2. deň: Matka Slova Rozhovor s Máriou

Týždeň v Ježišovom Srdci

2. deň: Matka Slova
Rozhovor s Máriou

Zasvätenie našich myšlienok a slov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉH
Duchu Svätý, božský Zástanca, Otec chudobných, Tešiteľ zarmútených, Posvätiteľ duší, padám na tvár v tvojej prítomnosti, klaniam sa ti v najhlbšej poddanosti a tisíckrát opakujem spolu so serafínmi, ktorí stoja pred tvojím trónom: Svätý! Svätý! Svätý!
Ty si naplnil Máriinu dušu nesmiernymi milosťami a zapálil srdcia apoštolov svätou horlivosťou, milostivo roznieť svojou láskou aj moje srdce. Ty si Božský duch, posilňuj ma v boji proti zlým duchom; si Oheň, zapáľ vo mne plameň svojej lásky; si Svetlo, osvieť ma poznaním večných vecí; si Holubica, daj mi čisté správanie; si Dych plný nehy, rozožeň búrky, ktoré vo mne vyvoláva vášeň; si Jazyk, nauč ma, ako ťa chváliť bez prestania; si Oblak, zahaľ ma tôňou svojej ochrany; si napokon Pôvodca všetkých nebeských darov: ach, zaprisahávam ťa, oživuj ma milosťou, posväcuj ma svojou láskou, veď ma svojou múdrosťou; svojou dobrotou si ma adoptuj za svoje dieťa a zachráň ma svojím nekonečným milosrdenstvom, aby som ťa nikdy neprestal velebiť, chváliť a milovať už tu na zemi a potom v nebi naveky.
(sv. Alfonz z Liguori)

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
1 Pt 3,9-10: Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.
Jn 1,1-18: Na počiatku bolo Slovo.
Ef 4,29-32: Slová potrebné na budovanie.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. februára 1989:
„Drahé deti! Dnes vás volám k modlitbe srdcom. V tomto čase milosti si želám, aby sa každý z vás zjednotil s Ježišom. Bez nepretržitej modlitby nemôžete pochopiť krásu a veľkosť milosti, ktorú vám Boh ponúka. Preto, deti moje, po celý čas napĺňajte svoje srdce i tými najmenšími modlitbami! Ja som s vami a neustále bdiem nad každým srdcom, ktoré sa mi daruje. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Kto je so synom dôvernejšie a pevnejšie spojený než jeho matka? A s Božím Synom Božia Matka, ktorá ho počala, nosila vo svojom lone, obklopovala a vnímala ako prevznešenú súčasť seba samej? Materstvo poskytuje výsadu mať a nosiť dvoch duchov, dve srdcia a dva životy v jednom tele. Božie materstvo dalo Panne Márii výsadu v poriadku prirodzenom i v poriadku milosti mať v sebe Ježiša ako svoju vznešenú súčasť, jeho ducha, srdce a život tak dôverne, tak blízko vlastnému duchu, srdcu a životu, že Ježiš je duchom jej ducha, srdcom jej srdca a životom jej života.
Mária, dávaš život Ježišovi, pretože je tvojím Synom. Prijímaš ho od neho, lebo je tvojím Bohom. A takto si ho vzájomne dávate a prijímate. Syn ako Božské Slovo dáva a zároveň prijíma od Otca bytie, život a slávu vo večnosti a odovzdáva Duchu Svätému: takisto ty, svätá Panna, pretože máš česť byť Matkou vteleného Slova, nasleduješ jeho príklad a život dávaš a zároveň prijímaš: dávaš ho Ježišovi a prijímaš ho od neho; dávaš mu život tak, že oživuješ svojím srdcom a duchom jeho srdce a ducha, a prijímaš zo srdca a tela Ježiša, ktorý v tebe prebýva, život pre svoje srdce, telo a ducha.
(Pierre de Bérulle)
No Cirkev poučená Duchom Svätým a na základe skúseností, ktoré získala v priebehu vekov, vyznáva, že úcta k preblahoslavenej Panne Márii – podriadená však úcte Božského Vykupiteľa a v súlade s ňou – má veľkú pastoračnú účinnosť a veľký význam pre obnovu kresťanského života. Ľahko možno pochopiť príčinu tejto účinnosti. Mnohostranné Máriino poslanie, ktoré má v Božom ľude, je naozaj nadprirodzená skutočnosť, ktorá pôsobí v tele Cirkvi, a to účinným a plodným spôsobom. Je osožné pozrieť sa na jednotlivé rysy tohto poslania: všetky a každý podľa svojej účinnosti sledujú ten istý cieľ – vytvoriť v synoch duchovnú podobu prvorodeného Syna. Materský príhovor svätej Panny, príklad jej svätosti a božská milosť, ktorá je v nej, to všetko je pre ľudské pokolenie dôvodom k nadprirodzenej nádeji.
(Pavol VI., Mariánsky kult, 57)
MODLITBA ZASVÄTENIA
Mária, Matka Slova, zasväcujem ti svoju myseľ i srdce, to miesto, kde sa môžu zrodiť slová potešujúce a povzbudzujúce, ale aj zlé myšlienky, čo človeka poškvrňujú. Mária, nech z pokladu môjho vnútra vychádzajú len dobré veci, tak ako z tvojho srdca vyšiel poklad, ktorý obohatil celý svet. Matka Slova, uchráň ma od prázdnych rečí, nech moje slová sú modlitbou, nech zasievajú do sŕdc Slovo.
Mária, ty si ako tiché ústa apoštolov, zasväcujem ti svoj jazyk; bdej pri bráne mojich perí, k mojim ústam postav anjelskú stráž, a predovšetkým zrod‘ vo mne Slovo, aby moje srdce pretekalo krásnymi slovami.

Antifóna

Hľaďme v lone Máriinom
na to Srdce, čo je ohňom
a čo plné Ducha volá:
Láska, Láska, Láska Božia!
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Prológ: Jn 1, 1-18

Na počiatku bolo Slovo
a Slovo bolo u Boha
a to Slovo bolo Boh.

Ono bolo na počiatku u Boha.
Všetko povstalo skrze neho
a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.
V ňom bol život
a život bol svetlom ľudí.
A svetlo vo tmách svieti,
a tmy ho neprijali.

Bol človek, ktorého poslal Boh,
volal sa Ján.
Prišiel ako svedok
vydať svedectvo o svetle,
aby skrze neho všetci uverili.
On sám nebol svetlo,
prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka,
prišlo na svet.
Bol na svete
a svet povstal skrze neho,
a svet ho nepoznal.
Prišiel do svojho vlastného,
a vlastní ho neprijali.

Ale tým, ktorí ho prijali,
dal moc stať sa Božími deťmi:

tým, čo uverili v jeho meno,
čo sa nenarodili ani z krvi
ani z vôle tela
ani z vôle muža,
ale z Boha.

A Slovo sa telom stalo
a prebývalo medzi nami.
A my sme uvideli jeho slávu,
slávu, akú má od Otca jednorodený Syn,
plný milosti a pravdy.

Ján o ňom vydal svedectvo a volal:
„Toto je ten, o ktorom som hovoril:
Ten, čo príde po mne,
je predo mnou,
lebo bol prv ako ja.“
Z jeho plnosti sme my všetci dostali
milosť za milosťou.

Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša,
milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.
Boha nikto nikdy nevidel.
Jednorodený Boh, ktorý‘ je v lone Otca,
ten o ňom priniesol zvesť.

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Vzývanie Panny Márie: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

1. deň: Zjednotenie s Kristovou ľudskou prirodzenosťou

Ďalej

3. deň: Nájdenie Ježiša v chráme