4. deň: Spoluúčasť na vykúpení, Ženích krvi

Týždeň v Ježišovom Srdci

4. deň: Spoluúčasť na vykúpení, Ženích krvi

Zasvätenie utrpenia

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Oheň a svetlo,
čo žiari na Kristovej tvári,
oheň, ktorého príchod je slovom,
oheň, ktorého ticho je svetlom,
oheň, ktorý v srdciach chválospev budíš,
velebíme ťa.

Ty v Kristovi prebývaš,
Duch múdrosti a rozumu,
Duch rady a sily,
Duch poznania a bázne,
velebíme ťa.

Ty skúmaš Božie hlbiny,
ty osvecuješ oči nášho srdca,
ty sa spájaš s naším duchom,
V tebe sme odbleskom slávy Pána,
velebíme ťa.
(sv. Efrém)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Rim 8,18-23:
A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti – nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. novembra 1991:
„Keď prežívate problémy, utrpenia, choroby, nehovorte: ,Ach, prečo sa to stalo práve mne, a nie niekomu druhému!‘
Nie, milé deti, radšej povedzte: ,Pane, ďakujem ti za dar, ktorý mi dávaš.‘ Lebo utrpenie, ak je obetované, je prameňom veľkých milostí pre vás i pre druhých.
Vo chvíľach choroby mnohí z vás v modlitbe len opakujú: ,Uzdrav ma, uzdrav ma!‘ Nie, milé deti, to nie je dobre, lebo tak vaše srdcia nie sú otvorené Bohu. Uzatvárate svoje srdcia do svojej choroby, a nie ste otvorení ani Božej vôli, ani milostiam, ktoré vám Boh chce dať. Modlite sa skôr takto: ,Pane, nech sa vo mne naplní tvoja vôľa.‘ Len tak vám Boh bude môcť odovzdať svoje milosti podľa vašich skutočných potrieb, ktoré pozná lepšie než vy. Môže to byť milosť uzdravenia, novej sily, svetla, radosti… Stačí len, aby ste otvorili svoje srdcia Bohu. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Podľa svätého Efréma vďaka Márii sa vykúpenie vzťahuje na všetkých hriešnikov až po duše pri bránach pekla.
Aké lahodné prisľúbenia sa o tom dozvedela z Pánových úst svätá Brigita! V jej knihe zjavení čítame, že jedného dňa počula, ako sa Ježiš zhováral s Pannou Máriou a povedal jej: „Matka moja, žiadaj si, čo len chceš; nikdy neodmietnem ani jednu z tvojich prosieb.“ A dodal: „Vedz, že každému, kto ma v tvojom mene požiada o nejakú milosť, aj keď je hriešny, sľubujem, že ju dostane za podmienky, že sa chce obrátiť.“
Svätá Gertrúda mala rovnaké zjavenie: počula nášho Vykupiteľa, ako hovorí Panne Márii, že vo svojej všemohúcnosti jej dovolil, aby podľa vlastného uváženia využívala jeho súcit voči hriešnikom, ktorí sa k nej utiekajú.
(sv. Alfonz z Liguori)

Ó, Mária, Chrám Trojice, Mária, nositeľka ohňa, Mária, roz-dávateľka milosrdenstva! Mária, ty dávaš vzrast božskému Plodu! Mária, v istom zmysle vykupiteľka ľudského pokolenia!
(Či nespasilo svet utrpenie tvojho tela v tele Slova?) Kristus sa stal Vykupiteľom svojimi mukami; ty bolesťou svojho tela a duše.
(sv. Katarína Sienská)

Kríž je jediná obeta Krista, ktorý je jediný „prostredník medzi Bohom a ľuďmi“ (1 Tim 2, 5). Ale pretože sa Boží Syn svojím vtelením „určitým spôsobom zjednotil s každým človekom“ (GS, 22), „dáva všetkým možnosť, aby sa spôsobom známym jedine Bohu stali účastnými na tomto veľkonočnom tajomstve“ (GS, 22). Ježiš Kristus vyzýva svojich učeníkov, aby vzali svoj kríž a nasledovali ho (porov. Mt 16, 24), lebo on trpel za nás a zanechal nám tak príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajach (porov. 1 Pt 2, 21). Chce totiž zapojiť do svojej vykupiteľskej obety aj tých, ktorí ako prví okusujú jej dobrodenie (porov. Mk 10, 39; Jn 14, 18-19; Kol 1, 24). To sa v najvyššej miere uskutočňuje v osobe jeho matky, ktorá je vnútornejšie spojená s tajomstvom jeho vykupiteľského utrpenia ako ktokoľvek iný (porov. Lk 2, 35).
„Okrem kríža niet iného rebríka, po ktorom by sa dalo vystúpiť do neba“ (sv. Ružena z Limy).
(Katechizmus katolíckej Cirkvi, 618)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Každý život je omšou a každá duša je hostiou.
(Marta Robinová)

Magnifikat (Lk 1, 46-55)

Velebí moja duša Pána
a môj duch jasá
v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

3. deň: Nájdenie Ježiša v chráme

Ďalej

5. deň: Máriina samota