1. deň: Zjednotenie s Kristovou ľudskou prirodzenosťou

Týždeň v Ježišovom Srdci

1.deň: Zjednotenie s Kristovou ľudskou prirodzenosťou

Zasvätenie našich skutkov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Môj Bože, večný Utešiteľ, klaniam sa ti, si svetlom a životom mojej duše. Mohol by si sa uspokojiť s tým, že mi zhora pošleš dobré myšlienky, podnetné milosti a pomoc. Takto by si ma mohol v živote viesť a očisťovať svojou vnútornou čnosťou.
Lenže vo svojom nekonečnom súcite si už na počiatku vstúpil do mojej duše, privlastnil si si ju a urobil z nej svoj chrám. Nevýslovným spôsobom vo mne prebývaš svojou milosťou a svojou večnou podstatou, akoby som bol už tu na zemi ponorený v Bohu, no pritom som nestratil svoju vlastnú osobnosť. A keďže ti patrí aj moje telo, ten úbohý pozemský stánok, aj ono je tvojím chrámom, ó udivujúca a bázeň vzbudzujúca pravda! Verím tomu, viem to, môj Bože!
(kardinál Newman)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Rim 12,1-2:
Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. marca 1991:
„Drahé deti, (…) Mnohí sa nazdávajú, že robia veľa, keď o posolstvách hovoria, ale podľa nich nežijú. Drahé deti, pozývam vás, aby ste žili tak, že zmeníte všetko, čo je vo vás záporné, aby sa všetko obrátilo na kladné a v prospech života. Drahé deti, som s vami a chcem každému z vás pomôcť, aby ste toto radostné posolstvo prežívali a svojím životom dokazovali. Som tu, drahé deti, aby som vám pomáhala a aby som vás priviedla do neba. V nebi je radosť, ktorú už teraz môžete prežívať. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Milujúca Matka prejavovala svojmu Synovi nežné materské city. Láskala ho, bozkávala a brala do náručia. A Ježiš odpovedal podľa prirodzenosti malého dieťaťa, sal matkino mlieko, nechal sa jej hojdať a maznať na rukách. Bol celkom ako nevinné dieťa, hoci bol múdrosťou Otca. Ach, kto nás kedy naučí správať sa k stvoreniam ako Mária a Ježiš, jedine v duchu a v Bohu?
(Marie de Sainte Thérése, „L’union mystique à Marie“ – Mystická jednota s Máriou)

Preto teda právom môžeme vidieť vo výraze „blahoslavená, ktorá uverila“, akoby kľúč, ktorý otvára Máriinu vnútornú skutočnosť, skutočnosť tej, ktorú anjel pozdravil ako „milostiplnú“. Ak ako „milostiplná“ bola od vekov prítomná v tajomstve Krista, skrze vieru mala na ňom účasť v celom rozsahu svojej pozemskej púte. „Napredovala na ceste viery.“ A zároveň aj nenápadne, ale priamo a účinne sprítomňovala ľuďom tajomstvo Krista. A robí to stále a prostredníctvom tajomstva Krista je prítomná medzi ľuďmi aj ona sama. Takto sa tajomstvom Syna objasňuje aj tajomstvo Matky.
(Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 19)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Keď ťa Mária nosila, ty Vrch nesmierny,
niesť ťarchu tú si jej uľahčil.
Keď ťa kŕmila, ty tíšil si jej hlad.
Keď ťa pridájala, ty smäd chcel si mať.
A keď sa s tebou láskala, ty uhlík žeravý,
 jej náruč žiar tvoj nepálil.
(sv. Efrém)

Žalm 1

Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
ale v zákone Pánovom má záľubu
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.

No nie tak bezbožní, veru nie;
tí sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou.
Preto bezbožní neobstoja na súde,
ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

Nad cestou spravodlivých bedlí Pán,
ale cesta bezbožných vedie do záhuby.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie, 14.05.2020

Ďalej

2. deň: Matka Slova Rozhovor s Máriou