1. deň: Korunovanie Panny Márie

1. deň: Korunovanie Panny Márie

Mária v lone Svätej Trojice

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Ó, môj Bože,
Trojica, ktorej sa klaniam,
pomôž mi úplne zabudnúť na seba,
aby som sa usídlila v tebe nemenná a pokojná,
akoby už moja duša prebývala vo večnosti.
Nech ma nič neznepokojí
a neodláka od teba,
ó, môj Nemenný,
ale každá minúta nech ma čoraz hlbšie
vovedie do tvojho tajomstva.

Utíš moju dušu,
urob si z nej nebo,
svoj milovaný príbytok
i miesto svojho odpočinku.
Nech ťa v ňom nikdy nenechám samého,
nech som pri tebe celá,
a klaniam sa ti
v živej viere a celkom odovzdaná
tvojmu stvoriteľskému pôsobeniu.
Môj milý Kriste,
z lásky ukrižovaný,
chcela by som byť nevestou
tvojho Srdca,
chcela by som ťa zahrnúť slávou, 
chcela by som ťa milovať…
až na smrť!

Cítim však svoju neschopnosť
 a tak ťa prosím,
aby si ma „obliekol do seba“,
aby si zjednotil moju dušu
s každým hnutím tvojej duše,
aby si ma zaplavil,
ovládol a „nahradil“ sebou,
nech sa môj život stane odbleskom tvojho života.
Príď ku mne,
ty sám sa vo mne klaňaj
a zadosťučiňuj ako Spasiteľ.

Ó, večné Slovo, Slovo môjho Boha,
chcem ťa po celý život počúvať
veľkou horlivosťou,
aby som sa naučila všetko od teba.
Chcem na teba upierať svoj zrak
aj v mojich temnotách,
prázdnotách a nemohúcnosti,
a zostať v tvojom jasnom svetle;
Ó, Hviezda moja milovaná,
uchváť ma,
aby som viac nemohla
uniknúť tvojej žiare.

Ó, stravujúci oheň, Duchu lásky,
vzbĺkni vo mne,
nech sa mi v duši uskutoční
akoby vtelenie Slova;
nech mu je moje človečenstvo
novou nádobou,
kde obnoví svoje tajomstvo.
A ty, Otče,
skloň sa k svojmu úbohému stvoreniatku,
zahaľ ho svojím tieňom
a viď v ňom iba svojho Milovaného,
v ktorom máš všetko zaľúbenie.

Ó, Trojica moja, moje všetko,
moja blaženosť,
nekonečná samota,
nesmiernosť, v ktorej sa strácam,
vydávam sa ti ako korisť.
Ukry sa vo mne,
nech sa ja ukryjem v tebe
v očakávaní nazerania
v tvojom svetle
na hlbiny tvojej veľkosti.
(bl. Alžbeta od Trojice)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi                                                                                         

Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
Múd 5, 15-16:
Spravodliví žijú naveky. V Pánovi je ich odmena a starosť o nich má Najvyšší. Preto prijmú skvostné kráľovstvo, z Pánovej ruky krásnu korunu, lebo svojou pravicou ich bude kryť, svojím ramenom ich bude chrániť.

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, vnútorný hlas, 21. apríla 1984:
„Pozdvihnite ruky, túžte po Ježišovi, pretože svojím vzkriesením vás chce naplniť milosťou. Buďte radostnými, nadšenými svedkami vzkriesenia. My v nebi sme všetci šťastní, ale chceme, aby sa i vaše srdcia radovali. Hľa, aký je dar môjho Syna a môj dar pre túto dobu: uľaví sa vám vo vašich súženiach, budú ľahšie, pretože budeme pri vás. Ak nás budete počúvať, ukážeme vám, ako v nich zvíťaziť.
Zajtra sa veľa modlite. Nech Ježiš skutočne vstane z mŕtvych vo vašich rodinách. Nech tam, kde je vojna, zavládne mier. Túžim po zrode nového človeka vo vašich srdciach. Deti moje, ďakujem vám. Naďalej prebúdzajte Ježišovo vzkriesenie vo všetkých ľuďoch.“

MEDITÁCIA
Ak syn je kráľom, je správne, aby jeho matku považovali za kráľovnú a tak ju aj oslovovali. Keď Mária súhlasila, že sa stane Matkou večného Slova, od tej chvíle si zaslúžila stať sa Kráľovnou sveta a všetkých stvorení. Máriu a Ježiša spája také úzke puto, že Matka nemôže byť oddelená od kráľovskej hodnosti Syna. Treba teda pripustiť, že Matka so Synom majú nielen spoločnú kráľovskú hodnosť, ale delia sa aj o kráľovskú moc.
Ak Ježiš je Kráľom vesmíru, aj Mária je Kráľovnou vesmíru. Všetky stvorenia, ktoré slúžia Bohu, majú slúžiť aj jej. Anjeli, ľudia a všetky veci, ktoré sú na nebi i na zemi a sú podriadené vláde Božej, sú rovnako podriadené aj kraľovaniu Panny Márie. „Pokračuj teda, Mária, neprestávaj vládnuť pokojom! Nakladaj s majetkom svojho Syna celkom slobodne ako Kráľovná, Matka a Nevesta Kráľa!
Si Kráľovnou, patrí ti kráľovská moc i vláda nad všetkými stvoreniami.“
(sv. Alfonz z Liguori)

Tretí pohľad (na Nanebovzatie) vyjadrujú slová responzóriového žalmu, najmä jeho poetická reč: kráľovská dcéra, odetá do drahých šiat, vchádza, aby zaujala miesto vedľa kráľovského trónu: „Tvoj trón, Bože, trvá na veky, a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti“ (Ž 45,7). Vo vykúpení sa obnovuje Božie kráľovstvo, ktoré vzniklo samotným stvorením a ktoré v srdci človeka narušil hriech.
Mária, Matka Vykupiteľa, má účasť na tomto kráľovstve slávy a jednoty s Bohom vo večnosti ako prvá. Jej narodenie pre nebo je definitívnym začiatkom slávy, ktorú synovia a dcéry tejto zeme majú dosiahnuť v Bohu mocou Kristovho vykúpenia.
Napokon, vykúpenie je základom premeny dejín vesmíru v Božie kráľovstvo. Mária je prvou z vykúpených. Práve na nej sa začalo pretvorenie vesmíru v Božie kráľovstvo. Toto vyjadruje tajomstvo jej nanebovzatia: narodenie pre nebo, s dušou a telom.
(Ján Pavol II., Lurdy, homília 15. 8. 1983)


Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Mária, plná milosti,
žiariaca Božou krásou,
vyjdi mu v ústrety
ako nevesta ozdobená jeho láskou.
(liturgia, André Gouzes)

Žalm 45

Moje srdce prekypuje krásnymi slovami,
svoje verše venujem kráľovi
Môj jazyk je ako pero rýchlopisca.

Ty si najkrajší z ľudských synov.
Z tvojich perí plynie milota.
Preto ťa Boh požehnal naveky.

Ty najmocnejší, pripáš si meč na bedrá;
svoju velebu a dôstojnosť.
Vo svojej dôstojnosti šťastne vytiahni,
nasadni na voz
a bojuj za pravdu, lásku a spravodlivosť.
Nech ťa tvoja pravica učí konať úžasné skutky.
Tvoje ostré šípy
zasiahnu srdcia kráľových nepriateľov,
poddajú sa ti národy.

Tvoj trón, Bože, trvá naveky
a žezlo tvojho kráľovstva
je žezlo spravodlivosti.
Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť,
preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti
viac ako tvojich druhov.

Tvoj odev vonia myrhou, aloou a kasiou
a rozveseľuje ťa zvuk harfy
z palácov zo slonoviny.
Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými;
po tvojej pravici stojí kráľovná
ozdobená zlatom z Ofíru.

Čuj, dcéra, a pozoruj,
nakloň svoj sluch,
zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou,
on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu.
Dcéry z Týru ti prinesú dary
a o tvoju priazeň sa budú uchádzať
veľmoži národa.

Veľmi vznešená je dcéra kráľovská vnútri,
jej odevom sú zlaté tkanivá.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi;
za ňou ti privádzajú panny, jej družice.
Sprevádza ich jasot radostný,
tak vstupujú do kráľovského paláca.

Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia,
urobíš ich kniežatami nad celou zemou.
Na tvoje meno budem pamätať
vo všetkých pokoleniach.
Preto ťa národy budú velebiť
navždy a na veky vekov.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

Správy z Medžugoria, 21.05.2020

Ďalej

2. deň: Mária, Kráľovná sŕdc