5. deň: Vstup do svadobnej komnaty Jozef, ženích Máriinho tajomstva

Týžden v Nazarete

5. deň: Vstup do svadobnej komnaty Jozef, ženích Máriinho tajomstva

Zasvätenie duše

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Duchu Svätý! Láska! Láska!
Povedz, ktorou cestou dôjdem na miesto blaženosti?
 Kde je ten chodník života,
ktorý vedie k lúkam zavlaženým božskou rosou,
čo napojí smädné srdcia?
Láska, ty jediná poznáš cestu,
ktorá vedie k životu a k pravde.
V tebe sa završuje slastné spojenie,
čo zjednocuje božské osoby Svätej Trojice.
Duchu Svätý, skrze teba sú nám zoslané najcennejšie dary.
V tebe majú pôvod plodné semená,
z ktorých vyrastá ovocie života.
Z teba vyteká presladký med blaha,
ktoré možno nájsť len v Bohu.
Ty na nás vylievaš vody hojného Božieho požehnania,
svoje predrahé dary.
(sv. Gertrúda)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi
Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Jn 4,13-14: 
Ježiš jej odvetil: Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života.“

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. júla 1988:
„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Všetko, čo robíte a čo máte, odovzdajte Bohu, aby vládol vo vašom živote ako Kráľ nad všetkým, čo máte. Tak vás Boh prostredníctvom mňa môže viesť k prehĺbeniu duchovného života. Deti moje, nebojte sa, lebo ja som s vami aj vtedy, keď si myslíte, že niet východiska a že satan strhol na seba všetku moc. Ja vám prinášam pokoj. Som vaša Matka a Kráľovná pokoja. Žehnám vás požehnaním radosti, nech vám je Boh v živote všetkým. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
(TM) Všetko treba robiť v Márii, to znamená, že si treba postupne navyknúť pohrúžiť sa do seba a nájsť si vo vnútri duchovný obraz presvätej Panny.
Mária sa stane pre dušu modlitebňou, v ktorej možno predkladať Bohu všetky modlitby bez obáv z odmietnutia; bude vežou Dávidovou, ktorá ochráni pred každým nepriateľom; zažatou lampou, ktorá osvetlí celé vnútro a roznieti ho božskou láskou; stane sa posvätným stánkom, kde spolu s ňou uvidíme Boha; popri Bohu sa Mária stane pre dušu všetkým, útočišťom v každej situácii. Keď sa duša modlí, modlí sa v Márii, keď bude prijímať Ježiša vo svätom prijímaní, odovzdá ho Márii, aby sa mu v nej páčilo. Ak niečo bude robiť, bude to v Márii. Všade a vo všetkom sa bude zriekať seba.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

…Činnosť Cirkvi vo svete je akoby pokračovaním Máriinej starostlivosti. Totiž činorodá láska Panny Márie doma v Nazarete, u Alžbety, v Káne Galilejskej, na Kalvárii – vo chvíľach dejín spásy ďalekosiahleho cirkevného významu – pokračuje a prejavuje sa v materinskej starostlivosti Cirkvi, aby všetci ľudia poznali pravdu, v jej starostlivosti o maličkých, o chudobných, o slabých, v jej neprestajnom úsilí o pokoj a upevnenie spoločenskej svornosti, v jej vytrvalej príčinlivosti, aby všetci ľudia mali účasť na spáse, ktorú im získal Kristus svojou smrťou. Takým spôsobom láska k Cirkvi sa prejaví v láske k Márii a láska k Márii v láske k Cirkvi, pretože jedna nemôže byť bez druhej, ako prezieravo poznamenáva Chromancius Aquilejský: „Cirkev sa zhromaždila vo večeradle s Máriou, Matkou Ježišovou, a s jeho bratmi. Nemožno teda hovoriť o Cirkvi tam, kde nie je Mária, Matka Pána, s jeho bratmi.“
(Pavol VI., Mariánsky kult, 28)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Na nebo čakajúc, Kráľovná svätých, 
chcem s tebou stále žiť, denne za tebou ísť.
Keď na teba myslím, hneď zahalí ma plášť 
lásky nesmiernej, čo pre mňa v srdci máš.
Tvoj pohľad materský zaháňa všetok strach,
v ňom bolesť prijať viem aj radosť zo slastí,
ak čisté, sväté sú, tak nemáš ich za prach,
no zdieľaš ich so mnou; veď všetkým Boha ctím.
 (sv. Terézia z Lisieux, báseň Pourquoi je ťaime, ô Márie“ – Prečo ťa milujem, Mária)

Žalm 85

Pane, svojej krajine si preukázal milosť, 
Jakuba si zbavil poroby.
Svojmu ľudu si odpustil vinu 
a zakryl si všetky jeho hriechy.
Všetok hnev si v sebe potlačil 
a zmiernil svoje rozhorčenie.
Obnov nás, Bože, naša spása,
a odvráť od nás svoj hnev.
Vari sa chceš hnevať na nás naveky
a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?
Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás,
aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo
a daj nám svoju spásu.
Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; 
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým
a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. 
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, 
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, 
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú. 
Vernosť vyrastie zo zeme,
spravodlivosť zhliadne z neba.
Veď Pán dá požehnanie
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť 
a po stopách jeho krokov spása.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

4. deň: Príťažlivosť a teplo spoločného života

Ďalej

Adorácia, páter Marino Šakota, Medžugorie, 30.04.2020