2. deň: Nevesta Božích zámerov

Týždeň v Otcovom lone

2.deň: Nevesta Božích zámerov

Zasvätenie neviniatok

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Príď, Otče svetiel, príď,
dovoľ mi z tvojej múdrosti
i z pravdy tvojej okúsiť
i lásku, ktorá roznieti
a vôľu pritom nenúti,
i milosť tvoju tak plodnú
i tvoju vábnosť závratnú
i svätý pokoj v hĺbke duše, prosím,
daj mi a chráň ma, Otče!
Viesť nechceš ma nútením
mojej slabej vôle,
i preto sa tak bojím
ostať na slobode. Keď milosťami si ma vábil,
pričasto som vzdoroval.
Však teraz vzdávam sa ti, teda panuj ako Kráľ!
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi
Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Mt 2,14-17:
On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“  Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. decembra 1992:
„Drahé deti, dnes vás túžim všetkých ukryť pod môj plášť a ochrániť vás pred všetkými diabolskými útokmi. Dnešný deň je dňom pokoja, ale vo svete pokoja niet. Preto vás všetkých volám, aby ste spolu so mnou utvárali skrze modlitbu nový svet pokoja; nemôžem to urobiť bez vás, preto vás všetkých volám svojou materskou láskou, a Boh vykoná ostatok. Otvorte sa Božiemu plánu a jeho zámerom, aby ste mohli spolupracovať s ním pre pokoj a dobro. Nezabúdajte, že váš život vám nepatrí, že je iba darom, skrze ktorý máte druhým rozdávať radosť a viesť ich k večnému životu. Milé deti, nech vás vo všetkom sprevádza neha môjho malého Ježiša. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Nevesta, ktorá sa teší z manželských práv a výsad ako všetky ostatné, má právo na svojho ženícha, patrí jej; spolu s ním sa stáva vlastníckou aj celého jeho majetku. Vstupuje s ním do jednoty srdca a duše, ducha, mysle a vôle, vo všetkom sa stávajú jedno; z toho vyplýva, že má účasť na jeho zámeroch, nariadeniach a na jeho diele. Takto sa Boh Otec, ako svätý a verný ženích, chce zjednotiť s Pannou Máriou, aby sa v plnosti tešila z jeho osoby, aby užívala celé jeho vlastníctvo, poklady a slávu; chce spolu s ňou uskutočňovať všetky svoje zámery.
(Jean Jacques Olier, ,,La vie intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný život)

V Apokalypse sa okrem „veľkého znamenia“ ženy (Zjv 12, 1) objavuje aj „iné znamenie na nebi: veľký ohnivý drak“ (Zjv 12, 3), ktorý symbolizuje satana, zosobnenú moc zla, a spolu s ním všetky sily zla, ktoré pôsobia v dejinách a stavajú sa proti poslaniu Cirkvi Aj v tejto situácii Mária osvecuje spoločenstvo veriacich: prv, než sa nepriateľskosť moci zla, ktorá sa javí ako úporná opozícia, dotkne Kristových učeníkov, obracia sa proti jeho Matke. Aby uchránila život Syna pred tými, ktorí sa ho boja, lebo vidia v ňom nebezpečenstvo a vlastné ohrozenie, Mária musí utekať s Jozefom a dieťaťom do Egypta (Mt 2, 13-15).
Takto Mária pomáha Cirkvi uvedomiť si, že život sa stále nachádza v centre veľkého zápasu medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a temnotou. Novonarodené dieťa (Zjv 12, 4), ktoré chcel drak prehltnúť, je predobrazom Krista zrodeného z Márie, „keď prišla plnosť času“ (Gal 4, 4); Krista, ktorého má Cirkev neustále prinášať ľuďom v rôznych historických obdobiach. Ale istým spôsobom je to aj predobraz každého človeka, každého dieťaťa, najmä každej slabej a ohrozenej bytosti, pretože – ako pripomína II. vatikánsky koncil – „Boží Syn sa svojím vtelením istým spôsobom zjednotil s každým človekom“ (Gaudium et spes, č. 22). Práve v „tele“ každého človeka Kristus sa neustále zjavuje a vytvára s nami spoločenstvo, a tak odvrhnutie života človeka, ktoré sa deje rôznymi formami, je v podstate odvrhnutím Krista. Toto je tá strhujúca a zároveň náročná pravda, ktorú nám Kristus zjavuje a ktorú jeho Cirkev neúnavne ohlasuje: „Kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma“ (Mt 18, 5). „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
(Ján Pavol II, Evangelium vitae, 104)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Mária, stala si sa knihou, v ktorej je zapísaný náš Zákon. Dnes sa do teba vpísala Múdrosť večného Otca. Dnes sa v tebe ukazuje sila a sloboda človeka.
(sv. Katarína Sienská)

Žalm 147

Chváľte Pána,
lebo je dobré ospevovať nášho Boha,
lebo je milé hlásať jeho slávu.
Pán stavia Jeruzalem
a zhromažďuje roztratených Izraelitov.
Uzdravuje skľúčených srdcom
a obväzuje ich rany.
On pozná počet hviezd
a každú volá po mene.
Veľký je náš Pán a veľmi mocný,
jeho múdrosť je nesmierna.
Tichých sa Pán ujíma,
ale hriešnikov ponižuje až po zem.

Prespevujte Pánovi piesne oslavné,
na citare hrajte nášmu Bohu.
On zaťahuje nebo oblakmi
a zemi pripravuje dážď.
Na vrchoch dáva pučať tráve
aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.
Potravu dáva ťažnému dobytku
i mladým havranom, čo k nemu krákajú.
V sile koňa nemá potechu
ani záľubu v mužovi svalnatom.
Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja,
a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.
Chváľ, Jeruzalem, Pána,
oslavuj, Sion, svojho Boha.

Lebo upevnil závory tvojich brán
a požehnal tvojich synov v tebe.
Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam,
sýti ťa najlepšou pšenicou.
Svoj rozkaz na zem zosiela,
rýchlo sa šíri jeho slovo.

Sneh dáva ako vlnu,
rozsýpa srieň ako popol.
Kamenec spúšťa ako omrvinky,
ktože vydrží v jeho mraze?
Ale keď zošle svoje slovo,
roztopí sa, čo zamrzlo,
keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia.

On svoje slovo zvestuje Jakubovi,
svoje zákony a prikázania Izraelovi.
Neurobil tak iným národom,
nezjavil im svoje zámery.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

1. deň: Spojenie Boha Otca a Panny Márie

Ďalej

3. deň: Kráľovná vesmíru