2019

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.decembra 2019

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.decembra 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú „Drahé deti! Prinášam vám môjho Syna Ježiša, aby vás požehnal a odkryl vám svoju lásku, ktorá prichádza z nebies. Vaše srdce túži po pokoji, ktorého je na zemi čoraz menej. Preto sú ľudia ďaleko od Boha, duše sú choré a smerujú k duchovnej smrti. Som s vami, deti moje, aby som vás viedla touto cestou spásy, na ktorú vás Boh pozýva. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.decembra 2019, výročné zjavenie Jakubovi Čolovi „Drahé deti, dnes, v tento milostivý deň vás osobitným spôsobom pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia a prosili Ježiša, aby upevnil vašu vieru. Deti, cez modlitbu srdcom, vieru a skutky spoznáte, čo znamená žiť úprimný kresťanský život. Častokrát, deti, váš život a vaše srdcia zachváti tma, bolesť a kríže. Nezapochybujte vo viere a nepýtajte sa prečo, pretože si myslíte, že ste sami a opustení, ale otvorte svoje srdcia, modlite sa a pevne verte. A vtedy vaše srdcia pocítia Božiu blízkosť i to, že vás Boh nikdy neopúšťa a že je v každom okamihu pri vás. Skrze modlitbu a vieru Boh odpovie na každé vaše prečo a každú vašu bolesť, tmu a kríž premení na svetlo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2019, cez vozionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Nech bude pre vás tento čas časom modlitby. Bez Boha nemáte pokoj. Preto, deti moje, modlite sa za pokoj vo vašich srdciach a rodinách, aby sa Ježiš mohol vo vás narodiť a dať vám svoju lásku a požehnanie. Svet je vo vojne, pretože srdcia sú plné nenávisti a žiarlivosti. V očiach, deti moje, vidieť nepokoj, pretože ste Ježišovi nedovolili, aby sa narodil vo vašich životoch. Hľadajte ho, modlite sa a on sa vám daruje v dieťati, ktoré je radosť a pokoj. Ja som s vami a modlím sa za vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.októbra 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech modlitba bude balzamom pre vašu dušu, pretože plodom modlitby je radosť, darovanie, vydávanie svedectva o Bohu druhým skrze vaše životy. Deti moje, v úplnej odovzdanosti Bohu, on sa o všetko postará, požehná vás a vaše obety budú mať zmysel. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25.9.2019 prostredníctvom Márie Pavlovičovej – Lunettiovej

  Drahé deti! Dnes vás pozývam modliť sa na moje úmysly, aby som vám mohla pomôcť. Deti moje, modlite sa ruženec a rozjímajte nad tajomstvami ruženca, pretože i vy vo svojom živote prechádzate cez radosti i bolesti. Takýmto spôsobom pretvárate tajomstvá do svojho života, pretože život je tajomstvo až kým ho nevložíte do božích rúk. Tak budete mať skúsenosť viery ako Peter, ktorý stretol Ježiša a Duch svätý naplnil jeho srdce. Aj vy ste, deti moje, pozvaní vydávať svedectvo žijúc lásku, ktorou vás Boh deň čo deň zahŕňa mojou prítomnosťou. Preto, deti moje, buďte otvorení a modlite sa srdcom vo viere. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. augusta 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Modlite sa, pracujte a vydávajte svedectvo s láskou pre nebeské kráľovstvo, aby vám bolo dobre tu na zemi. Deti moje, vaše úsilie Boh stonásobne požehná, budete svedkami medzi národmi. Duše neveriacich pocítia milosť obrátenia a nebo bude vďačné za vašu námahu a obety. Deti moje, vydávajte svedectvo s ružencom v ruke, že ste moji a rozhodnite sa pre svätosť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júl 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Moje pozvanie pre vás je modlitba. Nech sa modlitba stane pre vás radosťou a vencom, ktorý vás viaže s Bohom. Deti moje, prídu pokušenia a vy nebudete silní a hriech bude vládnuť. Ale, ak ste moji, zvíťazíte, pretože vaším útočišťom bude Srdce môjho Syna Ježiša. Preto, deti moje, vráťte sa k modlitbe, kým sa vám modlitba nestane životom vo dne i v noci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Posolstvo Panny Márie, Kráľovej pokoja, 25. júna 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Ďakujem Bohu za každého z vás. Osobitným spôsobom, deti moje, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Pripravujem vás pre nové časy, aby ste boli pevní vo viere a vytrvalí v modlitbe tak, aby Duch Svätý pôsobil prostredníctvom vás a obnovil tvárnosť zeme. Modlím sa s vami za pokoj, ktorý je najdrahocennejším darom, hoci satan chce vojnu a nenávisť.Vy, deti moje, buďte vystretými rukami a hrdo kráčajte s Bohom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25.06.2019 Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 4 minúty (18.37 h – 18.41 h) , bolo v Ivankinom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala: Panna Mária nám dala toto posolstvo: „Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa.”

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Dnes vás ako matka pozývam k obráteniu. Tento čas je pre vás, deti moje, časom ticha a modlitby. Preto nech v teple vášho srdca rastie zrnko nádeje a viery a vy, deti moje, zo dňa na deň pocítite potrebu viac sa modliť. Váš život sa stane usporiadaný a zodpovedný. Pochopíte, deti moje, že tu na zemi ste pominuteľní a pocítite potrebu byť bližšie Bohu a s láskou budete vydávať svedectvo o vašej skúsenosti stretnutia s Bohom, ktoré budete zdieľať s druhými. Som s vami a modlím sa za vás, ale nemôžem bez vášho ÁNO. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. januára 2019, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. januára 2019, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú