Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 5. deň

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

  • Modlime sa za úmysly Panny Márie
  • Obetujme deviatnik za pokoj v našich srdciach, rodinách, vo svete.

5. deň:
–  rozhodnúť sa – „stávať sa slobodným pre rozhodnutie“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 2,41–52

Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.  Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. február 2007

„Drahé deti! Otvorte svoje srdce Božiemu milosrdenstvu v tomto pôstnom čase. Nebeský Otec chce zbaviť od otroctva hriechu každého z vás. Preto, milé deti, využite tento čas a cez stretnutie s Bohom v spovedi zanechajte hriech a rozhodnite sa pre svätosť. Urobte to z lásky k Ježišovi, ktorý vás všetkých vykúpil svojou krvou, aby ste boli šťastní a v pokoji. Nezabúdajte, milé deti, vaša sloboda je vašou slabosťou, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Zamyslenie

Dobrá mama svoje deti pri dospievaní sprevádza a nesnaží sa odstraňovať problémy a životné ťažkosti. A robí nielen to. Dobrá mama pomáha ja v tom, aby sme urobili konečné rozhodnutia v slobode. To nie je ľahké, ale mama to vie urobiť. Čo však znamená sloboda? Neznamená robiť to, čo chceme, nechať sa ovládať vášňami, skúšať všetko možné bez rozlišovania a nasledovať súčasný trend. Sloboda neznamená, ako sa hovorí, vyhodiť všetko, čo sa nám nepáči, z okna. Nie, to nie je sloboda! Sloboda nám bola darovaná, aby sme vedeli robiť dobré životné rozhodnutia! Mária, ako dobrá mama, nás učí, aby sme boli ako ona, schopní urobiť konečné rozhodnutia v čase, v ktorom vládne filozofia provizórnosti. Ťažké je urobiť definitívne rozhodnutia. Ona nám pomáha, urobiť tieto konečné rozhodnutia v plnej slobode, s akou ona odpovedala „áno“ na Boží plán so svojím životom.

Predsavzatie:

V malých rozhodnutiach sa budem snažiť uvedomiť si hodnotu slobody, ktorú mám pre konanie dobra. 

Záverečná modlitba:

Drahá Matka Mária, prebuď v nás všetkých obnovenú túžbu rozhodnúť sa pre svätosť: nech z našich slov vyžaruje krása pravdy, nach z našich skutkov zaznieva hymnus lásky, nech v našom tele a v srdci prebýva čistota, nech je v našom živote prítomná celá krása evanjelia.

Svätý Jozef, buď mojím duchovným otcom, ochrancom mojej rodiny a nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojím príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba. Amen.

    Niektoré texty sú prevzaté z:  www.saleziani.prešov

Predchádzajúce

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. novembra 2023

Ďalej

Svetlo Máriino. December 2023