PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY 2.8.2021

PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY 2.8.2021
na sviatok Panny Márie Anjelskej

Podľa dnešnej cirkevnej praxe možno porciunkulové odpustky získať v každom farskom kostole a františkánskom (teda i kapucínskom a minoritskom) a od 12.00 hod. 1. augusta do večera 2. augusta za obvyklých podmienok.

O ČO IDE?

Sv. František počas istej júlovej noci modlil v kostole Panny Márie Anjelskej, mal videnie. Zjavil sa mu Kristus so svojou Matkou a zástupom anjelov a vyzval ho, aby si vyprosil milosť, ktorá by oslávila Boha a spasila ľudí. Hneď potom sa mal vrátiť do Perugie, aby predniesol pápežovi svoju, na tú dobu odvážnu prosbu. V sprievode brata Massea predstupuje pred pápeža a prosí o veľmi významné odpustky „aby každý veriaci, ktorý s pravou ľútosťou a po spovedi príde do kostolíka Panny Márie Anjelskej, dosiahol úplné odpustenie svojich vín a trestov“. Prekvapený pápež súhlasí, ale vyslovuje obmedzenie, aby to platilo navždy, každý rok, ale iba jeden deň, od vešpier predchádzajúceho dňa do vešpier nasledujúceho dňa. František viac nepotrebuje, nečaká na písomný súhlas a odchádza. A keď ho pápež zavolá späť, pohotovo mu odpovedá: „Vaše slovo mi stačí. Ak je to Božie dielo, On sám sa postará, aby to dal poznať. Nechcem nijaký dokument. Nech je Panna Mária pergamenom, Kristus notárom a anjeli svedkami“ (Traktát o odpustkoch Porciunkuly).
„Notár“ Kristus vo sne potvrdil Františkovi pápežovo schválenie odpustkov. Sedem biskupov bolo prítomných na ich slávnostnom vyhlásení v Porciunkule 2. augusta 1216. František plný nadšenia vtedy zvolal: „Všetkých vás pošlem do raja!“ Všetkých – svojich súčasníkov i nasledujúce generácie, ktoré nezabudnú na tento duchovný poklad Cirkvi a budú z neho čerpať.

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. úplné (plnomocné) odpustky.

ČO SÚ ODPUSTKY? (KKC1471-1479)
V skratke:
tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest.
Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec).
Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva.
Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

K ZÍSKANIU ODPUSTKOV JE POTREBNÉ VYKONAŤ NASLEDOVNÉ:

vzbudiť si úmysel získať odpustky
pristúpiť k sviatosti zmierenia
vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)
prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)
pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (Verím v Boha, Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)
nábožne navštíviť farský alebo františkánsky kostol
PRE KOHO MÔŽEME ÚPLNÉ ODPUSTKY ZÍSKAŤ?
Každý sám pre seba.

Predchádzajúce

1.08.2021

Ďalej

02.08.2021