2. deň: Púť viery

Týždeň v tieni Ducha Svätého

2. deň: Púť viery

Zasvätenie božských čností

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Prevrav, Duchu Svätý,
stvoriteľskou mocou,
otvor v srdci prameň
s čistou, spásnou vodou,
ktorá spasí všetkých,
aj s ťažkými hriechmi.

Komu niet pomoci,
aj toho uzdraví,
keď pretrie mu oči,
previnu odstráni,
že hriešnik najväčší
v nebi až zažiari.

Ja som v stave horšom
ako Magdaléna,
Lazár skrytý hrobom,
zo Samárie žena,
a preto ťa prosím,
daruj mi z tej vody.

Túžim piť ju, žiadam,
je nesmiernej ceny,
vyčísliť sa nedá.
Nech si oslávený,
slávou o to väčšou,
o čo milosť väčšia.

Pomôž, som trstina,
klátim sa, neschopný,
zabráň mi meniť sa
 jak vietor v chmúrne dni,
závoj mysle odstráň,
som slepo rodený.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
1 Sol 1, 2-5: Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista. Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti; veď viete, akí sme boli medzi vami kvôli vám. 
1 Kor 13, 11-13: Najväčšia z nich je láska.
Jn 14, 1-6: Idem vám pripraviť miesto.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 2. februára 1990:
„Drahé deti! Som s vami deviaty rok. Už deväť rokov vám chcem povedať, že Boh, váš Otec, je jediná cesta, pravda a život. Chcem vám ukázať cestu, ktorou dosiahnete večný život. Chcem byť vaším putom na upevnenie viery. Vezmite ruženec a zhromaždite svoju rodinu! To je najlepšia cesta spásy. Buďte príkladom pre svoje deti! Buďte príkladom pre neveriacich. (…) Chcem vašu pomoc; zjednoťte sa so mnou v modlitbe za neveriacich! Málo mi pomáhate. Máte málo lásky ku svojim blížnym. Boh vám dal lásku a ukázal vám, ako máte odpúšťať a milovať blížnych. Preto, deti moje, zmierte sa a očistite si dušu. Vezmite si ruženec a modlite sa! Všetky svoje utrpenia znášajte trpezlivo. Spomeňte si, ako Ježiš trpel za vás. Dovoľte, aby som bola vaším putom s Bohom a večným životom. Nevnucujte neveriacim vieru, ale im ju ukážte svojím životom a modlite sa za nich! Deti moje, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA

Alžbetine slová: „Blahoslavená, ktorá uverila“, sa však nevzťahujú iba na túto mimoriadnu chvíľu zvestovania. Zvestovanie je iste vrcholnou chvíľou Máriinej viery v očakávaní Krista, ale je aj východiskom, ktorým sa začína celá jej „púť k Bohu“, celá jej cesta viery. A na tejto ceste vynikajúcim a skutočne hrdinským spôsobom – či dokonca so stále väčším hrdinstvom viery – sa bude uskutočňovať „poslušnosť“, ktorú mala a ktorou odpovedala na slová Božieho zjavenia. A táto Máriina „poslušnosť viery“ sa bude počas celej jej púte prekvapujúco podobať viere Abrahámovej… Veriť znamená úplne „sa oddať“ samej pravde slova živého Boha a pritom vedieť a pokorne uznávať, „aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty“ (Rim 11, 33). Mária, ktorá sa z večnej vôle Najvyššieho ocitla, možno tak povedať, v samom strede týchto Božích „nevyspytateľných ciest“ a „nepochopiteľných súdov“, sa nimi riadi v noci viery a plne, s otvoreným srdcom prijíma všetko, čo je stanovené v Božom pláne.
(Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 14)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Chválospev Anny (1 Sam 2,1-10)

Srdce mi plesá v Pánovi,
v mojom Bohu rastie moja sila.
Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom,
lebo sa radujem z tvojej pomoci.

Nik nie je taký svätý ako Pán,
lebo ani niet iného okrem teba,
a nik nie je taký mocný ako náš Boh.
Nemnožte naduté reči
a nevychvaľujte sa.
Z vašich úst nech zmizne vystatovanie,
lebo Boh je Pán poznania,
on zvažuje skutky.

Luk silákov sa zlomil,
slabí sa opásali silou.
Tí, čo boli sýti, dávajú sa prenajímať za chlieb,
no tí, čo hladovali, už nepoznajú núdzu.

Neplodná rodí mnoho ráz
a tá, čo má veľa detí, vädne.
Pán dáva smrť i život,
uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.
Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť,
ponižuje aj vyvyšuje.
Dvíha z prachu bedára
a zo smetiska povyšuje chudobného.
Usádza ho medzi kniežatá
a dáva mu trón slávy.

Pánova patria základy zeme
a na nej postavil zemekruh.
On chráni kroky svojich svätých
a bezbožní onemejú vo tme,
lebo človek nezvíťazí svojou silou.
Pán zdrví svojich protivníkov,
v nebi nad nimi zahrmí.
Pán bude súdiť končiny zeme,
vládu odovzdá svojmu kráľovi
a pozdvihne moc svojho pomazaného.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

 

Predchádzajúce

1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého

Ďalej

3. deň: Mária, lono znovuzrodenia z Ducha