1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého

Týždeň v tieni Ducha Svätého

1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého

Zasvätenie nášho priľnutia k Duchu Svätému

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ó stravujúci Oheň, Duchu lásky,
vzbĺkni vo mne, nech sa mi v duši uskutoční
akoby vtelenie Slova;
nech mu je moje človečenstvo novou nádobou,
kde obnoví svoje tajomstvo.
A ty, Otče,
skloň sa k svojmu úbohému stvoreniatku,
zahaľ ho svojím tieňom
a viď v ňom iba svojho milovaného,
v ktorom máš všetko zaľúbenie.
(bl. Alžbeta od Trojice)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Lk 1, 35-38:

Anjel jej odpovedal:Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. októbra 1987:
„Drahé moje deti! Dnes vás chcem pozvať všetkých, aby sa každý z vás rozhodol pre raj! Cesta je ťažká pre tých, čo sa nerozhodli pre Boha. Drahé deti, rozhodnite sa a verte, že Boh sa vám ponúka vo svojej plnosti. Ste pozvaní a máte odpovedať na volanie Otca, ktorý vás volá prostredníctvom mňa. Modlite sa, lebo v modlitbe každý z vás bude môcť dosiahnuť úplnú lásku. Žehnám vás a chcem vám pomôcť, aby každý z vás bol pod mojím materinským plášťom. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Táto Matka sa volá Mária. Cirkev si ju uctieva zvláštnym spôsobom. Mariánsky kult presahuje úctu, ktorá sa preukazuje všetkým ostatným svätým. Ctí si ju tak preto, lebo je Matkou, lebo bola vyvolená za Matku Božieho Syna a jemu, večnému Slovu, dala v určenom čase „telo“, a v istom momente dejín darovala „ľudstvo“. Cirkev včleňuje túto zvláštnu úctu k Božej Matke do celého cyklu liturgického roku, v ktorom sa 25. marca, na sviatok Zvestovania, deväť mesiacov pred Vianocami, s taktom, no pritom slávnostne pripomína chvíľa ľudského počatia Božieho Syna. Možno povedať, že od 25. marca do 25. decembra Cirkev kráča spolu s Máriou, ktorá ako každá matka čaká hodinu pôrodu, deň Vianoc. A v tom istom čase Mária „kráča“ s Cirkvou. Očakávanie jej materstva sa v živote Cirkvi každoročne pripomína: všetko, čo sa odohralo medzi Nazaretom, Ain-Karimom a Betlehemom, určuje v živote Cirkvi tému liturgie, rozjímania a modlitby – zvlášť modlitby ruženca.
(Ján Pavol II., Zmysel materstva v spoločnosti a rodine, 2 a 3, generálna audiencia 10. 1. 1979)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Ó milostiplná, osvieť mi rozum a rozviaž jazyk, aby som ťa oslávil a ospieval anjelskou piesňou, ktorá ťa je hodná: Zdravas‘, ó pokoj, radosť, záchrana a útecha celého vesmíru! Zdravas‘, ó najväčší zázrak, aký sa kedy udial na zemi, záhrada rajských slastí, bezpečný prístav ohrozených duší, prostredníčka Boha a ľudí, zdravas‘!
(sv. Efrém)

Žalm 40

Čakal som, čakal na Pána
a on sa ku mne sklonil.
Vyslyšal môj nárek
a vytiahol ma z jamy hrôzy, z bahnitého kalu.
Nohy mi postavil na skalu
a kroky mi upevnil.
Do úst mi vložil pieseň novú,
chválospev nášmu Bohu.

Mnohí to uvidia a bázeň ich naplní
a budú dúfať v Pána.
Blažený človek, čo v Pána skladá dôveru
a nevšíma si pyšných ani náchylných klamať.
Veľa zázrakov si urobil, Pane, Bože môj;
a v tvojich zámeroch s nami
kto sa ti vyrovná?
Aj keby som ich chcel rozhlásiť
a vyrozprávať všetky,
toľko ich je, že sa nedajú spočítať.

Obety a dary si nepraješ,
lež uši si mi otvoril.
Nežiadaš žertvu ani obetu zmierenia,
preto som povedal: „Hľa, prichádzam.
Vo zvitku knihy je napísané o mne,
že mám plniť tvoju vôľu.
A to chcem, Bože môj,
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“

Ohlasujem tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení,
svojim perám hovoriť nebránim,
Pane, ty to vieš.
Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam,
rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse.
Neskrývam tvoju milosť
a pravdu pred veľkým zhromaždením.

Ale ty, Pane, neodnímaj mi svoje milosrdenstvo,
tvoja milosť a tvoja pravda
nech mi vždy pomáhajú.
Zo všetkých strán sa na mňa kopia
nespočetné pohromy,
opantalo ma toľko hriechov,
že nemám o nich prehľadu.
A je ich viac, než mám vlasov na hlave,
až mi z toho srdce zamiera.

Pane, ráč ma zachrániť,
príď mi čím skôr na pomoc.
Nech sa hanbia a červenajú všetci dovedna,
čo mi číhajú na život a čo mi ho chcú zničiť.
Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí,
čo mi chcú zle.
Nech zmeravejú hanbou tí,
čo mi hovoria: „Tak mu treba!“

No nech jasajú a nech sa v tebe tešia všetci,
čo ťa hľadajú.
A tí, čo túžia po tvojej pomoci,
nech stále hovoria:
„Nech je zvelebený Pán!“
Ja som síce biedny a úbohý,
no Pán sa stará o mňa.
Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ,
Bože môj, nemeškaj.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

Homília, páter Dragan Ružić, Medžugorie, 17.05.2020

Ďalej

2. deň: Púť viery