Advent

História Adventu siaha až do konca 4. storočia a pochádza z južnej Galícii a Španielska. Tam sa veriaci modlitbou a častou účasťou na bohoslužbách v období troch týždňov pripravovali na Narodenie a Krst Pána, pretože práve v tento deň sa udeľovala sviatosť krstu. Neskôr pápež Gregor Veľký (+604) stanovil čas Adventu na 4 týždne. Má to svoj zmysel: keďže história ľudstva sa do Ježišovho narodenia počíta od roku 4000, Cirkevní otcovia rozhodli, že každoročná príprava na Ježišovo narodenie bude trvať štyri týždne.

Advent odkrýva navštívenie Pána – Spasiteľa – troma spôsobmi, hovorí o tom pápež František: „Prvé navštívenie – všetci to vieme – sa udialo Vtelením, narodením Ježiša v betlehemskej jaskyni. Druhé navštívenie sa deje v prítomnosti: Pán nás neustále navštevuje, každý deň, kráča po našom boku a je to prítomnosť útechy. A napokon to bude tretia, posledná návšteva, ktorú vyznávame zakaždým, keď recitujeme Krédo: «Opäť príde v sláve súdiť živých i mŕtvych».“ (Anjel Pána, 27.11.2016).

Obdobie  Adventu nesie so sebou pôstny charakter, stáva sa radostným očakávaním. Prvé dva týždne sa sústreďujú na Pánov druhý príchod na konci vekov. Hlavnou myšlienkou tohto očakávania je: stretnúť sa v nebeskom kráľovstve. Pozýva k bdeniu, aby Pánov príchod nebol pre nás nečakaný. Advent nie je len očakávaním toho, čo bude, ale aj toho, čo už  bolo a je prítomné medzi nami. K tomu nás pripravuje liturgia tretej (radostnej) adventnej nedele. Obdobie od 17. do 24. decembra je časom nepretržitej prípravy na narodenie Pána. Štvrtá adventná nedeľa hovorí o navštívení Božieho Syna. Vďaka liturgii môžeme na tieto udalosti nielen spomínať, ale sa ich aj zúčastňovať.

Zdroj: radiovaticana.com; fara.ivanka.sk

1Drahí naši priatelia, začali sme obdobie adventu s Máriiným pozvaním: „vydávajte svedectvo nezištne, z lásky k Bohu“. Tento čas sa budeme modliť za dar lásky: milovať a darovať sa nezištne druhým. Snažme sa robiť malé skutky s veľkou láskou. V tomto čase sa viac zamerajme na modlitbu za dar Božej lásky.

V tomto milostivom a radostnom očakávaní Ježišovho príchodu poďme s Máriou ku každému srdcu a do všetkého, čo prežíva každý z nás osobne, v našich rodinách, modlitbových skupinách a farnostiach.

V modlitbe a v radostnom bdení s vami, Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Ako stretnúť živého Boha

Ďalej

Dvojdňový pôst v dejinách (Slavko Barbarić OFM)