NOVÉNA K 41. VÝROČIU ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ

Drahí priatelia,

pozývame vás k modlitbe novény k 41. výročiu zjavení Panne Márii.
V tomto roku 24. júna 2022 slávime Božské srdce Ježišovo v deň, keď sa prvýkrát zjavila Panna v Medžugorí a 25. júna 2022 spomienku Nepoškvrneného srdca Panny Márie, keď sa vizionári prvýkrát modlili a rozprávali s Kráľovnou pokoja. 25. júna slávime výročie zjavení.
Novénu sa začíname modliť spoločne s farnosťou Medžugorie 15. júna 2022.
Počas novény budeme vystupovať každý deň na Podbrdo – miesto prvých zjavení – a odovzdávať Panne Márii všetkých vás, vaše rodiny, potreby, úmysly.
Utiekajme sa k Srdcu Ježišovmu a Máriinmu, nech budú našim útočiskom a ochranou. Ďakujme Pánovi za to, že ešte dovoľuje Márii prichádzať i za všetky prijaté milosti na jej príhovor počas 41 rokov jej milostivej prítomnosti medzi nami.
Buďme spojení v modlitbe a vďačnosti.

Svetlo Máriino

Pripojte sa k nám každý deň modlitbou slávnostného ruženca na tieto úmysly:
1. deň – modlime sa za vizionárov
2. deň – modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie
3. deň – modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie
4. deň – modlime sa za zodpovedných v Cirkvi
5. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí
6. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria
7. deň – modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh prostredníctvom Medžugoria
8. deň – modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete, ktoré sú spojené s Medžugorím
9. deň – modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja

Predchádzajúce

14.06.2022

Ďalej

1.deň deviatnika pred 41 výročím zjavení Panny Márie v Medžugorí