4. deň: Nevesta vyjavuje večného Otca

Týždeň v Otcovom lone

4. deň: Nevesta vyjavuje večného Otca

Zasvätenie nášho dôverného vzťahu s Bohom

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Duchu Svätý, nech nám pomáha tvoja milosť,
a po tom, čo vyženie neresť z našich sŕdc,
nech v nich zostáva. Duchu Svätý, Dobro a Svetlo ľudí,
osloboď naše duše od smrteľných temnôt.

Duchu Svätý, ty miluješ len spravodlivé myšlienky; vo svojej dobrote vylej pomazanie na naše city.
Duchu Svätý, ty zotieraš každú škvrnu,
očisti v nás pohľad vnútorného človeka,
aby sme videli nebeského Otca, na ktorého sa smú dívať len čisté srdcia.
Ty si vnukol prorokom, aby už vopred oslavovali Krista.
Posilňoval si apoštolov, aby vo svete hlásali jeho víťazstvo.

Keď svojím Slovom Boh stvoril nebesia, moria i zem,
tvoja moc sa rozprestrela nad vodami a prikryla ich.
Ty dávaš vode plodnosť, aby dušiam priniesla život.

Ty, Pane, svojím dychom tvoríš duchovného človeka.
Zjednotil si svet rozdielnych jazykov a vyznaní;
si najlepší Učiteľ, privádzaš modlárov k uctievaniu Boha.

Vypočuj naše prosby, Duchu Svätý,
lebo bez teba sú bezcenné naše modlitby
a nehodné vystúpiť k Božiemu sluchu.

Po všetky veky ty si učil svätých
a mocne si ich podnecoval. I dnešnému dňu dávaš slávu
a Kristových apoštolov napĺňaš výnimočnou
a neslýchanou milosťou.
(Humbert de Roman)

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Jn 15, 4-5: Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Ex 3,1-6: Horiaci ker.
Jn 7,37-39: Prúdy živej vody.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 18. marca 1993:
„Drahé deti, mám toto želanie: aby ste mi dali svoje ruky. Potom vás budem môcť ako vaša matka viesť po správnej ceste. Budem vás môcť viesť k vášmu Otcovi. Otvorte svoje srdce a dovoľte mi vstúpiť. Modlite sa, lebo ja som s vami v modlitbe. Modlite sa a potom vás budem môcť viesť. Povediem vás k pokoju a k šťastiu. Ďakujem, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Manželstvo nie je ničím iným ako svätým obrazom večného Otca, ktorý plodí a nosí v sebe svoje Slovo a sám v sebe uskutočňuje to, čo muž a žena vyjadrujú navonok, keď spolu privedú na svet dieťa, ktoré je výrazom ich plodnosti, pričom jeden ovocie splodí a druhý ho nosí. Keďže Boh Otec počal svoje Slovo v plodnom panenstve, chce práve na svojej svätej neveste ukázať túto panenskú a neporušenú plodnosť.
(Jean Jacques Olier, ,Jm vie intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný život)
Mária nás učí najskôr veriť. Veriť v lásku Boha Otca, ktorý neustále stojí pri : nie my sme najprv milovali Boha. ale on nás miloval prvý.
Učí nás veriť v Kristovu moc, ktorá sa prejavila pri vykúpení.
Je Bohom Spasiteľom predpovedaný Izaiášom. Je zdrojom života v hojnosti. Je pravdou o Bohu a pravdou o našej úbohej existencii. Je cestou Boha a cestou človeka, ktorý skutočne naplnil svoje povolanie.
Mária nás učí veriť v ducha Svätého, ktorého bezvýhradne prijala a ktorý je daný aj nám. Sme si istí láskou Trojjediného Boha, ak sa mu vierou otvoríme, budeme spolu s Máriou blahoslavení a dostaneme chuť a silu milovať.
(Ján Pavol II., Lurdy, 15. 8. 1983)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Antifóna

O Mária, ohnivý voz, ako pod popolom ukrytý nosila si plameň v prachu svojej ľudskej prirodzenosti.
Ó Mária, archa pokory v tebe sa uchováva a žiari svetlo pravej vedomosti, ktorou si sa odpútala od seba;
očarila si ňou večného Otca, preto ťa uchvátil a pritiahol k sebe jedinečnou láskou.
Žiara a plameň tvojej láskavosti a olej tvojej pokory privábili jeho božskosť a naklonili si ho,
a tak vošiel k tebe, lebo strhujúca vrúcnosť tvojej bezhraničnej lásky ho súrila, aby zostúpil k nám.
(sv. Katarína Sienská)

Sir 24,14-30

Od počiatku, pred vekmi som stvorená
a budem trvať naveky.
Pred ním som vo Svätom stánku konala službu
a na Sione som sa usadila.
V meste, ktoré on miluje, našla som bývanie,
nad Jeruzalemom dal mi právomoc.
V slávnom národe som zapustila korene,
v podiele môjho Boha – v jeho dedičstve
a v zástupoch svätých sa zdržiavam.

Vyrástla som do výšky ako céder na Libanone
a ako cyprus na vrchu Hermon.
Vyrástla som ako palma v Engaddi
a ako ruža zasadená v Jerichu.
Ako nádherná oliva na pláni
a ako platan pri vode
vyrástla som do výšky na cestách.
Rozvoniavam ako škorica a voňavý balzam;
vydávam ľúbeznú vôňu ako vyberaná myrha.
Ako storax, galban, ónyx a stakt
a ako dym kadidla v stánku.

Ja ako terebinta rozprestieram svoje konáre
a moje konáre sú konáre krásy a pôvabu.
Ja ako vinič vyháňam pôvabné výhonky
a moje kvety krásne a bohaté ovocie.
Ja som matka ušľachtilej lásky a bázne,
poznania a svätej nádeje.

Vo mne je milosť každej cesty a pravdy.
Vo mne je každá nádej života a čnosti.

Poďte ku mne všetci, čo po mne túžite,
a nasýťte sa mojím ovocím.
Lebo moja náuka je sladšia ako med
a mňa mať je sladšie ako plást medu.
Spomienka na mňa pretrvá večné pokolenia.
Kto sa mnou živí, bude stále lacnieť,
a kto mňa pije, bude väčšmi smädiť.
Kto mňa počúva, nebude zahanbený,
a kto koná moje skutky, nezhreší.
Tí, čo ma vysvetľujú, budú mať večný život.

Kto ma počúva, nezažije zahanbenie,
ktorí sa namáhajú v mojej službe, nezhrešia.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

3. deň: Kráľovná vesmíru

Ďalej

5. deň: Nepoškvrnené počatie Utvorenie Máriinho srdca