Porciunkulové odpustky 2.8.2023 na sviatok Panny Márie Anjelskej

Odpustky PORCIUNKULY sú PLNOMOCNÉ, kto ich získa, odpúšťajú sa mu všetky časné tresty a keby v tej chvíli zomrel, šiel by rovno do neba.

Porciunkulové odpustky je možné získať v každom farskom kostole a františkánskom (teda i kapucínskom a minoritskom) a od 12.00 hod. 1. augusta do večera 2. augusta pre seba, alebo pre duše v očistci za podmienok:

1. Byť v stave posväcujúcej milosti.
2. Absolvovať sv. spoveď v rozmedzí do ôsmich dní pred, alebo po odpustkovom čase.
3. Prijať sv. prijímanie v odpustkovom čase.
4. Pomodliť sa na úmysel Sv. Otca napr. modlitbu „Otče náš“, „Zdravas Mária“ a „Sláva Otcu“.
5. Navštíviť katedrálu, alebo baziliku minor, farský, alebo františkánsky kostol, alebo kostol, kde je zriadená duchovná správa a tam sa pomodliť modlitbu „Otče náš“ a „Verím v Boha“.

Je potrebné vedome si vzbudiť úmysel získať odpustky a odmietnuť akúkoľvek náklonnosť i k ľahkému hriechu, inak sa dosiahnu iba čiastočné odpustky. Dôležitá je pri tom úcta k Sv. Otcovi, ktorého ak niekto neuznáva, označuje ho za bludára a pochybuje o jeho učení, nielenže nezískava odpustky, ale dopúšťa sa hriechu.

Úmysly Sv. Otca, na ktoré sa modlíme a získavame odpustky sú:
1. Blaho Cirkvi
2. Šírenie viery
3. Vylúčenie a odstraňovanie bludov a herézy zo života viery
4. Obrátenie hriešnikov
5. Zjednotenie a súlad medzi kresťanmi
6. Všetky ďalšie dobrá pre kresťanov

Porciunkula je maličká kaplnka Anjelskej Panny Márie, okolo ktorej vyrástla katedrála Panny Márie Kráľovnej anjelov. Miesto sa nachádza neďaleko Assisi a je považované za centrum františkánskeho rádu. Na tomto mieste sv. František 24. februára 1208, rozpoznal v sebe hlas duchovného povolania, tu si zriadil kláštor a tu i zomrel 3. októbra 1226. Porciunkulové odpustky sa mohli získavať najskôr iba na tomto mieste, neskôr sa možnosť rozšírila do dnešnej podoby. Od reformy pápeža Pavla VI. Je možné získavať odpustky len raz denne.

ČO SÚ ODPUSTKY? (KKC1471-1479)
V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec).
Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva.
Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 20. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 21. deň