33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 26. deň

Link na video:  https://youtu.be/2INLnqkfxuM

26.DEŇ – MÁRIINA ČISTOTA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Evanjelista Lukáš píše:   Lk 1, 28-31

Anjel prišiel k Márii a povedal: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.“

ZAMYSLENIE

Anjel Gabriel pozdravil Máriu slovami: „Raduj sa, pretože si plná milosti!“ Je plná skutočnej krásy. Máriina krása spočíva v nevinnosti jej duše, v čistote jej citov, v jej srdci, ktoré nepozná  sebectvo, a preto je schopné pravdivo milovať.
Mária nám ukazuje cestu svojim príkladom čistoty srdca. Odporúča nám prostriedky: modlitbu, pôst, častú spoveď, Sväté písmo a Eucharistiu, aby sme mohli vidieť Boha v blížnych, a slúžiť mu s čistým srdcom ako Ona. Len čisté srdce, nezaťažené hriechom, sa môže otvoriť a iba úprimné oči môžu vidieť cestu, ktorou nás chce viesť Mária ku Kristovi.

POSOLSTVO

„Drahé deti, aby ste mohli byť mojimi apoštolmi a aby ste mohli pomáhať všetkým tým, ktorí sú vo tme spoznať svetlo lásky môjho Syna, musíte mať čisté a pokorné srdcia. Nemôžete pomôcť, aby sa môj Syn narodil a kraľoval v srdciach tých, ktorí ho nepoznajú, ak nekraľuje – ak nie je kráľom vo vašom srdci. Ja som s vami. Kráčam s vami ako matka. Klopem na vaše srdcia. Nemôžu sa otvoriť, lebo nie sú pokorné. Modlím sa a modlite sa aj vy, deti moje milované, aby ste mohli môjmu Synovi otvoriť čisté a pokorné srdcia a prijať dary, ktoré vám prisľúbil. Vtedy budete vedení láskou a mocou môjho Syna. Vtedy budete mojimi apoštolmi, ktorí všade okolo seba šíria ovocie Božej lásky. Z vás a prostredníctvom vás bude pôsobiť môj Syn, pretože budete jedno. Po tom túži moje materinské srdce, po jednote všetkých mojich detí skrze môjho Syna. S veľkou láskou žehnám a modlím sa za vyvolených môjho Syna, za vašich pastierov. Ďakujem vám.“  (2. január 2014)

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes preverujme svoje úmysly, prosme Pannu Máriu, aby nám pomohla mať vždy čisté, úprimne úmysly.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

 

 

Predchádzajúce

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. júla 2023

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 27. deň