5. deň: Vstup do svadobnej komnaty Jozef, ženích Máriinho tajomstva

Týžden v Nazarete

5. deň: Vstup do svadobnej komnaty Jozef, ženích Máriinho tajomstva

Zasvätenie duše

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Duchu Svätý! Láska! Láska! Povedz, ktorou cestou dôjdem na miesto blaženosti?
 Kde je ten chodník života, ktorý vedie k lúkam zavlaženým božskou rosou,
čo napojí smädné srdcia?
Láska, ty jediná poznáš cestu, ktorá vedie k životu a k pravde.
V tebe sa završuje slastné spojenie, čo zjednocuje božské osoby Svätej Trojice.
Duchu Svätý, skrze teba sú nám zoslané najcennejšie dary.
V tebe majú pôvod plodné semená, z ktorých vyrastá ovocie života.
Z teba vyteká presladký med blaha, ktoré možno nájsť len v Bohu.
Ty na nás vylievaš vody hojného Božieho požehnania,
svoje predrahé dary.
(sv. Gertrúda)

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Jn 4,13-14: Ježiš jej odvetil: Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“
Kol 3,2-4: Zjednotenie sa s Kristom – charakter nového života.
Lk 19,1-10: Dnes musím zostať v tvojom dome.“

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. júla 1988:
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Všetko, čo robíte a čo máte, odovzdajte Bohu, aby vládol vo vašom živote ako Kráľ nad všetkým, čo máte. Tak vás Boh prostredníctvom mňa môže viesť k prehĺbeniu duchovného života. Deti moje, nebojte sa, lebo ja som s vami aj vtedy, keď si myslíte, že niet východiska a že satan strhol na seba všetku moc. Ja vám prinášam pokoj. Som vaša Matka a Kráľovná pokoja. Žehnám vás požehnaním radosti, nech vám je Boh v živote všetkým. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
(TM) Všetko treba robiť v Márii, to znamená, že si treba postupne navyknúť pohrúžiť sa do seba a nájsť si vo vnútri duchovný obraz presvätej Panny.
Mária sa stane pre dušu modlitebňou, v ktorej možno predkladať Bohu všetky modlitby bez obáv z odmietnutia; bude vežou Dávidovou, ktorá ochráni pred každým nepriateľom; zažatou lampou, ktorá osvetlí celé vnútro a roznieti ho božskou láskou; stane sa posvätným stánkom, kde spolu s ňou uvidíme Boha; popri Bohu sa Mária stane pre dušu všetkým, útočišťom v každej situácii. Keď sa duša modlí, modlí sa v Márii, keď bude prijímať Ježiša vo svätom prijímaní, odovzdá ho Márii, aby sa mu v nej páčilo. Ak niečo bude robiť, bude to v Márii. Všade a vo všetkom sa bude zriekať seba.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

…Činnosť Cirkvi vo svete je akoby pokračovaním Máriinej starostlivosti. Totiž činorodá láska Panny Márie doma v Na zarete, u Alžbety, v Káne Galilejskej, na Kalvárii – vo chvíľach dejín spásy ďalekosiahleho cirkevného významu – pokračuje a prejavuje sa v materinskej starostlivosti Cirkvi, aby všetci ľudia poznali pravdu, v jej starostlivosti o maličkých, o chudobných, o slabých, v jej neprestajnom úsilí o pokoj a upevnenie spoločenskej svornosti, v jej vytrvalej príčinlivosti, aby všetci ľudia mali účasť na spáse, ktorú im získal Kristus svojou smrťou. Takým spôsobom láska k Cirkvi sa prejaví v láske k Márii a láska k Márii v láske k Cirkvi, pretože jedna nemôže byť bez druhej, ako prezieravo poznamenáva Chromancius Aquilejský: „Cirkev sa zhromaždila vo večeradle s Máriou, Matkou Ježišovou, a s jeho bratmi. Nemožno teda hovoriť o Cirkvi tam, kde nie je Mária, Matka Pána, s jeho bratmi.“
(Pavol VI., Mariánsky kult, 28)

MODLITBA ZASVÄTENIA
Mária, tajomná záhrada, v tebe ticho rástlo Božie Slovo. Otváram ti dvere svätyne svojej duše, skryté miesto môjho ducha, ktoré navštevuje len Duch živého Boha, svadobnú komnatu, od ktorej má kľúč iba Ženích.
Si zapečatený prameň a tvoja voda je vyhradená tým, ktorí sú ochotní prežívať tajomstvo premeny krstnej vody na krv mučeníkov. Vstúp do mojej kráľovskej komnaty ako Kráľovná a vyzdob ju svojou nekonečnou láskou, dcéra Jeruzalema. Zasväcujem ti toto svoje najhlbšie vnútro, ktoré iba tuším a ktoré úplne spoznám vo svetle tvojej prítomnosti.

Antifóna

Na nebo čakajúc, Kráľovná svätých, 
chcem s tebou stále žiť, denne za tebou ísť.
Keď na teba myslím, hneď zahalí ma plášť 
lásky nesmiernej, čo pre mňa v srdci máš.
Tvoj pohľad materský zaháňa všetok strach,
v ňom bolesť prijať viem aj radosť zo slastí,
ak čisté, sväté sú, tak nemáš ich za prach,
no zdieľaš ich so mnou; veď všetkým Boha ctím.
 (sv. Terézia z Lisieux, báseň ,Pourquoi je ťaime, ô Márie“ – Prečo ťa milujem, Mária)

Žalm 85

Pane, svojej krajine si preukázal milosť, 
Jakuba si zbavil poroby.
Svojmu ľudu si odpustil vinu 
a zakryl si všetky jeho hriechy.
Všetok hnev si v sebe potlačil 
a zmiernil svoje rozhorčenie.
Obnov nás, Bože, naša spása,
a odvráť od nás svoj hnev.
Vari sa chceš hnevať na nás naveky
a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?
Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás,
aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
a daj nám svoju spásu.
Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; 
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým
a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. 
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, 
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, 
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 
Vernosť vyrastie zo zeme, spravodlivosť zhliadne z neba.
Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť 
a po stopách jeho krokov spása.

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Vzývanie Panny Márie: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

Zasvätenie sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie

Ďalej

Homília, Medžugorie, 08.09.2020