5. deň: Mária, Matka Cirkvi

5. deň: Mária, Matka Cirkvi

Zasvätenie celej našej bytosti

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ó Láska, Duchu Svätý, ty si v Najsvätejšej Trojici nevýslovným bozkom, ktorý‘ tvorí mocné puto medzi Otcom a Synom…
Ó môj Ježišu, pritiahni si ma dychom svojho Ducha a ukry ma v sebe.
Nech sa stratím v tvojej božskej podstate, vo večnom bozku a objatí bez konca; nech ťa uvidím, vlastním a teším sa z teba navždy.
Za tebou prahne moje srdce; po tebe smädí…
Dokedy, ó môj Najmilší, mám čakať na chvíľu, keď sa staneš mojou radosťou?
Ach. rýchlo! Vytrhni ma z tohto vyhnanstva! Čoraz väčšmi silnie vo mne túžba poznávať ťa v tebe a vrúcne ťa milovať…
Ó môj Najmilší, ty poznáš túžbu môjho srdca…
Ó Láska, ponáhľaj sa ju naplniť!
(sv. Gertrútda)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
2 Kor 3, 16.18:
Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne. A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. februára 1993:
„Drahé deti! Dnes vás žehnám svojím materinským požehnaním a pozývam vás všetkých k obráteniu. Prajem si, aby sa každý z vás rozhodol pre zmenu života a aby každý z vás vykonal viacej v Cirkvi nie slovami, nie myšlienkami, ale príkladom tak, aby sa váš život stal radostným svedectvom o Ježišovi. Nemôžete povedať, že ste sa už obrátili, pretože váš život má byť každodenným obrátením. Aby ste pochopili, čo máte robiť, deti moje, modlite sa a Boh vám dá vedieť, čo konkrétne máte robiť a v čom sa máte zmeniť. Som s vami a beriem vás všetkých pod svoj plášť. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Pochopme, že nebo je vrchol dokonalosti celej bytosti, takže Panna Mária je conferens omnia verba haec in corde suo (tou, ktorá všetky slová zachovávala vo svojom srdci) a zjednotiť sa s jej srdcom znamená odpovedať na plnosť lásky. Navyše jednota s Máriiným Srdcom nás zároveň učí prijať za svoje všetky jej túžby súvisiace so súčasnými potrebami Cirkvi. Nie je našou úlohou upresňovať ich. Zjednoťme sa so Srdcom našej Matky, ktorá sa o všetko stará. Vovedie nás do skutočnej Božej slávy a ukáže potreby svätej Cirkvi dnes. Stotožnime sa teda s Máriou a nediktujme jej. Nechajme konať Máriu, ktorá nám môže vyjaviť určité konkrétne tajomstvo alebo priviesť k modlitbe na ten ktorý úmysel; pravdu povediac, ak sa zjednotíme s Máriou v noci viery a nebudeme brať ohľady na osobné predstavy a túžby, umožní nám to všetko pochopiť a naplniť naše poslanie lásky voči Bohu aj našim bratom.  
Odovzdajme sa Márii a dovoľme jej matersky sa tešiť z toho, že nám robí dobre, keď nám odovzdáva lásku a učí nás tak milovať svojho božského Syna i ostatné jej deti, našich bratov.
Máriino Srdce je ohniskom lásky. Prichodí nám iba zotrvať v ňom vo viere a v dôvere a roznieti sa v nás láska.
(P. Gabriel Jacquier, „La Vie Mariale, Les Carnets Noirs“ – Mariánsky život, Čierne zošity)

Zasvätenie hovorí o „otroctve“ a obsahuje paradox podobný slovám evanjelia, podľa ktorých treba stratiť svoj život, aby sme ho našli (pórov. Mt 10, 39). Láska je vlastne zavŕšením slobody, ale súčasťou jej podstaty je aj skutočnosť, že niekomu patríme, čiže nie sme slobodní. V každom prípade, „nebyť slobodný“ v láske sa nechápe ako otroctvo, ale ako potvrdenie i naplnenie slobody. Zasvätenie sa v otroctve značí prostú závislosť a bezhraničnú dôveru. V tomto zmysle otroctvo (nesloboda) vyjadruje plnosť slobody takým istým spôsobom, ako evanjelium hovorí o nutnosti stratiť svoj život, aby sme ho našli v plnosti.
(Ján Pavol II., Jasná Gora v Poľsku, 4. 6. 1979)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Buď pozdravená, svätá Pani, presvätá Kráľovná,
svätá Božia Rodička, Mária vždy Panna,
vyvolená najsvätejším Otcom z nebies,
ktorý ťa posvätil
spolu so svojím najsvätejším milovaným Synom
a Duchom Svätým Tešiteľom;
v tebe bola a je všetka plnosť milosti
a všetko dobro.

Zdravas‘, jeho dom,
 zdravas“, jeho svätostánok,
zdravas‘, jeho príbytok,
zdravas‘, jeho odev,
zdravas‘, jeho služobnica,
zdravas‘, jeho Matka.

Buďte pozdravené, všetky sväté čnosti,
ktoré milosť a osvietenie Ducha Svätého
vlievajú do sŕdc veriacich,
aby ste z neveriacich urobili veriacich v Boha.
(sv. František z Assisi)

Žalm 150

Aleluja!
Chváľte Pána v jeho svätyni,
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.
Chváľte ho za jeho činy mohutné,
chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť.

Chváľte ho zvukom poľnice,
chváľte ho harfou a citarou.
Chváľte ho bubnom a tancom,
chváľte ho lýrou a flautou.

Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi,
chváľte ho jasavými cimbalmi;
všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.
Aleluja!

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

4. deň: Mária, Kráľovná pokoja

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.mája 2020, cez vizionárku Mariju Lunettiovú