33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 33. deň

Link na video:    https://youtu.be/qduLOIziErY

33. DEŇ – MÁRIINO NEPOŠKVRNENÉ SRDCE

Lk 2, 46-52

Po troch dňoch našli Ježiša v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí. 

 ZAMYSLENIE

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je srdce, ktoré je naplnené Bohom, ochotné počúvať a poslúchať. V biblickom jazyku sa na srdce vzťahuje najhlbšia podstata človeka, odtiaľ vychádzajú všetky myšlienky, slová a skutky.

Máriiným pokladom je jej Syn, do neho vložila svoje srdce. A tak Máriine myšlienky, slová, skutky majú svoj začiatok a koniec v kontemplácii Ježiša. Jej srdce je úplne naplnené Pánom. Ukryme sa do Máriinho Nepoškvrneného srdca, kde sa nikdy nedostal hriech a je plné Ježiša. Jej srdce je úkrytom i prameňom milostí, kde vždy nájdeme posilu a pomoc pre svoje duše.

POSOLSTVO

„Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých milujem a pozývam vás, priblížte sa môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás mohla ešte viac priblížiť k môjmu Synovi Ježišovi, aby vám On dal svoj pokoj a lásku, ktoré sú pokrmom pre každého z vás. Otvorte sa, deti moje, modlitbe, otvorte sa mojej láske. Ja som vaša matka a nemôžem vás nechať samé v blúdení a hriechu. Vy ste, deti moje, pozvané, aby ste boli mojimi deťmi, mojimi milovanými deťmi, aby som vás všetkých mohla odovzdať môjmu Synovi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA
Dnes prosme vrúcne Pannu Máriu, aby nám pomohla otvoriť srdce pre jej lásku. Modlime sa za víťazstvo jej Nepoškvrneného srdca.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

Predchádzajúce

ZÁVER 33-DŇOVEJ MODLITBY ZA SLOVENSKO

Ďalej

16.08.2023