Ježiš je pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Keď sa vizionári v Medžugorí opýtali Panny Márie: „Kto si?“, ona sa im predstavila slovami: „Som Kráľovná pokoja.“ V prvý deň zjavenia vizionári, ktorí boli vtedy deťmi, videli Pannu Máriu s dieťaťom Ježišom v náručí. Ona je Kráľovnou pokoja, ktorá nám daruje Ježiša, Knieža pokoja a ona je tou, ktorá nás vedie k Ježišovi. „On jediný môže darovať pokoj a radosť,“ často hovorí Panna Mária vo svojich posolstvách. 

Len niekoľko hodín pred ukrižovaním nám Ježiš povedal tieto slová: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje“ (Jn 14, 27). Ježišov pokoj nezávisel od vonkajších okolností. Nachádzal sa v nezávideniahodnej situácii –  vedel, čo sa s ním o niekoľko hodín stane, vedel, že všetka zloba a nenávisť padne na neho. Bolo ťažké znášať muky ukrižovania, ponižovania a posmechu. Ale on zostával v pokoji. 

Vieme, ako Ježiš pred svojím umučením trpel v Getsemanskej záhrade silnými bolesťami a potil sa krvavým potom. Ježiš prežil ťažké chvíle bolesti a skúšok v modlitbe so svojím Otcom, zriekol sa svojej vôle, prijal vôľu Otca a odovzdal sa Otcovmu vedeniu. Po modlitbe bol Ježiš pokojný a s hlbokým pokojom sa stretol s vojakmi a Judášom, ktorý ho prišiel zradiť. 

Tento pokoj, ktorý vychádza z modlitby a odovzdanosti, nám Ježiš daruje. Ako ho môžeme prijať? Jediný spôsob, ako môžeme pokoj nájsť, je odovzdať svoj život Bohu, veriť, že on všetko vedie k nášmu väčšiemu dobru. Možno vo chvíľach bolesti a utrpenia nedokážeme pochopiť Ježišov pokoj, ale môžeme ich prežívať s nádejou a oddanosťou. 

Keď naše srdce trápia zlyhania, únava, nepríjemné úlohy, stretnutia, ťažké prekážky, strachy a obavy, vtedy sa duša stáva priepasťou, z ktorej vychádza všetko zlo. Nepokojné srdce je nebezpečenstvo, do ktorého môžeme padnúť a potopiť svoj život. Keď sa apoštoli ocitli v búrke, prosili Ježiša, aby ich zachránil, pretože vlny pokryli loď, v ktorej sa plavili. A Ježiš prikázal moru a vetru a nastalo veľké ticho. 

Čokoľvek, čo na tomto svete zažijeme, sa rýchlo skončí. Radosti a starosti rýchlo pominú. Zdravie sa stráca tak, ako sa dá liečiť choroba. Pokoj v srdci nastáva, keď pozeráš ponad múr problémov a nešťastí, ponad múr prílišných radostí a rozkoší. Človek by v radosti nemal spyšnieť a v ťažkostiach zúfať. Tu na zemi je všetko obmedzené, večnosť sa ozýva jedine v tebe. Keď sa srdcom dotkneš večnosti, Boha, vtedy v tebe nastáva pokoj a bezpečie sa zmocní tvojho srdca. 

Panna Mária k nám prichádza z večnosti a chce nás priviesť k skúsenosti pokoja, ktorý už dnes môžeme prijať od Ježiša skrze modlitbu. 

Modlitba: Pane Ježišu, ty si sa nebál zostúpiť z nebeského trónu do lona Najsvätejšej Matky Márie. Tak veľmi si miloval človeka, že si mal dôveru odovzdať sa do ľudskej lásky a starostlivosti. Všetko si to urobil pre nás a kvôli nám. Ďakujeme ti, že si sa chcel stať človekom, aby si prežil náš ľudský život vo všetkom podobný nášmu – okrem hriechu. Svojím životom si nám ukázal, ako je možné zostať a byť Boží napriek všetkým trápeniam a krížom. Ukázal si nám, že je možné byť v pokoji, aj keď sme ohrození zlom a nenávisťou. Ježišu, chceme ti odovzdať svoj život a životy svojich blížnych. Zvlášť ti, Ježišu, odovzdávame tých, ktorí sú ohrození vojnou, prenasledovaním a nenávisťou svojich blížnych. Buď s nimi, aby ich srdcia nezostali naviazané na zlo, ktoré vytrpeli. Nech tvoj pokoj zvíťazí v srdciach všetkých, ktorí ťa hľadajú úprimným srdcom. Amen.

Predchádzajúce

Prinášam vám Ježiša (Terézia Gažiová)

Ďalej

Boh je tu, buďte svätí (Páter Slavko Barbarič, OFM)