7. deň: Príťažlivosť kríža a smrť z lásky

Týžden v Nazarete

7. deň: Príťažlivosť kríža a smrť z lásky

Zasvätenie srdca za svet

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého 

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Príď, Tešiteľ najlepší, 
ó, hosť duše najsladší,
 ty sladké občerstvenie.
V práci si poľahčenie,
v sparne si ovlaženie,
v plači si potešenie.
Svetlo oblažujúce,
naplň myseľ aj srdce
ľudu tebe verného.
Bez pomocnej milosti
človek žije v hriešnosti,
nie je v ňom nič dobrého.
Očisť, čo je skalené, 
zavlaž, čo je znavené, 
uzdrav, čo je zranené.
Ohni, čo je stŕpnuté,
zohrej, čo je skrehnuté,
naprav, čo je zblúdené.
Daruj svojim veriacim,
s dôverou ťa prosiacim,
svätú milosť sedmorú.
Daj za čnosti odmenu, 
daj smrť dobrú, blaženú,
daj nám radosť trvalú.
       (sekvencia Turičnej nedele, úryvok)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi
Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Mk 12,29-33:
Ježiš odpovedal: Prvé je toto: ,Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto niet.“ Zákonník mu vravel: Dobre, Učiteľ, správne si povedal: ,Jediný je a okrem neho iného niet;  a milovať ho z celého, srdca, z celého rozumu a z celej sily‘ a ,milovať blížneho ako seba samého‘ je viac ako všetky zápalné a ostatné obety.“

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. marca 1991:
„Drahé deti, dnes vás pozývam prežívať Ježišovo utrpenie v modlitbe a v jednote s ním. Rozhodnite sa darovať Bohu ešte viac času; jemu, ktorý vám dal tieto dni milosti. Preto, milé deti, modlite sa a obnovte si lásku k Ježišovi osobitným spôsobom vo svojich srdciach. Som s vami, sprevádzam vás svojím požehnaním a svojou modlitbou. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Blahoslavená, ktorá uverila. Toto požehnanie nadobúda plný význam, keď Mária stojí pod krížom svojho Syna (pórov. Jn 19, 25). Koncil hovorí, že sa to stalo „nie bez Božieho riadenia“: „Veľmi trpela so svojím Jednorodeným, s materinským srdcom sa pridružila k jeho obete a s láskou súhlasila s obetovaním žer-tvy, ktorú porodila.“ Takto Mária „verne zotrvala v jednote so Synom pod krížom“ (Lumen gentium, 58). Bola to jednota skrze vieru, skrze tú istú vieru, s ktorou prijala, čo jej zjavil anjel pri zvestovaní… Touto vierou je Mária dokonale spojená s Kristom v jeho pokorení.
(Ján Pavol II, Redemptoris Mater, 18)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Svätá Matka, Krista rany,
ktorými bol doráňaný, 
hlboko mi v srdce vtlač.
Na bolestiach Syna tvojho, 
za mňa z lásky trpiaceho, 
nech mám podiel, v srdci plač.
Daj nech s tebou plačem, kvílim 
a nech s Kristom spolucítim, 
kým len tuná budem žiť.
           (sekvencia z liturgie sviatku Sedembolestnej Panny Márie)

Žalm 116

Milujem Pána, lebo vypočul 
môj prosebný hlas, 
lebo svoj sluch naklonil ku mne, 
kedykoľvek som ho vzýval.
Keď ma omotali povrazy smrti 
a zmocnili sa ma úzkosti podsvetia, 
keď som sa ocitol v súžení a trápení, 
vzýval som meno Pánovo:
„Pane, zachráň môj život!“
Milostivý a spravodlivý je Pán, 
náš Boh sa zľutúva. 
Pán ochraňuje maličkých, 
pomohol mi, keď som bol v biede.
Znova sa, duša moja, upokoj,
lebo Pán ti dobre urobil,
lebo môj život zachránil od smrti,
moje oči od sĺz
a moje nohy pred pádom.
Pred tvárou Pána budem kráčať
v krajine žijúcich.
Dôveroval som, aj keď som povedal:
„Som veľmi pokorený.“
V rozrušení som vyriekol: 
„Všetci ľudia klamú.“
Čím sa odvďačím Pánovi 
za všetko, čo mi dal? 
Vezmem kalich spásy 
a budem vzývať meno Pánovo.
Pánovi splním svoje sľuby
 pred všetkým jeho ľudom.
V Pánových očiach má veľkú 
cenu smrť jeho svätých.
Pane, som tvoj sluha,
som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
Ty si mi putá rozviazal:
obetu chvály ti prinesiem
a budem vzývať meno Pánovo.
Splním svoje sľuby Pánovi 
pred všetkým jeho ľudom
v nádvoriach domu Pánovho, 
uprostred teba, Jeruzalem.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

Homília, páter Ivan Dugančić, Medžugorie, 05.05.2020

Ďalej

Homília, páter Zvonimir Pavičić, Medžugorie, 06.05.2020