3. deň: Mária, lono znovuzrodenia z Ducha

Týždeň v tieni Ducha Svätého

3. deň: Mária, lono znovuzrodenia z Ducha

Zasvätenie chariziem a darov Ducha Svätého

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Duchu Svätý, zroď a formuj Božie deti so svojou božskou, vernou nevestou Máriou!
Ty si s ňou a v nej stvárňoval Ježiša, Hlavu mystického tela;
spolu s ňou a v nej máš vytvoriť i všetky jeho údy.
Žiadnu Božskú osobu neplodíš v jej božskosti,
ale ty jediný stvárňuješ Božské osoby mimo ich božskej prirodzenosti a všetci svätí,
ktorí žili a budú žiť do konca vekov, sú takisto dielom vašej spoločnej lásky s Máriou.
(sv. Ľudovít Mária Grignion zMontfortu)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
1 Kor 12, 4-7:
Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 23. mája 1985:
„Drahé deti! V tieto dni vás zvlášť volám, aby ste otvorili svoje srdcia Duchu Svätému. Najmä v tieto dni Duch Svätý pôsobí skrze vás. Otvorte svoje srdcia a odovzdajte svoj život Ježišovi, aby on pôsobil prostredníctvom vašich sŕdc a upevnil vás vo viere. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
(TM) Mária je vznešenou Božou formou, ktorú odlieval Duch Svätý, aby sa hypostatickým spojením stvárnil v ľudskej prirodzenosti Bohočlovek a zbožštil človek skrze milosť. Tejto forme nechýba nijaká božská črta. Ktokoľvek sa do nej vloží a nechá sa spracovať, nadobudne črty Ježiša Krista, pravého Boha; bude sa to diať jemne a primerane ľudskej slabosti, bez ťažkého odumierania a namáhavej práce, bezpečne a bez obáv z klamu, pretože diabol nemal a nikdy nebude mať prístup k Márii, svätej a nepoškvrnenej, na ktorej niet ani najmenšieho tieňa hriechu.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Ó, Márii, ktorá pôsobením Svätého Ducha počala vtelené Slovo a ktorá sa potom po celý život dala viesť jeho vnútorným pôsobením, budeme v tomto roku rozjímať a budeme ju napodobňovať predovšetkým ako ženu, ktorá poslušne počúva hlas Svätého Ducha, teda ako ženu ticha a počúvania, ženu nádeje, ktorá vedela ako Abrahám prijať Božiu vôľu „proti nádeji v nádeji“ (Rim 4, 18). Plne vyjadrila túžby Jahveho chudobných a žiari ako vzor pre tých, čo sa celým srdcom spoliehajú na Božie prisľúbenia.
(Ján Pavol II., Tertio millennio adveniente, 48)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Žalm 84

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov,
túži a zmiera moja duša
po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo
vznášajú sa k Bohu živému.
Veď aj vrabec si nájde príbytok
a lastovička hniezdo,
kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov,
môj kráľ a môj Boh.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome
a bez prestania ťa velebia.

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš,
keď sa chystá na svätú púť.
Až pôjdu vyprahnutým údolím,
premenia ho na prameň,
lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.
Stúpajú a síl im stále pribúda,
až na Sione uvidia Boha najvyššieho.

Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu,
vypočuj ma, Bože Jakubov.
Bože, náš ochranca, pohliadni
a pozri na tvár svojho pomazaného.

Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší
než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu
domu svojho Boha,
ako prebývať v stanoch hriešnikov.

Lebo Pán, Boh, je slnko a štít,
milosť a slávu udeľuje Pán;
neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.
Pane zástupov,
blažený človek, čo sa spolieha na teba.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

 

Predchádzajúce

2. deň: Púť viery

Ďalej

4. deň: Utešiteľka, nevesta Utešiteľa