3. deň: Mária, Kráľovná jednoty

3.deň: Mária, Kráľovná jednoty

Zasvätenie sa pre jednotu Cirkvi

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Keď za nás dávaš život,
odovzdávaš svojho Ducha Otcovi
a zhromažďuješ spasené ľudstvo:
z tvojho boku prúdia rieky živej vody!
Prichádzame k tebe všetci, ktorí sme smädní.
Keď z neba zaznel hlas:
„Ty si môj milovaný Syn,
v tebe mám zaľúbenie,“
Duch Svätý na tebe spočinul.
Aj my sme Božími deťmi,
lebo tvoj Duch v našich srdciach volá:
„Abba, Otče!“
Duch a Nevesta volajú: „Príď!“
Nech ten, kto počúva, zvolá: „Príď!“
(modlitba východných Cirkví, vigília Turíc)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Ef 5, 25-27:
Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. apríla 1988:
„Drahé deti! Boh vás chce urobiť svätými; preto vás prostredníctvom mňa pozýva k úplnej odovzdanosti. Svätá omša nech je pre vás životom. Pochopte, že kostol je Božím palácom, miestom, kde vás zhromažďujem a kde vám chcem ukázať cestu k Bohu.
Príďte a modlite sa! Nepozerajte na ostatných a nevravte o nich zle, ale nech je váš život svedectvom na ceste svätosti.
Božie domy, ktoré sú posvätené, si zaslúžia úctu, lebo Boh, ktorý sa stal človekom, prebýva v nich vo dne aj v noci. Preto, deti moje, verte a modlite sa, aby vám Otec rozmnožil vieru, a potom proste o to, čo potrebujete. Som s vami. Teším sa vášmu obráteniu a ochraňujem vás svojím materinským plášťom. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
Kresťania vedia, že sa zjednotia, len ak založia svoju jednotu na viere. Musia preklenúť odlišné učenie o tajomstve a poslaní Cirkvi a niekedy i o úlohe Panny Márie v diele spásy…
Prehlbovaním oboch doktrín a vzájomným vysvetľovaním jednej druhou budú môcť kresťania, túžiaci konať to, čo povie Ježiš, ako im radí Matka (pórov. Jn 2, 5), spoločne napredovať podľa Máriinho príkladu na „púti viery“. Ona vedie veriacich k jednote, po ktorej túžil ich jediný Pán a tí, ktorí pozorne načúvajú, čo dnes „Duch hovorí cirkvám“ (Zjv 2, 7.11.17).
Je dobrým znamením, že sa tieto cirkvi a cirkevné spoločenstvá zjednocujú s katolíckou Cirkvou v základných bodoch kresťanskej viery a aj v úcte k Panne Márii. Uznávajú ju vlastne ako Pánovu Matku, považujú to za súčasť svojej viery v Krista, pravého Boha a pravého človeka. Rozjímajú o tom, ako Mária stojí pod krížom a prijíma za svojho syna Kristovho milovaného učeníka, ktorý‘ zasa Máriu prijíma za svoju matku.
Prečo ju teda nepovažovať za našu spoločnú Matku, ktorá sa modlí za jednotu Božej rodiny a ktorá nás všetkých „predchádza“ na čele dlhého sprievodu svedkov viery v jediného Pána, Božieho Syna, počatého z Ducha Svätého v jej panenskom lone?
(Ján Pavol II.)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Ak skrze Adamov hriech
nad ľuďmi zavládla smrť,
smrťou jediného Spravodlivého
sa na všetkých vylieva milosť;
v tebe, prečistá Panna,
zažiarila zornička Spásy,
mladšia ako náš hriech,
si prvou zo spasených.
(liturgia, André Gouzes)

Ježišova veľkňazská modlitba, Jn 17,1-3. 17-26

 Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril:
„Otče, nadišla hodina:
Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, 
tak, ako si mu dal moc nad každým telom,
aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život.
A večný život je v tom, aby poznali teba,
jediného pravého Boha,
a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.
 Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.
 Ako si ty mňa poslal na svet,
aj ja som ich poslal do sveta
 a pre nich sa ja sám posväcujem,
aby boli aj oni posvätení v pravde.

 No neprosím len za nich, ale aj za tých,
čo skrze ich slovo uveria vo mňa,
 aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal.
 A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im,
aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne.
Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal,
že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam,
kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal,
lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

 Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám.
I oni spoznali, že si ma ty poslal.
 Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim,
aby láska, ktorou ma miluješ,
bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

2. deň: Mária, Kráľovná sŕdc

Ďalej

4. deň: Mária, Kráľovná pokoja