6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným prebodnutím srdca

Týždeň v Ježišovom Srdci

6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným prebodnutím srdca

Obnova krstných sľubov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Duchu Svätý, zapáľ ma,
Oheň Boží, stravuj ma,
Duchu Svätý, zapáľ ma,
k pravej ceste priveď ma.

Duchu Svätý, očisť ma,
Oheň Lásky, roznieť ma,
Duchu Svätý, očisť ma,
za nevestu prijmi ma.

Duchu Svätý, povzbuď ma,
Láska Božia, uzdrav ma,
Duchu Svätý, povzbuď ma,
Duchu Svätý, obnov ma.

Duchu Svätý, osvieť ma,
Láska Syna, naplň ma,
Duchu Svätý, osvieť ma,
v pravé blaho uveď ma.
(bl. Miriam z Betlehema)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Kol 2,6-7:
Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite: v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky!

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. novembra 1991:
„Drahé deti! Aj tentoraz vás volám k modlitbe. Modlite sa, aby ste mohli pochopiť, čo vám chce Boh povedať skrze moju prítomnosť a skrze posolstvá, ktoré vám dávam. Chcela by som vás všetkých privádzať vždy bližšie k Ježišovi a jeho ranenému Srdcu, aby ste mohli pochopiť jeho nesmiernu lásku, ktorou obdaril každého z vás. Preto, drahé deti, modlite sa, aby z vašich sŕdc vytryskol prameň lásky ku každému človeku, aj k tomu, ktorý vás nenávidí a vami opovrhuje. Tak budete môcť Ježišovou láskou zvíťaziť nad všetkou biedou tohto žalostného sveta, v ktorom niet nádeje pre tých, čo nepoznajú Ježiša. Ďakujem vám za všetky obete a modlitby! Modlite sa, aby som vám mohla ešte viac pomáhať. Vaše modlitby sú mi potrebné. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Ponorenie pri krste znamená nechať sa pochovať spolu s Ježišom. Týmto mystickým hrobom je Máriino srdce. Tam skutočne umierame sebe samým, pretože sa zriekame každého skutku, akokoľvek krásny by sa nám mohol vidieť. Strácame sa v Márii; ona bude konať, žiť a milovať za nás. Pochopme, že Boh nám prikazuje takéto sebazaprenie, aby sme sa znovuzrodili v našej Matke. Toto znovuzrodenie je dokonalou obnovou, ktorá si žiada úplné zapretie toho, čím sme: svätý Ján z Kríža hovorí o noci, o noci dieťaťa uzavretého v materskom lone. Odovzdajme sa vo viere Márii, to je tajomstvo veľkej svätosti. „Sme mŕtvi a náš život je ukrytý s Ježišom v Márii…“
Boh nám prejavuje svoju nežnosť tak, že nás pochováva v srdci Matky, aby nám uľahčil smrť.
(P. Gabriel Jacquier, „La vie Mariale, Les Carnets Noirs“ – Mariánsky život, Čierne zošity)

To vysvetľuje, prečo sa naše srdce zapaľuje vrúcnou láskou najmä na mariánske sviatky, že v oblasti srdca, v hrudi, takmer neustále cítime akési božské teplo, iné než prirodzené… Vtedy sa z lásky strácam v Márii, rozplývam sa v nej a som akoby stravovaná.
(Marie de Sainte Thérése, „L’union mystique à Marie „— Mystická jednota s Máriou)

Kristova láska je tiež starostlivo vyberaným šípom. Nielenže prebodol Máriinu dušu, ale prenikol ju skrz-naskrz, aby ani jedna oblasť jej panenského srdca nezostala nenaplnená láskou a aby Mária mohla milovať z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo -všetkých svojich síl, aby bola plná milosti. Možno ju prenikol preto, aby zasiahol aj nás: aby sme mali všetci účasť na tejto plnosti, aby sa Mária stala Matkou lásky, Lásky, ktorej Otcom je Boh-láska.
(sv. Bernard)

Kristus prišiel k nám v krste, vo sviatosti birmovania, vo sviatosti zmierenia, v Eucharistii a v ďalších úkonoch spoločenstva Cirkvi, a to bez toho, aby sme si to zaslúžili, ba dokonca bez toho, že by sme ho v nich boli najskôr spoznali.
Nech nám teda Mária pomôže v jednoduchosti srdca prijať zvesť o Božej láske a veriť jej napriek pochybnostiam, ktoré našepkávajú nášmu srdcu spoločnosť i náš vlastný duch! Nebojme sa! Ak sa aj ťažkosti nepominú, budeme sa modliť, aby sme napredovali vo viere napriek ťažkostiam, alebo skôr vďaka nim, pretože práve tu sa osvedčuje naša dôvera a vernosť. Svoju vieru budeme živiť hlbším štúdiom Božieho slova a ustavičným uvažovaním o Cirkvi – živej tradícii. Budeme sa usilovať o pravdivosť nášho života, aby sme prišli k svetlu. Kiež by sme mali číru a pevnú vieru svätej Bernadety: už od svojich pätnástich rokov si bola istá posolstvom, ktoré jej Mária odovzdala, a dokázala odvážne čeliť podozrievavosti sveta dospelých; zostala verná tomu, čo prijala, a svedčila o tom.
(Ján Pavol II., Lurdy, 1983)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Ó Mária, prenežná láska, do teba sa vpísalo Slovo, ktoré nám dáva náuku života; si tablicou, na ktorej je táto náuka vyrytá. Už od chvíle, ako sa Slovo do teba vtláča, nesie kríž svätej túžby, ktorú má priam vštepenú. Sotva počaté, ovláda ho túžba zomrieť za spásu ľudí, kvôli ktorým sa vtelilo.
(sv. Katarína Sienská)

Chválospev (Zjv 19,1-2. 5-7)

Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi:
„Aleluja!
Spása, sláva a moc nášmu Bohu,
 lebo sú správne a spravodlivé jeho súdy.
Veď odsúdil veľkú neviestku, ktorá svojím smilstvom kazila zem;
a z jej rúk vymáhal krv svojich služobníkov.“
A od trónu zaznel hlas:
„Chváľte nášho Boha, všetci jeho služobníci,
aj vy, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!“
Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu
a ako hukot mnohých vôd
a ako rachot mocného hromobitia, ktorý volal:
„Aleluja!
Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.
Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu,
lebo nadišla Baránkova svadba a jeho nevesta sa pripravila.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

5. deň: Máriina samota

Ďalej

7. deň: Kráľovská moc Ježišovho Srdca cez panovanie Máriinho Srdca