5. deň: Nepoškvrnené počatie Utvorenie Máriinho srdca

Týždeň v Otcovom lone

5. deň: Nepoškvrnené počatie
Utvorenie Máriinho srdca

Zasvätenie našej schopnosti milovať

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Najvyšší Bože, vzdávam ti vďaky za to, že si sa stal so mnou jedným duchom, bez zámeny, bez pretvorenia, bez premeny; že si sa stal pre mňa všetkým vo všetkom: pokrmom neopísateľným a dokonale nezištným; oslňujúcim šatom a očistením v kúpeli nezastaviteľných, svätých sĺz, čo tvoja prítomnosť vzbudzuje vo všetkých, ktorých navštíviš.

Vzdávam ti vďaky za to, že si sa mi stal nehasnúcim svetlom a nezapadajúcim slnkom; veď nemáš sa kde skryť, vesmír je plný tvojej slávy! Nie, pred nikým si sa nikdy neukrýval, to my sa neustále pred tebou schovávame a nechceme ísť ku tebe: prečo by si sa skrýval, ty, ktorý sa od nikoho neodvraciaš a neodmietaš ani jedného človeka?

Príď teda, Pane, postav si dnes vo mne svoj stan; vybuduj si svoj dom a prebývaj vo mne, v tvojom služobníkovi, nepretržite, nerozlučne, až do konca.
(sv. Simeon, nový teológ)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Božie Slovo
Rim 8,28-30:
Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria – modlitba odovzdaná cez Jelenu 28. novembra 1983:
ZASVÄCUJÚCA MODLITBA SRDCU PANNY MÁRIE
Ó, Najčistejšie Srdce Márie, plné dobroty, preukáž nám svoju lásku.
Plameň tvojho Srdca, ó, Mária,
nech zostúpi na všetkých ľudí.
Nesmierne ťa milujeme.
Vštep do našich sŕdc pravú lásku,
aby sme túžili po tebe.
O, Mária dobrotivého a pokorného srdca,
spomeň si na nás, keď zhrešíme.
Ty vieš, že my, ľudia, sme hriešni.
Daj, aby sme prostredníctvom
tvojho najčistejšieho a materinského Srdca
dosiahli uzdravenie každej rany duše.
Daj, aby sme mohli vidieť
dobrotu tvojho materinského Srdca
a aby sme sa skrze plameň tvojho Srdca obrátili. Amen.

MEDITÁCIA
Boh chcel uviesť Matku svojho Syna do takého stavu najdokonalejšej svätosti, do akého len môže byť vyzdvihnuté obyčajné stvorenie, a preto ju preniká už vo chvíli jej počatia.
Takto sa Mária stala pre osoby Najsvätejšej Trojice prvou príčinou hlbokej spokojnosti na svete; jediným predmetom zaľúbenia na zemi od čias Adama… Vo chvíli počatia Boh Máriu uchránil od náklonnosti vôle k zlu. Posvätil jej telo, aby všetky jej zmysly, hnutia i vášne boli zamerané jedine na Boha samého a vo všetkom videli len jeho. Účinkom tohto posvätenia jej nenávisť sa obrátila proti každému hriechu, jej túžba sa sústredila na Božiu slávu, jej bázeň utekala pred všetkým, čo sa Bohu nepáči a čo prekáža jeho zámerom; jej radosť spočívala vo vlastnení Boha a v tom, že je uctievaný; jej nádej očakávala deň, keď sa úplne strávi v jeho sláve.
(Jean Jacques Olier, ,,La vie intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný život)

V biblickej reči „milosť“ znamená osobitný dar, ktorý má podľa Nového zákona svoj prameň v živote samého trojjediného Boha, Boha, ktorý je láska (Jn 4, 8). Ovocím tejto lásky je vyvolenie – to, o ktorom hovorí List Efezanom. Z Božej strany je toto vyvolenie večnou vôľou spasiť človeka prostredníctvom účasti na jeho božskom živote (2 Pt 1, 4) v Kristovi: je to spása v účasti na nadprirodzenom živote.
Účinok tohto večného daru, tejto milosti vyvolenia človeka Bohom, je akoby zárodok svätosti alebo ako prameň, ktorý prúdi do duše ako dar samého Boha. Boh touto milosťou oživuje a posväcuje svojich vyvolených.
(Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 8)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Ó jediná radosť!
Príčina našej radosti, ľúbezne voňavý kvet Galiley,
pritiahni nás, Nepoškvrnená,
aby sme ťa všetci spoločne nasledovali!
(Marta Robinová)

Múd 7, 22-81

V múdrosti je duch chápavý a svätý, jediný a mnohonásobný, jemný,
bystrý, prenikavý, nepoškvrnený,
jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý,
nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý,
pevný, istý, pokojný,
všemohúci, vševidiaci,
prenikajúci všetkých duchov,
rozumných, čistých, najjemnejších.
Veď múdrosť je pohyblivejšia
než akýkoľvek pohyb;
je taká, že svojou čistotou
prechádza a preniká všetko.

Ona je dychom Božej sily
a čistý výron slávy Všemohúceho,
preto nič nečisté sa jej dotknúť nemôže.
Ona je odblesk večného svetla,
zrkadlo Božej moci bez škvrny
a obraz jeho dobroty.

A hoci je len jedna, môže všetko;
zostáva sama v sebe a všetko obnovuje.
V každom pokolení prechádza do svätých duší
a robí z nich Božích priateľov a prorokov.
Veď Boh miluje len toho,
kto býva s múdrosťou.
Ona je krajšia než slnko
a prevyšuje všetky súhvezdia;
v porovnaní so svetlom žiari jasnejšie,
lebo po svetle nasleduje noc,
ale múdrosť zloba nezmôže.
Jej sila siaha od jedného konca k druhému
a všetko riadi lahodne.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

4. deň: Nevesta vyjavuje večného Otca

Ďalej

6. deň: Máriino detstvo