2. deň: Matka Slova Rozhovor s Máriou

Týždeň v Ježišovom Srdci

2. deň: Matka Slova
Rozhovor s Máriou

Zasvätenie našich myšlienok a slov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉH
Duchu Svätý, božský Zástanca, Otec chudobných, Tešiteľ zarmútených, Posvätiteľ duší, padám na tvár v tvojej prítomnosti, klaniam sa ti v najhlbšej poddanosti a tisíckrát opakujem spolu so serafínmi, ktorí stoja pred tvojím trónom: Svätý! Svätý! Svätý! Ty si naplnil Máriinu dušu nesmiernymi milosťami a zapálil srdcia apoštolov svätou horlivosťou, milostivo roznieť svojou láskou aj moje srdce. Ty si Božský duch, posilňuj ma v boji proti zlým duchom; si Oheň, zapáľ vo mne plameň svojej lásky; si Svetlo, osvieť ma poznaním večných vecí; si Holubica, daj mi čisté správanie; si Dych plný nehy, rozožeň búrky, ktoré vo mne vyvoláva vášeň; si Jazyk, nauč ma, ako ťa chváliť bez prestania; si Oblak, zahaľ ma tôňou svojej ochrany; si napokon Pôvodca všetkých nebeských darov: ach, zaprisahávam ťa, oživuj ma milosťou, posväcuj ma svojou láskou, veď ma svojou múdrosťou; svojou dobrotou si ma adoptuj za svoje dieťa a zachráň ma svojím nekonečným milosrdenstvom, aby som ťa nikdy neprestal velebiť, chváliť a milovať už tu na zemi a potom v nebi naveky.
(sv. Alfonz z Liguori)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
1 Pt 3,9-10:
Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. februára 1989:
„Drahé deti! Dnes vás volám k modlitbe srdcom. V tomto čase milosti si želám, aby sa každý z vás zjednotil s Ježišom. Bez nepretržitej modlitby nemôžete pochopiť krásu a veľkosť milosti, ktorú vám Boh ponúka. Preto, deti moje, po celý čas napĺňajte svoje srdce i tými najmenšími modlitbami! Ja som s vami a neustále bdiem nad každým srdcom, ktoré sa mi daruje. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Kto je so synom dôvernejšie a pevnejšie spojený než jeho matka? A s Božím Synom Božia Matka, ktorá ho počala, nosila vo svojom lone, obklopovala a vnímala ako prevznešenú súčasť seba samej? Materstvo poskytuje výsadu mať a nosiť dvoch duchov, dve srdcia a dva životy v jednom tele. Božie materstvo dalo Panne Márii výsadu v poriadku prirodzenom i v poriadku milosti mať v sebe Ježiša ako svoju vznešenú súčasť, jeho ducha, srdce a život tak dôverne, tak blízko vlastnému duchu, srdcu a životu, že Ježiš je duchom jej ducha, srdcom jej srdca a životom jej života.
Mária, dávaš život Ježišovi, pretože je tvojím Synom. Prijímaš ho od neho, lebo je tvojím Bohom. A takto si ho vzájomne dávate a prijímate. Syn ako Božské Slovo dáva a zároveň prijíma od Otca bytie, život a slávu vo večnosti a odovzdáva Duchu Svätému: takisto ty, svätá Panna, pretože máš česť byť Matkou vteleného Slova, nasleduješ jeho príklad a život dávaš a zároveň prijímaš: dávaš ho Ježišovi a prijímaš ho od neho; dávaš mu život tak, že oživuješ svojím srdcom a duchom jeho srdce a ducha, a prijímaš zo srdca a tela Ježiša, ktorý v tebe prebýva, život pre svoje srdce, telo a ducha.
(Pierre de Bérulle)

No Cirkev poučená Duchom Svätým a na základe skúseností, ktoré získala v priebehu vekov, vyznáva, že úcta k preblahoslavenej Panne Márii – podriadená však úcte Božského Vykupiteľa a v súlade s ňou – má veľkú pastoračnú účinnosť a veľký význam pre obnovu kresťanského života. Ľahko možno pochopiť príčinu tejto účinnosti. Mnohostranné Máriino poslanie, ktoré má v Božom ľude, je naozaj nadprirodzená skutočnosť, ktorá pôsobí v tele Cirkvi, a to účinným a plodným spôsobom. Je osožné pozrieť sa na jednotlivé rysy tohto poslania: všetky a každý podľa svojej účinnosti sledujú ten istý cieľ – vytvoriť v synoch duchovnú podobu prvorodeného Syna. Materský príhovor svätej Panny, príklad jej svätosti a božská milosť, ktorá je v nej, to všetko je pre ľudské pokolenie dôvodom k nadprirodzenej nádeji.
(Pavol VI., Mariánsky kult, 57)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

 

Antifóna

Hľaďme v lone Máriinom
na to Srdce, čo je ohňom
a čo plné Ducha volá:
Láska, Láska, Láska Božia!
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Prológ: Jn 1, 1-18

Na počiatku bolo Slovo
a Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh.
Ono bolo na počiatku u Boha.
Všetko povstalo skrze neho
a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
V ňom bol život
a život bol svetlom ľudí.
A svetlo vo tmách svieti,
a tmy ho neprijali.
Bol človek, ktorého poslal Boh,
volal sa Ján.
Prišiel ako svedok
vydať svedectvo o svetle,
aby skrze neho všetci uverili.
On sám nebol svetlo,
prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka,
prišlo na svet.
Bol na svete
a svet povstal skrze neho,
a svet ho nepoznal.
Prišiel do svojho vlastného,
a vlastní ho neprijali.
Ale tým, ktorí ho prijali,
dal moc stať sa Božími deťmi:
tým, čo uverili v jeho meno,
čo sa nenarodili ani z krvi
ani z vôle tela
ani z vôle muža,
ale z Boha.
A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami.
A my sme uvideli jeho slávu,
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn,
plný milosti a pravdy.
Ján o ňom vydal svedectvo a volal:
„Toto je ten, o ktorom som hovoril:
Ten, čo príde po mne,
je predo mnou,
lebo bol prv ako ja.“
Z jeho plnosti sme my všetci dostali
milosť za milosťou.
Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša,
milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
Boha nikto nikdy nevidel.
Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca,
ten o ňom priniesol zvesť.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

1. deň: Zjednotenie s Kristovou ľudskou prirodzenosťou

Ďalej

3. deň: Nájdenie Ježiša v chráme