Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 9. deň

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

  • Modlime sa za úmysly Panny Márie
  • Obetujme deviatnik za pokoj v našich srdciach, rodinách, vo svete.

9.deň:
–  žiť – žiť v spoločenstve vieru a nádej

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Sk 1,12–14

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. február 2021

Drahé deti! Boh mi dovolil aj dnes byť s vami, aby som vás pozvala k modlitbe a k pôstu. Prežívajte tento čas milosti a buďte svedkami nádeje, pretože vám opakujem, milé deti, že modlitbou a pôstom je možné aj vojny odvrátiť. Milé deti, verte a žite vo viere a s vierou tento čas milosti. A moje Nepoškvrnené Srdce nenechá nikoho z vás v nepokoji, ak sa bude utiekať ku mne. Prihováram sa za vás u Najvyššieho a prosím za pokoj vo vašich srdciach i nádej do budúcnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

Zamyslenie

Máriino počatie bez hriechu je privilégium. Na jednej strane nám umožňuje vidieť, aký plán mal Boh Otec s každým z nás, to , čím sme boli povolaní stať sa – žiť v úplnej  harmónii s Bohom, s inými, sami so sebou a s prírodou; a na druhej strane to, aká je preventívna Božia láska, vďaka ktorej človek cíti, že je milovaný, „omilostený“ a môže na ňu odpovedať tým najlepším, čo má v srdci. Nejde iba o to, že Panna Mária nemala v morálnej rovine negatívnu skúsenosť (nezhrešila), ale že bola úplne zameraná na Boha a na iných (milovala ich). Aby sme si mohli predstaviť, čo to znamená, stačí si pomyslieť na osobitnú ľudskú skúsenosť, ktorú geniálne opísal svätý Pavlov liste Rimanom. Opisuje v nej človeka, ktorý síce pozná dobro, no potom ho nekoná, ba ten istý zákon, ktorý ho mal na ceste k dobru sprevádzať ako pedagóg, sa stáva problémom. Chápe totiž, že to, čo by mal robiť, aby dosiahol plnosť života, šťastia a lásky, koniec koncov, slúži iba na to, aby si uvedomil svoje ohraničenia a egoistickú stránku. Hovoriť o nepoškvrnenom počatí znamená uznať, že Boh z vlastnej slobodnej iniciatívy ochránil Pannu Máriu pred týmto konfliktom: medzi dobrom, ktoré človek chce robiť, ale pritom ho nedokáže uskutočniť, a naplnením milosťou Boha, jeho láskou, aby sa mohol zamerať na dobro, a tak urobiť vhodné rozhodnutia a uviesť ich do života.

Predsavzatie:

Pripravím sa na sviatok Panny Márie odovzdaním do jej rúk.

Záverečná modlitba:

Celá krásna Mária, daj, nech nestratíme zmysel našej pozemskej púte: nech hrejivé svetlo viery osvecuje naše dni, nech potešujúca sila nádeje riadi naše kroky, nech nákazlivé teplo lásky oživuje naše srdce, aby oči každého z nás boli vždy uprené k Bohu, tam, kde je pravá radosť.

Svätý Jozef, buď mojím duchovným otcom, ochrancom mojej rodiny a –nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojím príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba. Amen.

K: Modlime sa:

Všemohúci a večný Bože, Ty si pôsobením Svätého Ducha pripravil telo i dušu Panny a Matky Márie, aby sa mohla stať dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme na jej láskavý príhovor boli oslobodení od hroziaceho zla a večnej smrti. Skrze Krista, nášho Pána. 

L: Amen.

  Niektoré texty sú prevzaté z:  www.saleziani.prešov

Predchádzajúce

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 8. deň

Ďalej

08.12.2023