Vianoce v Medžugorí

Viac ako 2200 pútnikov z Ukrajiny, prevažne ženy a deti, putovali do Medžugoria modliť sa za pokoj. To bol cieľ ich púte, ktorú sprevádzalo približne 90 kňazov. Cesta z Ukrajiny do Medžugoria trvá zvyčajne 27 hodín. Teraz však niektoré autobusy museli čakať na hranici pri výjazde z Ukrajiny až 20 – 40 hodín. Ich cesta bola obetou, modlitbou za dar otvorených sŕdc pre prijatie Kráľa pokoja.

Z Podbrda, Križevca i pri spoločnej liturgii sa ozývala modlitba za pokoj, za dar Božej lásky, zmierenia, zastavenia vojny.

Po ich odchode sa Medžugorie zaplnilo stovkami pútnikov z celého sveta, medzi nimi boli i mnohí pútnici zo Slovenska a Čiech. S vďačnosťou sme v modlitbe odovzdali uplynulý rok a vybrali sa do nového roku 2023. Obnovení spoločnou modlitbou, znovuzrodení v sviatosti zmierenia, posilnení Eucharistiou, svedectvami a zdieľaním sme mohli zakúsiť, že pokoj je možný pri neustálom úsilí postaviť Boha vo svojom živote na prvé miesto.

Drahí priatelia, zo srdca vám prajeme požehnaný nový rok. S vďačnosťou a zodpovedne žime to, k čomu nás Kráľovná pokoja pozýva. Žime jej posolstvá, dennú modlitbu ruženca, rozjímanie evanjelia, spovedajme sa mesačne, často prijímajme Eucharistiu, postime sa. To sú prostriedky, ktorými nás vedie k svojmu Synovi. Vytvárajme modlitbové skupiny, obnovme spoločnú modlitbu v rodinách. Spolu s ňou sa modlime za pokoj v našich srdciach, rodinách i vo svete.

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Január 2023

Ďalej

Biblia nás vychováva pre Eucharistiu (Páter Slavko Barbarič)