6. deň: Láska k blížnemu 

Týždeň v Nazarete

6. deň: Láska k blížnemu 

Zasvätenie citových a duchovných vzťahov

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

VZÝVANIE DUCHA SVÄTÉHO
Príď, Otče svetla, milosti, 
príď, Bože lásky šľachetnej,
vlož do úst slová svätosti, 
ukáž mi pravdu, silu v nej.
Nech iskra z tvojho plameňa 
vnikne mi celkom do srdca, 
nech život Boží znamená
tá láska vo mne horúca.
Príď, Duchu Svätý, Tvorivý,
ty sila mučeníkov si 
aj apoštolov horlivých
um si milosťou zarosil.
Osvecoval si prorokov
i všetkých svätcov, hrdinov, 
nad Kristom, jeho samotou
bdel si vždy; bdi aj nado mnou.
 (sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Zasvätenia sa svätému Jozefovi
Ó, môj milovaný svätý Jozef, prijmi ma za svoje dieťa. Postaraj sa o moju spásu, bdej nado mnou dňom i nocou, chráň  ma pred príležitosťami na hriech, získaj mi čistotu tela. Skrze tvoje orodovanie u Ježiša mi daj ducha obety, pokory, sebazapierania, vrúcnu lásku k Ježišovi v Najsvätejšej sviatosti a sladkú a nežnú lásku k Márií, mojej Matke. Svätý Jozef, buď so mnou  v živote, buď so mnou v smrti a získaj mi priaznivý súd u Ježiša, môjho milosrdného Spasiteľa. Amen.
Svätý Bernardín Sienský

Verím v Boha
Desiatok ruženca na úmysly Panny Márie

Božie Slovo
1 Pt 1,22; 2,1:
Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! (…) Odložte teda všetku zlobu a každú lesť, pokrytectvo, závisť a každé ohováranie…

Posolstvo Panny Márie z Medžugoria, 25. decembra 1987:
„Drahé deti! Radujte sa so mnou! Moje srdce sa teší z Ježiša, ktorého vám dnes chcem darovať. Želám si, drahé deti, aby každý z vás otvoril svoje srdce Ježišovi, a ja vám ho s láskou darujem. Želám si, drahé deti, aby vás on pretváral, poučoval a ochraňoval. Dnes prosím zvlášť za každého z vás a ponúkam vás Bohu, aby sa vo vás zjavil. Volám vás k úprimnej modlitbe srdcom, nech je každá vaša modlitba stretnutím s Bohom. V každej práci a v každodennom živote postavte Boha na prvé miesto! Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie.“

MEDITÁCIA
(PÚ) Obraciam sa tu na chvíľu k tebe, môj milý Ježišu, aby som sa z lásky posťažoval tvojej božskej velebnosti, že väčšina kresťanov, aj tých najučenejších, nevie o nevyhnutnom pute, ktoré je medzi tebou a tvojou svätou Matkou. Ty si, Pane, ustavične s Máriou a Mária je stále s tebou, a nemôže byť bez teba, inak by už nebola tým, čím je. Je natoľko milosťou pretvorená v teba, že už nežije ona, že jej už niet. Ty jediný, môj Ježišu, žiješ a kraľuješ v nej, a to dokonalejšie než vo všetkých anjeloch a svätých. Ach, keby sme poznali slávu a lásku, akej sa ti dostáva v tomto obdivuhodnom stvorení, celkom inak by sme zmýšľali o tebe i o nej.
Mária je s tebou tak vnútorne spojená, že by sa ľahšie dalo oddeliť svetlo od slnka alebo teplo od ohňa. Ba hovorím, že je dokonca jednoduchšie oddeliť od teba všetkých anjelov a svätých než Pannu Máriu: miluje ťa vrúcnejšie a oslavuje ťa dokonalejšie ako všetky tvoje stvorenia dovedna.
(sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu)

Ó, Srdce Ježišovo, žijúce v Márii a cez Máriu! Ó, Srdce Máriino, žijúce v Ježišovi a pre Ježiša! Ó, slastné puto oboch sŕdc! Buď požehnaný, Bože lásky a jednoty, že ich spájaš! Spoj s nimi aj moje srdce, nech všetky tri žijú zjednotené, na česť posvätnej jednoty troch Božských osôb!
(Pierre de Bérulle)

V rokoch Ježišovho skrytého života v nazaretskom dome aj Máriin život je „s Kristom ukrytý‘ v Bohu“ (Kol 3, 3) skrze vieru. Viera je totiž spojenie s Božím tajomstvom. Mária je nepretržite, každodenne v styku s nevýslovným tajomstvom Boha, ktorý sa stal človekom, s tajomstvom, ktoré prevyšuje všetko, čo bolo zjavené v Starom zákone. Už od chvíle zvestovania myseľ Panny Matky bola uvedená do radikálnej „novosti“ Božieho sebazjavenia a toto tajomstvo si uvedomovala. Mária je prvá z tých „maličkých“, o ktorých Ježiš raz povie: „Zvelebujem ťa, Otče… že si tieto veci skryl pred múdrvmi a rozumnými a zjavil si ich maličkým“ (Mt 11,25).
(Ján Pavol II, Redemptoris Mater, 17)

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen
S požehnaním a súhlasom mukačevského diecézneho biskupa Mons. Antala Majneka OFM

Antifóna

Ježišu, žijúci v Márii,
príď a ži vo svojom služobníkovi.
Ježišu, žijúci v Márii,
panuj nad všetkou mocou nepriateľa.
Ježišu, žijúci v Márii,
v Duchu Svätom, na slávu Boha Otca.
    (Jean Jacques Olier)

Hymnus na lásku, 1 Kor 13, 1-8

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými,
a lásky by som nemal,
bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu
a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal,
a lásky by som nemal,
ničím by som nebol.
A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu
a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny,
a lásky by som nemal,
nič by mi to neosožilo.
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá;
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa,
nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa,
nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti,
ale raduje sa z pravdy.
Všetko  znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.
Proroctvá prestanú, jazyky zamíknu a poznanie pominie.
Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme.
Ale keď príde to, čo je dokonalé,
prestane, čo je len čiastočné.
Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa,
poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa.
Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.
Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre.
Teraz poznávam iba čiastočne,
ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný.

Vzývanie Panny Márie:
Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie, 02.05.2020

Ďalej

Homília, páter Ivan Dugančić, Medžugorie, 05.05.2020