5. deň: Máriina samota

Týždeň v Ježišovom Srdci

5. deň: Máriina samota

Zasvätenie našej samoty

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Duchu Presvätý a plný lásky,
daj počuť mi tvoj milý, nežný hlas.
Pred tebou túžim byť ako pierko ľahký,
nech tvoj dych kamkoľvek odvanie ma,
nechcem ti nikdy žiaden odpor klásť.
(ctih. Francois Márie Libermann)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Jn 16,32-33:
Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. júna 1988:
„Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske, ktorá je Bohu oddaná a milá. Deti moje, láska prijíma všetko, aj to, čo je tvrdé a horké, kvôli Ježišovi, ktorý je láska. Preto, drahé deti, proste Boha, aby vám prišiel na pomoc nie podľa vašich želaní, ale podľa svojej lásky. Odovzdajte sa Bohu, aby vás on mohol uzdraviť a potešiť a aby vám mohol odpustiť všetko to, čo je vo vás prekážkou na ceste lásky. Potom môže Boh pretvárať váš život, a vy budete rásť v láske. Deti moje, oslavujte Boha chválospevom lásky, aby Božia láska mohla vo vás rásť každý deň až do svojej dokonalosti. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Prijmime úplnú ľudskú samotu, aby sme sa zjednotili s Máriou. Ona jediná si zachovala vieru, nádej a lásku v dňoch medzi smrťou a zmŕtvychvstaním jej Syna. Iba ona je odpoveďou ľudstva na Kristovu obetu. A opäť iba v nej nájdeme všetky čnosti potrebné na to, aby sme dúfali, verili, milovali a z nášho slzavého údolia dovideli na Kristovo víťazstvo už v tomto čase.
„Mária bude vždy s Ježišom… až po hrob, kam Živá nemôže vstúpiť, lebo nehľadá Živého medzi mŕtvymi. On žije v jej srdci: Ježišov duch, oddelený od svojho tela, odpočíva v Máriinom duchu a srdci, kým jeho telo odpočíva v hrobe.“
(Pierre de Bérulle)

„Potom povedal učeníkovi: ,Hľa, tvoja matka!‘ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 27). V tomto čine sa nepochybne prejavuje jedinečná starostlivosť Syna o matku, ktorú opúšťal v takej veľkej bolesti. Ježišov „testament z kríža“ nám však o tejto starostlivosti hovorí ešte viac. Ježiš vyzdvihuje nové puto medzi matkou a Synom a slávnostne potvrdzuje všetku jeho pravdivosť a skutočnosť. Možno povedať, že ak Máriino materstvo, vzťahujúce sa na všetkých ľudí, bolo načrtnuté už prv, teraz sa jasne spresňuje a ustanovuje. Vynára sa z definitívneho vyzrievania veľkonočného tajomstva Vykupiteľa. Keďže Kristova Matka je priamo v tomto tajomstve, ktoré sa týka človeka -jednotlivca i všetkých – ona je daná človekovi – každému a všetkým – ako Matka.
(Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 23)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Každý život je omšou a každá duša je hostiou.
(Marta Robinová)

Žalm 27

Pán je moje svetlo a moja spása,
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života,
pred kým sa mám strachovať?
Keď sa približujú ku mne zločinci
a chcú mi zničiť telo,
vtedy moji utláčatelia a nepriatelia
strácajú silu a padajú.

Aj keby sa proti mne postavili šíky,
moje srdce sa nezľakne.
Aj keby proti mne vzbĺkol boj,
zotrvám v dôvere.

O jedno prosím Pána a za tým túžim,
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu
a obdivoval jeho chrám.

A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia,
ukryje ma v skrýši svojho príbytku
a postaví ma vysoko na skalu.
A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov,
čo ma obkľučujú.
V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály,
budem spievať a hrať Pánovi.

Čuj, Pane, hlas môjho volania,
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
V srdci mi znejú tvoje slová:
„Hľadajte moju tvár!“
Pane, ja hľadám tvoju tvár.

Neodvracaj svoju tvár odo mňa,
neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka.
Ty si moja pomoc, neodvrhuj ma,
ani ma neopúšťaj, Bože, moja spása.
Hoci by ma opustili otec aj mať,
Pán sa ma predsa ujme.

Ukáž mi, Pane, svoju cestu
a priveď ma na správny chodník,
lebo mám mnoho nepriateľov.

Nevydávaj ma zvoli utláčateľov,
veď povstali proti mne kriví svedkovia,
dychtiví po násilí.

Verím, že uvidím dobrodenia Pánove
v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný,
 srdce maj silné a drž sa Pána.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

4. deň: Spoluúčasť na vykúpení, Ženích krvi

Ďalej

6. deň: Svadba so Slovom spečatená dvojnásobným prebodnutím srdca