4. deň: Príťažlivosť a teplo spoločného života

Týždeň v Nazarete

4. deň: Príťažlivosť a teplo spoločného života

Zasvätenie medziľudských vzťahov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO

Oheň Ducha Utešiteľa, si iskrou života každého stvorenia;
Svätý, dávaš dych tvarom neživým.
Presvätý, balzam kladieš na nebezpečne zlomené
a obväzuješ zranené, čo sa už rozkladá.
Dych svätosti a oheň lásky,
v srdci jemná lahodnosť
a v dušiach dážď, čo čnosťou vonia.
Prečistá studňa, pri tebe Pán zhromažďuje cudzincov
a zhľadáva zblúdených.
Záštita života, nádej ľudskej jednoty,
príbytok krásy, zachráň
všetky bytosti!
Stráž zajatých nepriateľom
a spútaných odviaž z reťazí,
veď všetkých chce Božia moc zachrániť!
Ako najistejšia cesta,
čo vedie všade: na vrchy,
do dolín i hlbín
priepastí, chceš zblížiť
a pospájať všetky bytosti.
To v tebe sa náhlia oblaky,
tebou povetrie sa chveje,
kamene ro­sa pokrýva,
vody stekajú sa v potoky
a zem sa potí miazgou zelene.
To ty vedieš a dávaš ľuďom poznanie
a radosťou ich tvoja
múdrosť napĺňa.
Chvála ti za chválu,
ktorá v našom vnútri znie
a srdcia rozveseľuje,
tebe nádej,
česť a moc za svetlo, ktoré prinášaš!
  (sv. Hildegarda)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         
Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Gal 5,22-26: Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme. Nepachtime po márnej sláve, nedráždime sa navzájom, nezáviďme jeden druhému.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. júla 1992:
„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe, a to k modlitbe radosti, aby nikto z vás v týchto smutných dňoch nezažíval v modlitbe smútok, ale radostné stretnutie s Bohom, svojím Stvoriteľom. Modlite sa, moje drahé deti, aby ste mi boli bližšie a aby ste prostredníctvom modlitby spoznali, čo od vás chcem. Som s vami a každý deň vás žeh-nám svojím materinským požehnaním, aby vás Pán všetkých obdaril hojnosťou milosti pre váš každodenný život. Ďakujte Bohu za dar, že môžem byť s vami. Hovorím vám: je to veľká milosť. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje po­zvanie
.“

MEDITÁCIA
(PÚ) Svätá Panna je Matkou láskavou a milosrdnou, nikdy sa nedá prevýšiť v láske a štedrosti, keď vidí, že sa jej dávame celí, aby sme si ju uctili a slúžili jej, keď sa zriekame toho najdrahšie­ho, čo máme, aby sme ju tým okrášlili, aj ona sa dá celá ne­opísateľným spôsobom každému, kto jej dáva všetko. Ponorí ho do hlbín svojich milostí, ozdobí ho svojimi zásluhami, podopiera svojou mocou, osvecuje svojím svetlom, objíma ho svojou lás­kou, udeľuje mu svoje čnosti, pokoru, vieru, čistotu… Dopĺňa je­ho nedostatky, celého ukrýva do svojho plášťa a stáva sa jeho zárukou pred Ježišom. Napokon, ako sa človek celý zasvätí a odovzdá Márii, tak i Mária je celá jeho. Takže o takomto doko­nalom Máriinom dieťati a služobníkovi možno povedať to, čo vy­znal svätý Ján, že Panna Mária sa stala celým jeho bohatstvom.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Blahoslavená Panna Mária, ktorá počas celej prípravnej fázy (jubilea roku 2000) bude prítomná takpovediac „transverzálne“, v tomto prvom roku stane sa predmetom rozjímania o tajomstve jej božského materstva. V jej lone sa Slovo stalo telom! Tvrdenie o ústrednom postavení Krista nemôže byť teda oddelené od uzna­nia úlohy, ktorú zohrala jeho najsvätejšia Matka. Jej úcta, správ­ne chápaná, nemôže nijako byť na škodu „dôstojnosti a účinnosti Krista, jediného prostredníka“. Mária skutočne stále ukazuje na svojho Božieho Syna a stáva sa pre všetkých veriacich vzorom žitej viery. „Cirkev, keď myslí zbožne na ňu a rozjíma o nej vo svetle Slova, ktoré sa stalo človekom, tak vlastne s väčšou a hlb­šou úctou preniká do najvznešenejšieho tajomstva vtelenia a stále viac sa stavia na roveň svojmu snúbencovi“ (Lumen gen­tium, 62).
(Ján Pavol II, Tertio millennio adveniente, 43)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Žalm 133

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.
Je to sťa vzácny olej na hlave,
čo steká na bradu, na Áronovu bradu,
čo steká na okraj jeho rúcha.
Sťa rosa na Hermone,
čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

33. dňová príprava k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

Ďalej

5. deň: Vstup do svadobnej komnaty Jozef, ženích Máriinho tajomstva