4. deň: Mária, Kráľovná pokoja

4. deň: Mária, Kráľovná pokoja

Zasvätenie sa Panne Márii, Kráľovnej pokoja

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ó, Boží Duch, Duch svetla a pravdy,
svojou božskou milosťou napĺňaj ma ustavične.
Z duše mi svätým dychom zažeň temnoty,
nech dobré skutky pribúdajú v tvojom svetle.

Ó, Boží Duch, Duch Lásky a Milosrdenstva,
do srdca mi vlievaš balzam dôvery,
dušu mi utvrdzuje v dobrom milosť tvoja,
dáva jej moc neochvejnej stálosti.

Ó, Boží Duch, Duch pokoja a radosti,
kriesiš moje vyprahnuté srdce,
vylievaš naň živú vodu božskej Ľúbosti,
aby v boji stálo nepohnute.

Ó, Boží Duch, najmilší hosť mojej duše,
túžim vždy ti vernosť zachovať,
ako v dňoch radosti, tak v utrpenia čase,
chcem v tvojej prítomnosti stále stáť.

Ó, Boží Duch, ktorý ma celú prenikáš
a dávaš mi poznať život Boha-Trojice,
tajomstvo svojho bytia mi odkrývaš,
v tebe môj život už teraz večným je.
(sv. sestra Faustína)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Zjv 21, 2-5:
A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“ A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“ A hovoril: „Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé.“

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. septembra 1986:
„Drahé detí! Pozývam vás, aby ste svojím pokojom pomohli, aby iní videli pokoj a začali ho hľadať. Vy ste, drahé deti, v pokoji a nemôžete pochopiť nepokoj. Preto vás volám, aby ste svojou modlitbou a životom pomohli zničiť v ľuďoch všetko zlé a odhaliť klam, ktorý satan používa. Modlite sa, aby pravda zavládla vo všetkých srdciach. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Mária, Hviezda morská, rozjasňuje celú zem. Rozohrieva viac myseľ ako telo, podporuje čnosti a spaľuje neresti. Ona je, hovorím, tá prejasná, neobyčajná hviezda, nevyhnutne vyvýšená nad týmto veľkým a šírym morom, kde sa trbliece svojimi zásluhami a svojím príkladom.
Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu.
V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš.
(sv. Bernard)

Obetovaný Boží Baránok žije so znakmi umučenia vo svetle zmŕtvychvstania. Len on jediný vládne nad všetkými udalosťami dejín: láme ich „pečate“ (Zjv 5, 1-10) a upevňuje – v čase i mimo neho – vládu života nad smrťou. V „novom Jeruzaleme“, to jest v novom svete, ku ktorému smerujú ľudské dejiny, „už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo“ (Zjv 21,4).
Keď ako putujúci ľud, ľud života a pre život, kráčame s dôverou do „nového neba a novej zeme“ (Zjv 21, 4), obraciame pohľad plný dôvery na tú, ktorá je pre nás znamením „istej nádeje a potechy“.
Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme veci života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým bránia prísť na svet, na chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, na mužov a ženy – obete neľudského násilia, na starých a chorých, zabitých z ľahostajnosti alebo z falošného súcitu. Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život.
(Ján Pavol II., Evangelium vitae, 105)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Žalm 72

Bože, zver svoju právomoc kráľovi,
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom
a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

Vrchy nech ľudu prinesú pokoj
a pahorky spravodlivosť.
Prisúdi právo ľuďom úbohým,
poskytne pomoc deťom bedára
a krivditeľa pokorí.
Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať
z pokolenia na pokolenie.

Ako dážď spadne na trávu
a ako voda, čo zem zavlažuje.
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja,
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru
a od Rieky až na kraj zeme.

Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú
a jeho nepriatelia budú lízať prach.
Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary,
oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.
Budú sa mu klaňať všetci králi,
slúžiť mu budú všetky národy.

On vyslobodí bedára, čo volá k nemu,
i chudobného, ktorému nik nepomáha.
Zmiluje sa nad chudobným a bedárom,
zachráni život úbožiakom.
A vyslobodí ich z útlaku a násilia,
lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

Bude žiť a z Arábie zlato dostávať,
stále sa budú modliť za neho
a dobrorečiť mu každý deň.
Na zemi bude hojnosť obilia,
bude sa viniť až po temená hôr.
Jeho ovocie bude ako Libanon
a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

Jeho meno nech je velebené naveky;
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,
zvelebovať ho budú všetky národy.

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
čo jediný koná zázraky.
jeho vznešené meno nech je velebené naveky
a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

 

Predchádzajúce

3. deň: Mária, Kráľovná jednoty

Ďalej

5. deň: Mária, Matka Cirkvi