2. deň: Mária, Kráľovná sŕdc

2. deň: Mária, Kráľovná sŕdc

Zasvätenie sa Márii Kráľovnej

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ó Duchu Svätý, Boh-Láska, puto lásky Svätej Trojice, tvojím spočinutím a slasťou je prebývať s ľudskými deťmi vo svätej čistote, ktorá pôsobením tvojej sily a čara prekvitá tu na zemi ako ruža medzi tŕním.
Duchu Svätý! Láska! Láska! Povedz, ktorou cestou dôjdem na miesto blaženosti? Kde je ten chodník života, ktorý vedie k lúkam zavlaženým božskou rosou, čo napojí smädné srdcia?
Láska, ty jediná poznáš cestu, ktorá vedie k životu a k pravde.
V tebe sa završuje slastné spojenie, čo zjednocuje božské osoby Svätej Trojice.
Duchu Svätý, skrze teba sme dostali najcennejšie dary. V tebe majú pôvod plodné semená, z ktorých vyrastá ovocie života. Z teba vyteká presladký med blaha, ktoré možno nájsť len v Bohu.
Ty na nás vylievaš vody hojného Božieho požehnania, svoje predrahé dary.
(sv. Gertrúda)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Jn 10, 14-16:
Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, november 1991:
„Len každodennou modlitbou môžete začať, deň čo deň, počúvať Boha, ktorý sa prihovára vášmu srdcu. Musíte sa naučiť rozoznať Boží hlas vo svojich srdciach.
Boh k vám chce neustále hovoriť, a práve modlitba je tým rozhovorom s ním. Túži vám ukázať vždy to, čo od vás očakáva, a dať vám poznať svoju vôľu. Preto modlite sa srdcom každý deň. Ak sa nebudete modliť, nespoznáte svoje povolanie.“

MEDITÁCIA
Keď večný Otec zosiela do našich sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý‘ volá: „Abba, Otče!“, či už v našej aktivite alebo pasivite, teda keď v nás prebúdza detskú nehu a lásku k nebeskému Otcovi, vtedy Duch Syna v nás prebúdza detskú nehu a lásku k našej nekonečne láskavej a sladkej Matke. V tomto zmysle večný Otec nám zosiela do sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý‘ volá: Matka, Matka! Totiž jeden a ten istý Duch – Duch Kristov – vzbudzuje v dušiach synovskú lásku i život v Márii, tak ako vzbudzuje synovskú lásku a život v Bohu. To všetko koná spôsobom, ktorý sa uskutočnil v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale to už zahŕňa tajomstvá, ktoré obchádzam svätým mlčaním. Každý ich však môže zakúsiť podľa miery svojej lásky.
(Marie de Sainte-Thérèse, „L’union mystique à Marie “ – Mystická jednota s Máriou)

Pri vyhlásení mariánskeho roku som takisto určil, že tento mariánsky rok sa skončí na budúci rok na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, aby sa tak zdôraznilo „veľké znamenie na nebi“, o ktorom hovorí Zjavenie svätého Jána. Takto chceme uskutočniť aj výzvu Koncilu, ktorá pozerá na Máriu ako na „znamenie spoľahlivej nádeje a útechy pre putujúci Boží ľud“.
Koncil vyjadruje túto výzvu nasledujúcimi slovami: „Všetci veriaci nech sa obracajú na Božiu Matku a Matku ľudí s naliehavými a vrúcnymi prosbami, aby ona, ktorá pomáhala Cirkvi v jej začiatkoch svojimi modlitbami, aj teraz, povýšená v nebi nad všetkých blažených a anjelov, orodovala v spoločenstve všetkých svätých u svojho Syna, dokiaľ sa všetky rodiny národov – tie, čo sa honosia kresťanským menom, ako aj tie, čo ešte nepoznajú svojho Spasiteľa – šťastlivo zhromaždia v pokoji a vo svornosti v jediný Boží ľud na slávu Najsvätejšej a nerozdielnej Trojice“ (LG 69).
(Ján Pavol II., Redemptoris Mater, 50)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Kráľovná raja, Matka svätej Lásky,
keďže si zo všetkých stvorení Bohu najmilšia, najdrahšia,
jeho prvá Milovaná, prijmi lásku i najbiednejšieho hriešnika,
ktorý si ťa zamiloval.
(sv. Alfonz z Liguori)

Žalm 23

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný svojmu menu.

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.

Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

1. deň: Korunovanie Panny Márie

Ďalej

3. deň: Mária, Kráľovná jednoty