Deviatnik k Fatimskej Panne Márii – 1. deň

PRVÝ DEŇ
Fatima je meno, ktoré je už dlho známe pre svoj antikresťanský význam, keďže to bolo meno jedinej Mohamedovej dcéry.
Božia prozreteľnosť urobila z mena Fatima veľký kresťanský význam v časoch ateistického komunizmu.
Bolo to v Cova da Iria, okres Fatima, Portugalsko. Preblahoslavená Panna Mária Kráľovná ruženca sa zjavila trom pastierikom.
V treťom roku prvej svetovej vojny prišla Panna Mária na zem, aby odovzdala posolstvo pokoja.
V ruke držala ruženec, zbraň, ktorou sa ľudia mohli modliť za ukončenie všetkých vojen, a Mária otvorila svoje čisté a nepoškvrnené Srdce hriešnikom.
Tak bolo svetu predstavený nový pohľad na Máriu, Matku nás všetkých.
Modlime sa k Matke Božej z Fatimy:
Pane Bože všemohúci, pre Tvojho Jednorodeného Syna, ktorý nás vykúpil svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním pre večnú spásu, Ťa prosíme: daj nám milosť, aby sme rozjímajúc o tajomstvách ruženca Preblahoslavenej Panny Márie, mohli vedieť, ako ju napodobňovať v tom o čom nám hovoria, a obsiahnuť to, čo sľubujú. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 1991
„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, čo sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce prekaziť moje plány pokoja a radosti, aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte viac modlili a postili. Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie! Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som začala! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

K nepoškvrnenému srdcu Márie
Nepoškvrnené Srdce Márie, pomôž nám víťaziť nad hrozbou zla, ktoré sa tak ľahko zakoreňuje v srdciach dnešných ľudí a ktoré vo svojich nesmiernych dôsledkoch už zaťažuje našu súčasnosť a chce uzavrieť cesty do budúcna.
Od hladu a vojny, osloboď nás!
Od nukleárnej vojny, od nevyspytateľného sebazničenia a od každej formy vojny ,osloboď nás!
Od hriechov proti životu človeka od jeho počatia, osloboď nás!
Od nenávisti a od ponižovania dôstojnosti Božích detí, osloboď nás!
Od každej nespravodlivosti v sociálnom, národnom a medzinárodnom živote, osloboď nás!
Od sklonu bez zábran pošliapať Božie príkazy, osloboď nás!
Od pokušenia vykoreniť z ľudských sŕdc Božiu pravdu, osloboď nás!
Od straty rozpoznania dobra a zla, osloboď nás!
Od hriechov proti Duchu Svätému, osloboď nás!
Prijmi, Matka Kristova, toto volanie naplnené utrpením všetkých ľudí, naplnené utrpením celej spoločnosti.
Nech sa v dejinách sveta ešte raz zjaví nekonečná moc milosrdnej Lásky! Aby zastavila zlo, obrátila svedomia. .
V tvojom Nepoškvrnenom Srdci je pre všetkých svetlo nádeje. Amen.

Zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný i neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Predchádzajúce

03.05.2023

Ďalej

Deviatnik k Fatimskej Panne Márii – 2.deň