6. deň: Máriino detstvo

Týždeň v Otcovom lone

6. deň: Máriino detstvo

Zasvätenie sa duchu detstva

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Poponáhľajte sa teda prijať Svätého Ducha, ktorý od Boha vychádza,
aby ste sa stali dedičmi nebeského kráľovstva až naveky.
Veď ak sa už teraz a tu nestávate nebeskými, ako si môžete žiadať byť s Kristom v nebesiach?
Nuž bežte, bežte s nadšením a všetci,
nech sme uznaní za hodných nebeského kráľovstva a kraľovať s Kristom, Pánom všetkého,
ktorému patrí všetka sláva s Otcom a Duchom na veky vekov. Amen.

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Mt 18,2-5: 
On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria:
V nedeľu 5. augusta 1984, Panna Mária povedala Vicke, Mariji a Jelene, že skutočný deň jej narodenia je 5. august. A tak vtedy v Medžugorí, tri dni pred slávením 2000. výročia narodenia Panny Márie, sa ľudia neprestajne modlili a postili; sedemdesiat kňazov bez ustania spovedalo, obrátil sa veľký počet ľudí.
„Nikdy v živote som tak neplakala od bolesti, ako v dnešný večer plačem od radosti. Vďaka!“
„Som veľmi šťastná, pokračujte. Pokračujte i naďalej v modlitbe i pôste.“

MEDITÁCIA
Počas celej Starej zmluvy bolo Máriino poslanie pripravované poslaním svätých žien. Na samom počiatku je Eva: napriek svojej neposlušnosti dostáva prisľúbené potomstvo, ktoré zvíťazí nad Zlým (pórov. Gn 3,15), a prisľúbenie, že bude matkou všetkých žijúcich (pórov. Gn 3,20). Na základe tohto prisľúbenia Sára počne syna napriek svojmu vysokému veku (pórov. Gn 18, 10-14; 21,1-2). Boh si proti všetkému ľudskému očakávaniu volí to, čo svet považuje za nemohúce a slabé (pórov. 1 Kor 1, 27), aby ukázal, že je verný svojmu prisľúbeniu: Annu, Samuelovu matku (pórov. 1 Sam 1), Deboru, Rút, Juditu, Ester a mnohé iné ženy. Mária „vyniká medzi poníženými a chudobnými Pána, ktorí od neho s dôverou očakávajú a prijímajú spásu. Máriou, vznešenou dcérou sionskou, sa konečne po dlho očakávanom splnení prisľúbenia napĺňa čas a nastoľuje sa nový poriadok spásy“ (LG, 55).
(Katechizmus katolíckej Cirkvi, 489)

Mária sa nám odovzdáva bez výhrad, aby sme sa i my odovzdali jej.
Keďže nedokážeme prijať Máriu v jej povýšení, hoci je ono i nám prisľúbené, prichádza k nám v tej najpokornejšej podobe, ako celkom maličká, v kolíske. Nakoľko nedokážeme hľadieť ani na krásu jej plnej ženskosti („Svätá Panna je taká prekrásna, že človek by najradšej zomrel, aby ju mohol vidieť znovu.“), je nám dané užasnúť nad čarom jej detstva.
Jean Jaques Olier nás pozýva k úcte k Panne Márii ako dieťaťu:
„Vidí sa mi, že svätej Anne a svätému Joachimovi by bolo veľmi milé, keby sme ich v duchu navštívili a poprosili o vstup do svätého príbytku, aby sme mohli pristúpiť ku kolíske ich svätého dieťatka, ktorému sú oni strážcami a viditeľnými anjelmi. Pozdravme ich najskôr modlitbou im na počesť, potom prikľaknime ku kolíske a zotrvajme tam v zbožnom rozjímaní; pridajme sa k anjelom a spolu s nimi si uctime a oslavujme nevídanú Máriinu vznešenosť. Vierou sa vžime do láskyplných pocitov všetkých nebeských duchov a pripojme sa tak k rozmanitým formám úcty, ktoré prejavujú Márii – veľdielu Božej lásky a múdrosti.“

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť prichádza!
Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!
Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!
(Akatist k Bohorodičke)

Žalm 8

Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.
Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu
naprotiveň svojim nepriateľom, 
aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,
na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:
čože je človek, že naň pamätáš,
a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,
slávou a cťou si ho ovenčil
a ustanovil si ho za vládcu
nad dielami tvojich rúk.

Všetko si mu položil pod nohy:
ovce a všetok domáci statok,
aj všetku poľnú zver,
vtáctvo pod oblohou a ryby v mori
i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.
Pane, náš Vládca,
aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

5. deň: Nepoškvrnené počatie Utvorenie Máriinho srdca

Ďalej

7. deň: Máriino zasvätenie v chráme