33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 21. deň

Link na video:   https://youtu.be/pcwYcRCFWHQ

21.DEŇ – Máriina pokora

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Lk 1, 48-50
Mária povedala: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. 
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.“

ZAMYSLENIE
„Máriina dokonalá pokora nepochádza z pohľadu na seba, ale z pohľadu na Boha. Mária si uvedomuje veľkosť, svätosť a dar Božej lásky, preto je pokorná a odovzdaná Bohu až do konca. Pokora nemá nič spoločné so slabosťou ani s ponižovaním seba samého. Pokora je v skutočnosti pravda. Ak poznáme seba a svoje vlastné slabosti, pomôže nám to správne budovať náš vzťah k sebe, k Bohu a k druhým. Ak sme si vedomí všetkého, čo Boh urobil pre nás, a ak si uvedomíme, že všetko je Jeho darom, potom neexistuje dôvod na chvastanie sa. A to je pokora.“
páter Ljubo Kurtovič

POSOLSTVO 
„Drahé deti! V tomto svätom čase radostného očakávania Boh si vybral vás maličkých, aby uskutočnil svoje veľké plány. Deti moje, buďte pokorní. Cez vašu pokoru chce Boh svojou múdrosťou z vašich duší urobiť vyvolený príbytok. Budete ho osvecovať dobrými skutkami a takto s otvoreným srdcom privítate narodenie môjho Syna v celej jeho veľkodušnej láske. Ďakujem vám, drahé deti. “          

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ
Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA
Dnes prosme Máriu za dar pokory, aby nám pomohla spoznávať seba samého v pravde.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
AMEN

 

Predchádzajúce

Porciunkulové odpustky 2.8.2023 na sviatok Panny Márie Anjelskej

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 22. deň