás dal svoje Srdce.
Je korunované tŕňovou korunou a našimi hriechmi.

Vieme, že aj dnes za nás prosíš, aby sme nepadli.
Ježišu, spomeň si na nás, keď zhrešíme.
Skrze svoje najsvätejšie Srdce daj,
aby sme sa všetci navzájom milovali.
Nech vymizne všetka nenávisť medzi ľuďmi.

Prejav nám svoju lásku!
Všetci ťa milujeme a túžime po tom,
aby si nás svojím Srdcom dobrého pastiera
ochraňoval pred hriechom.

Príď do každého srdca, Ježišu!
Klop, klop na dvere nášho srdca – trpezlivo a neúnavne.
Sme ešte stále uzavretí,
lebo sme nepochopili tvoju lásku.
Klop ustavične a daj, ó dobrý Ježišu,
aby sme ti otvorili svoje srdcia aspoň vtedy,
keď si spomenieme na tvoje utrpenie,
ktoré si za nás podstúpil.
Amen.
(modlitba, ktorú zverila Panna Mária v Medžugori Jelene 28. novembra 1983)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Lk 4,18-19:
„Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. septembra 1991:
„Drahé deti! Dnes vás všetkých zvlášť volám k modlitbe a odriekaniu. Lebo teraz – ako nikdy predtým – chce satan ukázať svetu svoju hanebnú tvár, ktorou chce stále viac ľudí zviesť na cestu smrti a hriechu.
Preto, drahé deti, pomáhajte, aby moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazilo vo svete hriechu. Prosím vás všetkých, aby ste modlitby a obety venovali na moje úmysly, aby som ich mohla venovať Bohu za to, čo je najpotrebnejšie.
Zabudnite na svoje priania a modlite sa, drahé deti, za to, čo si praje Boh, a nie za to, čo si prajete vy. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Kristus na kríži povedal: „Žena, hľa, tvoj syn.“ Týmito slovami otvoril srdce svojej Matky novým spôsobom. Krátko nato do boku Ukrižovaného vniká kopija rímskeho vojaka. Prebodnuté Srdce sa stalo znamením vykúpenia, ktoré Baránok dokonal svojou smrťou.
Máriino Nepoškvrnené Srdce, otvorené slovami „Žena, hľa, tvoj syn“, sa duchovne stretáva so Srdcom Syna, rozjatreným vo-jakovou kopijou. Máriino Srdce roztvorila láska k svetu a k ľuďom, ktorých Kristus miloval a obetoval sa za nich na kríži až po prebodnutie.
Zveriť svet Nepoškvrnenému Srdcu Márie znamená priblížiť sa vďaka príhovoru Matky k samotnému Prameňu života, ktorý vytryskol na Golgote. Z prebodnutého srdca prýšti bez prestania vykúpenie a milosť. V ňom sa nepretržite uskutočňuje zadosťučinenie za hriechy sveta. Je nevyčerpateľným prameňom nového života a svätosti.
(Ján Pavol II., Portugalsko, máj 1982)

Uvážte, že po najsvätejšom Srdci Ježiša, najvyššieho Panovníka neba a zeme, Máriino vznešené Srdce ako Kráľovnej anjelov a Matky Kráľa kráľov kraľuje nad všetkými srdcami, ktoré boli stvorené, aby milovali Boha.
(sv. Ján Eudes)

(PÚ) Mária je kráľovnou neba i zeme z milosti, tak ako Ježiš je Kráľom svojou prirodzenosťou i víťazstvom. Tak ako kráľovstvo Ježiša Krista je predovšetkým v srdciach a vo vnútri človeka podľa slov: Kráľovstvo Božie je vo vás (porov. Lk 17, 21), aj kráľovstvo najsvätejšej Panny je predovšetkým vo vnútri človeka, čiže v jeho duši. V dušiach je so svojím Synom oslavovaná viac než vo všetkých viditeľných tvoroch a my ju spolu so svätými môžeme nazývať Kráľovnou sŕdc.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Keďže Kristus bol Kráľom a Učiteľom, na Matku, ktorá ho porodila, sa máme pozerať ako na skutočnú Kráľovnú a Učiteľku.
(sv. Atanáz)

Podľa tejto vôle som sa ja, Boží Syn, stal človekom v Panne Márii, ktorej Srdce bolo ako moje Srdce; môžem povedať, že moja Matka a ja sme spasili človeka akoby jedným Srdcom, ja mukami srdca v tele a ona bolesťou srdca v láske.
(sv. Brigita, „Révélations“ – Zjavenia)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Žalm 63

Bože, ty si môj Boh,
už od úsvitu sa viniem k tebe.
Za tebou prahne moja duša,
za tebou túži moje telo;
ako vyschnutá, pustá zem bez vody,
tak ťa túžim uzrieť vo svätyni
a vidieť tvoju moc a slávu.
Veď tvoja milosť je lepšia než život;
moje pery budú ťa oslavovať.

Celý život ťa chcem velebiť
a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.
Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša
a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
Na svojom lôžku myslím na teba,
o tebe rozjímam hneď za rána.
Lebo ty si mi pomáhal
a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

Moja duša sa vinie k tebe,
ujímaš sa ma svojou pravicou.
Tí však čo chcú môj život zahubiť,
zostúpia do hlbín zeme;
vydaní budú meču napospas,
stanú sa korisťou šakalov.
Kráľ sa však bude tešiť v Bohu,
chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho,
lebo budú umlčané ústa klamárov.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným prebodnutím srdca

Ďalej

Homília, páter Dragan Ružić, 15.05.2020