DEVIATNIK K DUCHU SVÄTÉMU

Drahí priatelia!
Dnes 14.5.2021 začíname novénu k Duchu Svätému.
Pridajte sa k nám.

Každý večer sa ju budeme modliť pri modrom kríži, kde budeme odovzdávať i vás všetkých, vaše úmysly.
Požehnaný čas očakávania Ducha Svätého na modlitbách s Máriou.
Spoločenstvo Svetlo Máriino

1. deň: Duch sily
Pán hovorí: „Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým… Zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (Sk 1, 5. 8).

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa vážne rozhodli prežívať túto novénu (k Duchu Svätému). Zasväťte čas modlitbe a obete! Ja som s vami a chcem vám pomôcť, aby ste rástli v odriekaní a umŕtvovaní, a tak mohli pochopiť krásu života tých ľudí, ktorí sa mi osobitným spôsobom darujú. Drahé deti, Boh vás žehná deň čo deň a želá si zmenu vášho života. Preto sa modlite, aby ste mali silu zmeniť svoj život. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (Kráľovná pokoja 25.5.1990).

Modlitba desiatku ruženca
s tajomstvom: ktorý nám zoslal Ducha Svätého
3 x „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty.“
Vzbuďme si úmysel: Duchu Svätý, pomôž mi rozlíšiť, čo si odo mňa v tomto čase praješ a pomôž mi to i uskutočniť. Amen.

2. deň: Duch pravdy
Pán hovorí: „Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám“ (Jn 16, 13-14).

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou a obetou pripravili na príchod Ducha Svätého. Deti moje, toto je čas milosti, a preto vás znovu pozývam, aby ste sa rozhodli pre Boha Stvoriteľa. Dovoľte mu, aby vás pretvoril a zmenil. Nech je vaše srdce pripravené načúvať a prežívať všetko, čo Duch Svätý má v svojom pláne s každým z vás. Deti moje, dovoľte Duchu Svätému, aby vás viedol cestou pravdy a spásy k večnému životu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (Kráľovná pokoja 25.5.1998).

Modlitba desiatku ruženca
s tajomstvom: ktorý nám zoslal Ducha Svätého
3 x „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty.“
Vzbuďme si úmysel: Duchu Svätý, pomôž mi rozlíšiť, čo si odo mňa v tomto čase praješ a pomôž mi to i uskutočniť. Amen.

3. deň: Duch nábožnosti
Apoštol Pavol hovorí: „Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu“ (Rim 8, 26-27).

„Drahé deti! Som tu medzi vami. Pozerám sa do vašich ranených a nepokojných sŕdc. Stratili ste sa, deti moje. Vaše rany spôsobené hriechom sa stávajú čoraz väčšie a väčšie a stále viac vás vzďaľujú od skutočnej pravdy. Hľadáte nádej a útechu na nesprávnych miestach, a ja vám ponúkam úprimnú nábožnosť, ktorá sa sýti láskou, obetou a pravdou. Dávam vám môjho Syna“ (Kráľovná pokoja 2.3.2009).

Modlitba desiatku ruženca
s tajomstvom: ktorý nám zoslal Ducha Svätého
3 x „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty.“
Vzbuďme si úmysel: Duchu Svätý, pomôž mi rozlíšiť, čo si odo mňa v tomto čase praješ a pomôž mi to i uskutočniť. Amen.

4. deň: Duch útechy
Pán hovorí: „Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás“ (Jn 14, 16-20).

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske, ktorá je Bohu verná a milá. Deti moje, láska prijíma všetko, aj to, čo je tvrdé a horké, kvôli Ježišovi, ktorý je láska. Preto, drahé deti, proste Boha, aby vám prišiel na pomoc nie podľa vašich želaní, ale zo svojej lásky. Odovzdajte sa Bohu, aby vás mohol uzdraviť, potešiť a odpustiť vám všetko to, čo je vám prekážkou na ceste lásky. Boh môže pretvárať váš život, a vy budete rásť v láske. Oslavujte Boha, deti moje, chválospevom lásky, aby Božia láska mohla vo vás rásť zo dňa na deň až do svojej plnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“( Kráľovná pokoja 25.6.1988).

Modlitba desiatku ruženca
s tajomstvom: ktorý nám zoslal Ducha Svätého
3 x „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty.“
Vzbuďme si úmysel: Duchu Svätý, pomôž mi rozlíšiť, čo si odo mňa v tomto čase praješ a pomôž mi to i uskutočniť. Amen.

5. deň: Duch slobody
Apoštol Pavol hovorí: „Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: ,Abba, Otče!’ A tak už nie si otrok, ale syn“ (Gal 4, 4-7). „Kde je Pánov Duch, tam je sloboda“ (2 Kor 3, 17).

„Drahé deti! Dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Deti moje, otvorte dvere srdca do hĺbky modlitbe, modlitbe srdcom, a potom bude môcť Najvyšší pracovať na vašej slobode a začne sa obrátenie. Viera sa stane mocná a celým srdcom budete môcť povedať: ,Boh môj, moje všetko.‘ Pochopíte, deti moje, že tu na zemi je všetko pominuteľné. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (Kráľovná pokoja 25. 11. 2013).

Modlitba desiatku ruženca
s tajomstvom: ktorý nám zoslal Ducha Svätého
3 x „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty.“
Vzbuďme si úmysel: Duchu Svätý, pomôž mi rozlíšiť, čo si odo mňa v tomto čase praješ a pomôž mi to i uskutočniť. Amen.

6. deň: Duch svätosti
Apoštol Pavol hovorí: „Boh nás spasil nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás hojne vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme, ospravedlnení jeho milosťou, boli podľa nádeje dedičmi večného života“ (Tít 3, 5-7).

„Drahé deti! Pozývam vás všetkých bez rozdielu na cestu svätosti vo vašom živote. Boh vám dal dar svätosti. Modlite sa, aby ste tento dar mohli čoraz lepšie spoznávať, a tak mohli svedčiť svojím životom o Bohu. Drahé deti, žehnám vás a prihováram sa za vás u Boha, aby vaša cesta a vaše svedectvo boli úplné a Bohu na radosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (Kráľovná pokoja 25.9.1988).

Modlitba desiatku ruženca
s tajomstvom: ktorý nám zoslal Ducha Svätého
3 x „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty.“
Vzbuďme si úmysel: Duchu Svätý, pomôž mi rozlíšiť, čo si odo mňa v tomto čase praješ a pomôž mi to i uskutočniť. Amen.

7. deň: Duch lásky
Apoštol Pavol hovorí: „Skrze Krista máme vierou prístup k tej istej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime nádejou na Božiu slávu. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5, 2. 5).

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k láske. Deti moje, milujte sa Božou láskou. V každom okamihu, v radosti i v smútku, nech prevažuje láska a tak láska zavládne vo vašich srdciach. Vzkriesený Ježiš bude s vami a vy budete jeho svedkami. Budem sa s vami radovať a chrániť vás svojím materinským plášťom. Zvlášť, deti moje, budem s láskou hľadieť na vaše každodenné obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (Kráľovná pokoja 25.3. 2005).

Modlitba desiatku ruženca
s tajomstvom: ktorý nám zoslal Ducha Svätého
3 x „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty.“
Vzbuďme si úmysel: Duchu Svätý, pomôž mi rozlíšiť, čo si odo mňa v tomto čase praješ a pomôž mi to i uskutočniť. Amen.

8. deň: Duch, ktorý osvecuje
Pán hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal“ (Jn 14, 23-24a. 25-26).

„Drahé deti! Pozývam vás a prichádzam medzi vás, pretože vás potrebujem. Potrebujem apoštolov čistého srdca. Modlím sa a proste aj vy, aby vás Duch Svätý uschopnil a viedol, aby vás osvietil a naplnil láskou a pokorou. Modlite sa, aby vás naplnil milosťou a milosrdenstvom. Deti moje, až potom mi budete rozumieť. Až potom pochopíte moju bolesť kvôli tým, ktorí nespoznali Božiu lásku. Potom mi budete môcť pomáhať. Budete mojimi nositeľmi svetla Božej lásky. Budete osvecovať cestu tým, ktorým sú darované oči, ale nechcú vidieť. Chcem, aby všetky moje deti videli môjho Syna. Chcem, aby všetky moje deti zažili jeho kráľovstvo. Znovu vás pozývam a prosím, aby ste sa modlili za tých, ktorých povolal môj Syn (kňazov). Ďakujem vám“ (Kráľovná pokoja 2.10.2012).

Modlitba desiatku ruženca
s tajomstvom: ktorý nám zoslal Ducha Svätého
3 x „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty.“
Vzbuďme si úmysel: Duchu Svätý, pomôž mi rozlíšiť, čo si odo mňa v tomto čase praješ a pomôž mi to i uskutočniť. Amen.

9. deň: Duch pokoja
Apoštol Pavol hovorí: „Prosím vás, ja väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst“ (Ef 4, 1-5).

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste rozmýšľali o svojej budúcnosti. Vy vytvárate nový svet bez Boha iba svojimi silami, a preto ste nespokojní a bez radosti v srdci. Tento čas je mojím časom, a preto vás, deti moje, znovu pozývam, aby ste sa modlili. Keď nájdete jednotu s Bohom, pocítite hlad po Božom slove a vaše srdce, deti moje, bude prekypovať radosťou a budete svedčiť o Božej láske všade, kde budete. Žehnám vás a opakujem, že som pri vás, aby som vám pomáhala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (Kráľovná pokoja 25.1.1997).

Modlitba desiatku ruženca
s tajomstvom: ktorý nám zoslal Ducha Svätého
3 x „Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie tvojej milovanej nevesty.“
Vzbuďme si úmysel: Duchu Svätý, pomôž mi rozlíšiť, čo si odo mňa v tomto čase praješ a pomôž mi to i uskutočniť. Amen.

Predchádzajúce

14.05.2021

Ďalej

15.05.2021