33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 23. deň

Link na video:        https://youtu.be/JCtBrIpzqnw

23. DEŇ –  MÁRIINA VIERA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty. 

Evanjelista Lukáš píše: Lk 1,42-45

Alžbeta zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A  blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán!”

ZAMYSLENIE
Alžbeta, naplnená Duchom Svätým, potvrdzuje to, čo Mária nosí vo svojom srdci i v svojom lone. Panna Mária, ako nás učí Cirkev, napredovala na ceste viery a zachovala si svoje zjednotenie so Synom až do chvíle pod krížom. Máriinej ceste viery je známy i meč, ktorý preniká dušu. Cesta jej viery pokračuje chodníkmi vyhnanstva do Egypta a vnútornou tmou, keď Mária „nerozumie“ správaniu sa dvanásťročného Ježiša v chráme a aj napriek tomu zachovávala všetky slová vo svojom srdci. Vrcholom Máriinho putovania vo viere je Golgota, kde so svojím Synom prežívala jeho utrpenie na kríži. Ona určitým spôsobom zomiera s ním a otvára sa vzkrieseniu, aby sa stala Matkou Cirkvi.

POSOLSTVO
„Drahé deti! Môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery a bezhraničnú dôveru v Božiu lásku. Všetci tí, ktorí majú silu viery sú silnejší. Viera pôsobí tak, že žiješ podľa dobra a vtedy svetlo Božej lásky prichádza vždy v správnom okamihu. To je sila, ktorá podopiera v bolesti a utrpení. Deti moje, modlite sa za silu viery, dôverujte nebeskému Otcovi a nebojte sa. Vedzte, že ani jedno Božie stvorenie nebude zatratené, ale bude žiť naveky. Každá bolesť má svoj koniec, a potom sa začne život v slobode, tam, kde prídu všetky moje deti a kde sa všetko vracia. Deti moje, váš boj je ťažký. Bude ešte ťažší, ale vy nasledujte môj príklad. Modlite sa za silu viery, dôverujte láske nebeského Otca. Som s vami, zjavujem sa vám, povzbudzujem vás. S nesmiernou materinskou láskou pohládzam vaše duše. Ďakujem vám.“ (18. marec 2018) 

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ
Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA
Dnes prosme Máriu, aby nám pomohla prežívať naše vnútorne utrpenia tak ako Ona s vierou a odovzdanosťou do rúk nebeského Otca.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 22. deň

Ďalej

Svetlo Máriino. August 2023