Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 1. deň

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

  • Modlime sa za úmysly Panny Márie
  • Obetujme deviatnik za pokoj v našich srdciach, rodinách, vo svete.

 

1.deň: pondelok 29.11.
– načúvať – „načúvanie – volanie k nemožnému“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 1,26–38

V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja cez vizionárku Mirijanu Soldovú 
 2. novembra 2013

„Drahé deti, znovu vás materinsky pozývam, aby ste milovali; aby ste sa neustále modlili za dar lásky; aby ste nadovšetko milovali nebeského Otca. Keď milujete jeho, budete milovať seba aj svojho blížneho. Toto sa nemôže rozdeľovať. Nebeský Otec je v každom človeku, každého človeka miluje a každého človeka volá po mene. Preto, deti moje, načúvajte cez modlitbu vôľu nebeského Otca. Rozprávajte sa s ním. Majte osobný vzťah s Otcom, ktorý ešte viac prehĺbi vzťah vás – spoločenstva mojich detí, mojich apoštolov. Ako matka si prajem, aby ste sa skrze lásku k nebeskému Otcovi povzniesli nad márnosťou tohto sveta a pomohli druhým, aby postupne spoznali nebeského Otca a priblížili sa k nemu. Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa za dar lásky, lebo láska je môj Syn. Modlite sa za svojich pastierov, aby vždy mali pre vás lásku, tak ako ju mal môj Syn a ako ju ukázal, darujúc svoj život za vašu spásu. Ďakujem vám. „

Zamyslenie

Mária vie načúvať Bohu. Pozor, nie je to jednoduché a povrchné „počúvanie“, je to načúvanie plné pozornosti, prijatia, pripravenosti pre Boha. Nie je tam roztržitosť, s ktorou niekedy prichádzame pred Boha alebo pred ľudí my. Počúvame slová, ale nepočúvame skutočne. Mária je pozorná voči Bohu, načúva Bohu. Mária však načúva aj faktom, číta udalosti svojho života, je pozorná ku konkrétnej realite a nezastavuje sa na povrchu. Ide do hĺbky, aby pochopila význam prežitého. Alžbeta, ktorá je už v rokoch, čaká syna, to je fakt. Mária je však pozorná, dokáže pochopiť význam tohto faktu: „Bohu nič nie je nemožné.“ Platí to aj v našom živote. Načúvať Bohu, ktorý k nám hovorí, a načúvať každodennej realite, venovať pozornosť ľuďom, faktom, pretože Pán je pri bráne nášho života a klope na ňu mnohými spôsobmi, na našu cestu vkladá znamenia a dáva nám schopnosť vidieť ich. Mária je matkou načúvania, vie pozorne načúvať Bohu a rovnako pozorne načúvať udalostiam života. 

Predsavzatie:  

Nájdem si 5 minút času na ticho, v ktorom budem načúvať, čo mi Boh hovorí cez udalosti, ľudí, Slovo.

Záverečná modlitba:

Mária, žena načúvania, daj, aby naše uši boli otvorené. Urob, aby sme počuli slovo tvojho Syna Ježiša uprostred tisícich slov tohto sveta. Daj, aby sme vedeli načúvať realite, v ktorej žijeme, každej osobe, ktorú stretneme, osobitne tej, ktorá je chudobná, núdzna, v ťažkostiach.

Svätý Jozef, buď mojím duchovným otcom, ochrancom mojej rodiny a nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojím príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba. Amen.

    Niektoré texty sú prevzaté z:  www.saleziani.prešov

Predchádzajúce

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Ďalej

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie 29.11. – 8.12.2023