3. deň: Kráľovná vesmíru

Týždeň v Otcovom lone

 3. deň: Kráľovná vesmíru

Zasvätenie držiteľov moci

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Príď, Duchu Svätý, tvorivý,
 príď svojich verných navštíviť,
 naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
i pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
 ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.
Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy, vo všedných dňoch.

Sláva buď Bohu Otcovi
víťazstvo jeho Synovi,
nech večná chvála zaznieva
aj Duchu Tešiteľovi
(hymnus Veni Creator)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi
Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
1 Krn 29,11-12: 
Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší! Bohatstvo a sláva pochádza od teba, ty panuješ nad všetkým, v tvojej ruke je sila a moc a v tvojej moci je zveľadiť a upevniť všetko.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. novembra 1992:
„Drahé deti, dnes vás volám k modlitbe, tak ako ešte nikdy predtým. Nech sa celý váš život stane modlitbou. Nemožno sa však modliť bez lásky. Preto vás žiadam, aby ste najskôr nadovšetko milovali Boha, Stvoriteľa vašich životov, len potom ho budete poznávať a milovať i vo všetkých tvoroch, tak ako vás on sám miluje.
Drahé deti, to, že som s vami, je veľkou milosťou, preto prijímajte a prežívajte moje posolstvá na vaše dobro. Milujem vás, a preto som s vami, aby som vás učila a viedla k novému životu obrátenia a zriekania sa. Jedine tak objavíte Boha a to všetko, čo vám je ešte vzdialené. Preto, milé deti, modlite sa! Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“


MEDITÁCIA
Zem bola teda predurčená slúžiť tiež ako prechodný príbytok Panny Márie i všetkých údov Kristovho mystického tela – Cirkvi, ktorá sa na nej mala rozšíriť do všetkých končín a ustanoviť v nich Božie kráľovstvo. Preto Boh Otec pri usporiadaní vesmíru mal na pamäti pomocníčku, ktorú si vyvolil, aby mala účasť na vytvorení Božej rodiny; s ňou usporiadal pozemský príbytok, určený pre túto jeho nevestu, pre jeho Syna i všetky adoptívne deti – ako keď muž stavia dom a rozvrhuje pozemok za účasti a so súhlasom svojej milovanej manželky. Kiež by sme pochopili velebnú dôstojnosť nevesty večného Otca! Veď vôbec nepoznáme Máriinu vznešenosť a veľkosť: ona je naozaj všeobsiahlým lonom, kde bol vytvorený svet a Cirkev; niesla v sebe celé Božie dielo
a mala účasť na jeho moci, múdrosti, láske a plodnosti, slovom, na celej jeho božskej dokonalosti.
(Jean Jacques Olier, ,,La vie intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný život)

V tomto širokom horizonte úloh bude pred zrakmi veriacich prítomná najsvätejšia Panna Mária, vyvolená dcéra Otca, ako dokonalý príklad lásky – tak k Bohu, ako aj k blížnemu. Ako sama hovorí v piesni Magnifíkat, veľké veci urobil v nej Všemohúci, ktorého meno je sväté (porov. Lk 1, 49). Otec vyvolil Máriu pre jedinečné poslanie v dejinách spásy: aby bola matkou očakávaného Spasiteľa. Panna odpovedala na Božie volanie s plnou ochotou: „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1, 38). Jej materstvo, začaté v Nazarete a zavŕšené v Jeruzaleme pod krížom, bude sa v tomto roku ctiť ako vnútorné a naliehavé poslanie pre všetky Božie deti, aby sa vrátili do domu Otca a počúvali jej materinský hlas: „Urobte, čo vám Kristus povie“ (porov. Jn 2, 5).
(Ján Pavol II, Tertio millennio adveniente, 54)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Máriino lono zamenilo úlohy:
Stvoriteľ všetkého
ako chudobný
vošiel k tomu,
čo jeho je.
Najvyšší
vstúpil k nej
pokorný;
Nádhera skrytá
v úbohom šate.
Nech ti znie chvála, tebe,
ktorému nič nieje ťažké,
Pánovi všetkých!
(sv. Efrém)

Prísl 8, 22-31

Pán ma vlastnil už na začiatku svojich ciest,
od počiatku, skôr, ako urobil čokoľvek.
Od večnosti som ustanovená,
odpradávna, prv, ako povstal svet.
Neboli ešte morské priehlbne,
a ja som sa už počala;
ani žriedla, čo chrlia vodu, neboli.
Prv, než boli upevnené vrchy,
pred pahorkami som sa zrodila;
prv, než učinil zem a nivy
a prvé hrudy na pevnine.
Keď pripravoval nebesia, bola som pri tom.
Keď vymeriaval klenbu nad oceánmi,
keď upevňoval mraky vo výšinách,
keď dával silu morským prameňom,
keď moru vymedzoval hranice
a vodám, aby neprekročili svoj breh,
keď kládol základy zeme,
už vtedy som bola s ním ako staviteľka:
deň čo deň som bola jeho potešením
a hrala som sa pred ním v každý čas.
Hrala som sa na okruhu zeme
a mojou radosťou je bývať s ľuďmi.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

2. deň: Nevesta Božích zámerov

Ďalej

4. deň: Nevesta vyjavuje večného Otca