List Svätého Otca mladým pri príležitosti 31. Festivalu mladých v Medžugorí

List Pápeža Františka mladým 01.08.2020.

Drahí mladí!

Každoročné stretnutie mladých v Medžugorí je čas naplnený modlitbou, katechézou a bratským stretnutím, ktoré vám dáva príležitosť spoznať živého Ježiša Krista, osobitným spôsobom prostredníctvom slávenia najsvätejšej Eucharistie, Poklonou pred Sviatosťou oltárnou, ako aj vo sviatosti Zmierenia. Tak vám pomáha odkryť iný spôsob života, odlišný od toho, aký vám ponúka kultúra dočasného, podľa ktorej nič nemôže byť trvalé a ktorá pozná len užívanie si práve prítomného okamihu. V tejto atmosfére relativizmu, v ktorej je ťažké nájsť pravdivé a spoľahlivé odpovede, heslo Festivalu „Poďte a uvidíte“ (Jn 1,39) – slová, ktorými sa Ježiš obrátil k svojim učeníkom, sú požehnaním. Ježiš obracia svoj pohľad aj k vám, pozývajúc vás, aby ste prišli a zostali s ním.

Nebojte sa! Kristus žije a chce, aby ste boli živí. On je skutočná krása a mladosť tohto sveta. Všetko, čoho sa dotkne, stane sa mladým, novým, plným života a zmyslu (porov. Apošt. exort. Christus vivit, 1). Práve to vidíme v scéne z evanjelia, kde sa Pán spytuje dvoch učeníkov, ktorí ho nasledujú: „Čo hľadáte?“. A oni mu odpovedajú: „Rabbi, Učiteľ – kde bývaš?“ A Ježiš im povedal: „Poďte a uvidíte“ (Jn 1,35-39). Šli teda, videli a zostali. Skúsenosť stretnutia s Ježišom sa natoľko vryla do pamäti učeníkov, že jeden z nich zaznamenal aj čas stretnutia: „Boli asi štyri hodiny popoludní“. (r. 39).

Evanjelium nám opisuje, ako sa dvaja učeníci, potom ako navštívili Pána v jeho dome, stali „sprostredkovateľmi“, ktorí umožnili iným, aby ho tiež stretli, spoznali a nasledovali. Ondrej sa hneď išiel podeliť o svoju skúsenosť s bratom Šimonom a priviedol ho k Ježišovi. Učiteľ, keď ho uvidel, dal mu meno „Kéfas“, t. j. „Skala“, ktoré sa neskôr stalo osobným menom Petra (porov. Jn 1,40- 42). Toto dokazuje, že pri stretnutí s Ježišom stávame sa novou osobou a prijímame misiu, aby sme tú skúsenosť odovzdali druhým, ale s pohľadom vždy upretým na neho, na Pána.

Drahí mladí, stretli ste sa už s Ježišovým pohľadom, ktorým sa vás pýta: „Čo hľadáte?“ Počuli ste už jeho hlas, ktorým vám hovorí: „Poďte a uvidíte?“. Pocítili ste to vnuknutie, aby ste za ním vykročili? Strávte tento čas s Ježišom, aby ste sa naplnili jeho Duchom a tak sa pripravili na dobrodružstvo života. Vykročte mu v ústrety, zostaňte s ním v modlitbe a zverte sa mu, lebo on je ten, kto pozná ľudské srdcia.

 Prekrásne Pánove pozvanie: „Poďte a uvidíte“, ktoré nám odovzdal mladý a milovaný Ježišov učeník, je dané aj všetkým budúcim učeníkom. Ježiš vás pozýva na stretnutie s ním, a práve tento Festival je príležitosťou na: „Poďte a uvidíte“. Slovo „poďte“, okrem toho, že poukazuje na telesný pohyb, má však aj jeden omnoho hlbší, duchový zmysel. Ukazuje nám cestu viery, ktorej hlavným cieľom je „vidieť“, t. j. zažiť Pána, a vďaka nemu spoznať aj konečný zmysel nášho bytia.

Veľkým vzorom Cirkvi mladého srdca, ktorá je pripravená nasledovať Krista s novou sviežosťou a vernosťou, navždy zostáva Panna Mária. Sila jej „áno“ a jej „nech sa mi stane“, ktoré vyslovila pred anjelom, nás vždy znova oduševňuje. Jej „áno“ znamená zúčastniť sa a vziať na seba riziko bez akejkoľvek inej záruky, okrem istoty v spoznaní, že je nositeľkou prísľubu. Jej „Hľa, služobnica Pána“ (Lk 1,38) je tým najkrajším príkladom, ktorý nám hovorí, čo sa stane, ak sa človek vo svojej slobode odovzdá do Božích rúk.

Nech vás tento príklad naplní nadšením a ukáže vám cestu! Mária je Matkou, ktorá bdie „nad nami, svojimi deťmi, ktorí kráčame životom často zdrvení únavou, núdzni, ale s túžbou, aby svetlo nádeje nevyhaslo. Toto je naše želanie: aby svetlo nádeje nevyhaslo. Naša Matka hľadí na tento putujúci ľud, ľud mladých, ktorých miluje, ktorý ju hľadá v stíšení srdca napriek tomu, že na ceste je tak veľa hluku, prázdnych slov, rozptýlení…“ (Christus vivit, 48).

Drahí mladí, „bežte priťahovaní tou Tvárou, ktorú tak veľmi milujeme, ktorej sa klaniame v Eucharistii a spoznávame v tele našich trpiacich bratov a sestier. Nech vás Duch Svätý povzbudzuje v tom behu, ktorým kráčate dopredu. Cirkev potrebuje váš vzlet, vašu intuíciu, vašu vieru.” (op. cit., 299). Pri tomto behu za Evanjeliom, s nadšením ktoré vzbudzuje aj tento Festival, zverujem vás všetkých príhovoru Blahoslavenej Panny Márie, vzývajúc svetlo a moc Ducha Svätého, aby ste mohli byť skutočnými svedkami Krista. Za to sa modlím, a všetkých vás žehnám a prosím, aby ste sa aj vy pomodlili za mňa.

V Ríme, u sv. Jána Lateránskeho,

na sviatok svätého Petra a Pavla, 29. júna 2020.

 

Predchádzajúce

Konferencia, Mladifest, 01.08.2020

Ďalej

Úvodné vysielanie: Festival Mladých 1.8.2020