ZÁVER 33-DŇOVEJ MODLITBY ZA SLOVENSKO

Pokoj a dobro z Medžugoria 

Drahí účastníci duchovných cvičení, ktorí ste sa pripravovali k zasväteniu a tí, ktorí sa s nami modlili 33-dní za Slovensko. 
Približujeme sa k aktu zasvätenia sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie 15. augusta na sviatok Nanebovzatie Panny Márie.

 1. Pripravme sa svätou spoveďou.
 2. Dve možnosti ako si vykonať zasvätenie:

PRVÁ MOŽNOSŤ – PRI SVÄTEJ OMŠI, 

 1. ktorú slúži kňaz na tento úmysel za vás alebo i za viac osôb, ktoré chcú ukončiť 33-dňové duchovné cvičenia aktom zasvätenia sa:
  • prepíšte vlastnoručne text zasvätenia, ktorý sa nachádza nižšie, nechajte miesto pre dátum a vlastný podpis (podpísať po prečítaní textu) a podpis kňaza, ak s tým kňaz súhlasí;
  • môžete pripraviť vázu pred sochu alebo obraz Panny Márie pre „kvet pre Máriu“ – zaobstarajte si kvet a prineste si ho na svätú omšu a vložte ho spolu s ostatnými účastníkmi do vázy pred Pannu Máriu ako darček, samozrejme, ak s tým kňaz súhlasí; ak je vás viac, môžete po dohode s kňazom pripraviť i vhodnú dekoráciu (napr. kvety, nápis);
  • ak je osôb, ktoré si budú vykonávať zasvätenie viac, môžu sa dohodnúť a pripraviť ďalšie časti liturgie: čítania, spievanie žalmu, modlitbu veriacich, spev (po dohode s kňazom);
  • na svätú omšu je vhodné prísť sviatočne oblečení a skôr, aby ste sa vnútorne pripravili; prineste si text zasvätenia, prípadne kvet pre Pannu Máriu, ktorú jej darujete pred začiatkom svätej omše do predtým pripravenej vázy pred sochou alebo jej obrazom; ak je osôb viac, tak jeden za druhým prineste kvet Panne Márii ako dar;
  • pred svätou omšou sa môžete pomodliť ruženec alebo desiatok ruženca;
  • po svätom prijímaní a vďakyvzdaní nahlas všetky osoby, ktoré si budú vykonávať zasvätenie, (po predchádzajúcej dohode s kňazom) prečítajú text zasvätenia a potom ho odovzdajú do rúk kňaza, ktorý každý text podpíše po skončení Eucharistie;
  • potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová „Som celý Tvoj Mária – Totus tuus“, alebo slová, ktoré Duch Svätý vkladá do vášho srdca.
 1. na ktorej si sami vzbudíte úmysel:
  • prepíšte vlastnoručne text zasvätenia, ktorý sa nachádza nižšie, nechajte miesto pre dátum a vlastný podpis (podpísať po prečítaní textu) a podpis kňaza, ak s tým kňaz súhlasí;
  • zaobstarajte si kvet a prineste si ho na svätú omšu, a odovzdajte potom pri soche alebo obraze Panny Márie ako dar;
  • svätú omšu obetujte na úmysel zasvätiť sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie;
  • pred svätou omšou sa môžete pomodliť ruženec alebo desiatok ruženca;
  • po svätej omši v tichosti prečítajte text zasvätenia, podpíšte ho a potom, zotrvajte v spontánnej modlitbe; môžete opakovať slová „Som celý Tvoj Mária – Totus tuus“, alebo slová, ktoré Duch Svätý vkladá do vášho srdca.

DRUHÁ MOŽNOSŤ – DUCHOVNE SPOJENÍ S NAMI V MEDŽUGORÍ cez internet – online prenos z Podbrda 15.08.2023 o 09.00:

  • zúčastnite sa sv. omše a prijmite sväté prijímanie na úmysel zasvätiť sa Najsvätejšej Trojici prostredníctvom Panny Márie;
  • prepíšte vlastnoručne text zasvätenia sa, ktorý sa nachádza nižšie, nechajte miesto pre dátum a vlastný podpis (podpísať po prečítaní textu), ak je to možné, tak i pre podpis svojho kňaza (kňaza z vašej farnosti, spovedníka);
  • na stôl alebo na iné vhodné miesto (rodinný oltárik) položte kríž a obraz alebo sochu Pána Ježiša a Panny Márie;
  • môžete si pripraviť kvet pre Pannu Máriu a vložte ho do vázy na tom mieste, vhodné je i slávnostne sa obliecť; 

Modlitby zasvätenia sa

Mária, dnes pred tebou a v tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen.

Tešíme sa na spoločný čas v modlitbe s vami,
Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. júla 2023

Ďalej

16.08.2023