4. deň: Nevesta vyjavuje večného Otca

Týždeň v Otcovom lone

4. deň: Nevesta vyjavuje večného Otca

Zasvätenie nášho dôverného vzťahu s Bohom

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Duchu Svätý, nech nám pomáha tvoja milosť,
a potom, čo vyženie neresť z našich sŕdc,
nech v nich zostáva. Duchu Svätý, Dobro a Svetlo ľudí,
osloboď naše duše od smrteľných temnôt.
Duchu Svätý, ty miluješ len spravodlivé myšlienky;
vo svojej dobrote vylej pomazanie na naše city.
Duchu Svätý, ty zotieraš každú škvrnu, 
očisti v nás pohľad vnútorného človeka, 
aby sme videli nebeského Otca,
na ktorého sa smú dívať len čisté srdcia.
Ty si vnukol prorokom,
aby už vopred oslavovali Krista. 
Posilňoval si apoštolov,
aby vo svete hlásali jeho víťazstvo.
Keď svojím Slovom Boh stvoril nebesia, moria i zem, 
tvoja moc sa rozprestrela nad vodami a prikryla ich. 
Ty dávaš vode plodnosť, aby dušiam priniesla život.
Ty, Pane, svojím dychom tvoríš duchovného človeka. 
Zjednotil si svet rozdielnych jazykov a vyznaní; 
si najlepší Učiteľ, privádzaš modlárov k uctievaniu Boha.
Vypočuj naše prosby, Duchu Svätý, 
lebo bez teba sú bezcenné naše modlitby 
a nehodné vystúpiť k Božiemu sluchu.
Po všetky veky ty si učil svätých
a mocne si ich podnecoval.
I dnešnému dňu dávaš slávu
a Kristových apoštolov napĺňaš výnimočnou
a neslýchanou milosťou.
(Humbert de Roman)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Jn 15, 4-5:
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 18. marca 1993:
„Drahé deti, mám toto želanie: aby ste mi dali svoje ruky. Potom vás budem môcť ako vaša matka viesť po správnej ceste. Budem vás môcť viesť k vášmu Otcovi. Otvorte svoje srdce a dovoľte mi vstúpiť. Modlite sa, lebo ja som s vami v modlitbe. Modlite sa a potom vás budem môcť viesť. Povediem vás k pokoju a k šťastiu. Ďakujem, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Manželstvo nie je ničím iným ako svätým obrazom večného Otca, ktorý plodí a nosí v sebe svoje Slovo a sám v sebe uskutočňuje to, čo muž a žena vyjadrujú navonok, keď spolu privedú na svet dieťa, ktoré je výrazom ich plodnosti, pričom jeden ovocie splodí a druhý ho nosí. Keďže Boh Otec počal svoje Slovo v plodnom panenstve, chce práve na svojej svätej neveste ukázať túto panenskú a neporušenú plodnosť.
(Jean Jacques Olier, ,,La vie intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný život)

Mária nás učí najskôr veriť. Veriť v lásku Boha Otca, ktorý neustále pri nás stojí : nie my sme najprv milovali Boha. ale on nás miloval prvý.
Učí nás veriť v Kristovu moc, ktorá sa prejavila pri vykúpení.
Je Bohom Spasiteľom predpovedaný Izaiášom. Je zdrojom života v hojnosti. Je pravdou o Bohu a pravdou o našej úbohej existencii. Je cestou Boha a cestou človeka, ktorý skutočne naplnil svoje povolanie.
Mária nás učí veriť v Ducha Svätého, ktorého bezvýhradne prijala a ktorý je daný aj nám. Sme si istí láskou Trojjediného Boha, ak sa mu vierou otvoríme, budeme spolu s Máriou blahoslavení a dostaneme chuť a silu milovať.
(Ján Pavol II., Lurdy, 15. 8. 1983)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

O Mária, ohnivý voz, ako pod popolom ukrytý nosila si plameň v prachu svojej ľudskej prirodzenosti.
Ó Mária, archa pokory v tebe sa uchováva a žiari svetlo pravej vedomosti, ktorou si sa odpútala od seba;
očarila si ňou večného Otca, preto ťa uchvátil a pritiahol k sebe jedinečnou láskou.
Žiara a plameň tvojej láskavosti a olej tvojej pokory privábili jeho božskosť a naklonili si ho,
a tak vošiel k tebe, lebo strhujúca vrúcnosť tvojej bezhraničnej lásky ho súrila, aby zostúpil k nám.
(sv. Katarína Sienská)

Sir 24,14-30

Od počiatku a pred vekmi stvoril ma (Boh),
takže naveky už nikdy nepominiem.
V (Božom) svätostánku som konala bohoslužbu.
Tak som sa trvale usadila na Sione
a na posvätnom mieste mám svoje spočinutie,
lebo v Jeruzaleme mám vládnuť.
V slávnom národe som zapustila korene
v podiele môjho Boha, ktorý jemu patrí dedične,
a medzi zástupom svätých mám príbytok.
Ako céder na Libanone som vyrástla do výšky,
ako cyprus na vrchu Sion. 
Vyrástla som ako palma v Engadi,
(som) ako ružový sad v Jerichu; 
ako utešená oliva na rovinách;
tak sa vznášam ako platan pri vodách (na námestiach). 
Rozvoniavam ako škorica a vonný balzam:
ako vzácna voňavá masť vydávam zo seba vôňu ľúbeznú. 
Akoby som si (plodmi) storaxu, galbanu, ónyxu a staktu
a tiež samotokým kadidlom okurovala príbytok. 
Ja ako terebinta rozkladám svoje haluze
a moje haluze sú nádherné a utešené. 
Ako vinič prinášam ľúbovonné (plody)
a z mojich kvetov vzíde skvelé a prevzácne ovocie. 
Ja som matka krásneho milovania,
(matka) bázne, uznanlivosti a svätej nádeje. 
U mňa je všetka milosť spravodlivej cesty životnej,
u mňa je všetka nádej silného života. 
Pristúpte ku mne všetci, ktorí po mne túžite,
a nasýťte sa z mojich plodov! 
Lebo môj duch je sladší ako med
a mať mňa je (sladšie) ako plást medu. 
Spomienka na mňa pretrvá večné pokolenia. 
Ktorí ma požívajú, budú väčšmi lačnieť,
a ktorí ma pijú, budú väčšmi smädiť. 
Kto ma počúva, nezažije zahanbenie,
ktorí sa namáhajú v mojej službe, nezhrešia.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

3. deň: Kráľovná vesmíru

Ďalej

5. deň: Nepoškvrnené počatie Utvorenie Máriinho srdca