Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 8. deň

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

  • Modlime sa za úmysly Panny Márie
  • Obetujme deviatnik za pokoj v našich srdciach, rodinách, vo svete.

8.deň:
– zdediť – „matka – dedičstvo učeníkov“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Jn 19,25–27

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. máj 1987

Drahé deti! Pozývam každého z vás, aby ste začali žiť v láske k Bohu. Drahé deti, vy ste schopné páchať hriech a bez rozmýšľania sa vydať do rúk satana. Pozývam vás, aby sa každý z vás vedome rozhodol pre Boha a proti satanovi. Som vaša Matka, a preto vás chcem viesť k dokonalej svätosti. Želám si, aby každý z vás bol šťastný tu na zemi a aby každý z vás bol so mnou v nebi. To je, drahé deti, cieľ môjho príchodu a moja túžba. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Zamyslenie

Na kríži, keď Kristus vo svojom tele podstupoval utrpenie dramatického stretnutia medzi hriechom sveta a Božím milosrdenstvom, pri svojich nohách videl utešujúcu prítomnosť matky a priateľa. V tomto rozhodujúcom okamihu ešte predtým, než vyhlásil za dokonané dielo, ktoré mu zveril Otec, Ježiš povedal Márii: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal milovanému priateľovi: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 26 – 27). Tieto Ježišove slová na prahu smrti nevyjadrujú na prvom mieste jeho súcitnú starosť o matku, ale sú skôr formuláciou zjavenia, ktoré odhaľuje tajomstvo zvláštnej spásonosnej misie. Ježiš nám necháva svoju matku, aby bola našou matkou. Až keď to urobil, Ježiš pocítil, že „je už všetko dokonané“ (Jn 19, 28). Pod krížom v najdôležitejšej hodine nového stvorenia nás Kristus privádza k Márii. Privádza nás k nej, pretože nechce, aby sme kráčali bez matky, a ľud v tomto materinskom obraze číta všetky tajomstvá evanjelia.

Predsavzatie:

Vezmem Máriu do svojho domu a pomodlím sa desiatok sv. ruženca.

Záverečná modlitba:

Panna Mária, ty ktorá si zostala pevne stáť pod krížom s neochvejnou vierou a prijala si radostnú útechu vzkriesenia, rozšír naše srdcia, aby sme v nich pripravili miesto pre Teba.

Svätý Jozef, buď mojím duchovným otcom, ochrancom mojej rodiny a –nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojím príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba. Amen.

    Niektoré texty sú prevzaté z:  www.saleziani.prešov

Predchádzajúce

Radosť z očakávania Kráľa pokoja (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 9. deň