1. deň: Spojenie Boha Otca a Panny Márie

Týždeň v Otcovom lone

1.deň: Spojenie Boha Otca a Panny Márie

Zasvätenie nášho pôvodu

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ó Duchu svätosti, ráč Pánom mne sa stať,
Pánom srdca môjho, by sa naučilo s tebou milovať,
i ducha môjho, aby ťa poznával,
i môjho jazyka, nech o tebe spieva,
i mojich schopností a tiež mojich zmyslov;
nech moje skutky, moje utrpenia,
moje bohatstvo i bolesť, ba všetko
iba tebe jedinému slúžia.

Nech srdce moje je chrám
a jazyk nástrojom,
nech výrečne hlásam
a všade rozprávam
o Pánovi svojom.
Tak kraľuj vo mne mocou,
s Ježišom, s Máriou,
aby som bol chválou
Bohu nášmu večnou.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi
Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Ef 1,3-6: 
Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 11. júla 1993:
„Deti moje, chcem, aby ste žili každý nový deň v láske a pokoji. Chcem, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky. Ľudia tak veľmi potrebujú milosť pokoja a lásky, ktoré stratili, lebo sa nemodlia. Vytvárajte vo svojich srdciach neustálu modlitbu, lebo len tak sa budete môcť stať nádobami pripravenými pre Boha. Cez vašu modlitbu vás Boh bude tvárniť na konečnú podobu nádob podľa jeho túžby. Preto odovzdajte sa mu úplne. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Ak je Božím zámerom, aby ženích dostal nevestu ako sebe podobnú pomocníčku, nie je to len kvôli plodeniu potomstva; jej úlohou je tiež opatrovať a vychovávať deti s materinskou starostlivosťou, nehou, dobrotou a múdrymi radami.
Boh Otec nás nepochybne predurčil stať sa údmi jeho Syna; povolal nás z rozhodnutia svojej vôle a číreho účinku milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred všetkými vekmi: vopred nás už akoby v sebe stvoril a pripravil nám sväté diela a chce, aby sme ich vykonali na jeho slávu…
Preto v plnosti času, keď dal život svojej svätej neveste, ukázal jej svoje zámery s každou dušou.
(Jean Jacques Olier, „La vie intérieure de Márie“ – Máriin vnútorný život)

Vyhlasujeme, oznamujeme a definujeme: učenie, že preblahoslavená Panna Mária v prvom okamihu svojho počatia bola jedinečnou milosťou Boha a privilégiom s ohľadom na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu, je od Boha zjavené, a preto ho musia všetci veriaci pevne a stále veriť.
(PiusIX., bula Ineffabilis Deus, 8. 12. 1854)

Tento jas celkom výnimočnej svätosti“, ktorým je Mária „obdarovaná od prvej chvíle svojho počatia“ (LG, 56), dostáva celý od Krista: „vzhľadom na zásluhy svojho Syna bola vykúpená vznešenejším spôsobom“ (LG, 53). Otec ju viac ako ktorúkoľvek inú stvorenú osobu „v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1,3). On si ju v ňom ešte pred stvorením sveta vyvolil (pórov. Ef 1,4), aby bola pred jeho tvárou svätá a nepoškvrnená v láske.
Otcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku „Celá svätá“ (Panhagia) a oslavujú ju ako „uchránenú od akejkoľvek škvrny hriechu, akoby Duchom Svätým stvárnenú a utvorenú ako nové stvorenie“ (LG, 56). Z Božej milosti zostala Mária počas celého svojho života čistá bez akéhokoľvek osobného hriechu.
(Katechizmus katolíckej Cirkvi, 492—493)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Ó Ježišu, drahý Ženích náš,
náš Boh a náš brat,
príď, vstúp do nás a zroď sa tu,
cez tvoju Matku presvätú, nech s tvojou pomocou
dôjdeme za Otcom.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Žalm 127

Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.

Zbytočne vstávate pred svitaním
a líhate si neskoro v noci,
vy, čo jete ťažko zarobený chlieb,
lebo on dáva svojim miláčikom spánok.

Hľa, Pánovým dedičným darom sú synovia,
jeho odmenou je plod lona. Čím sú bojovníkovi šípy v ruke,
tým sú vám synovia z mladých liet.

Blažený muž, ktorý si nimi tulec naplnil:
neutrpí hanbu, keď bude rokovať
s nepriateľmi v bráne.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie, 07.05.2020

Ďalej

2. deň: Nevesta Božích zámerov