33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 1. deň

 

  1. DEŇ – ZVESTOVANIE

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Lk 1, 34-38

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.

A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.

Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

ZAMYSLENIE

Archanjel Gabriel je poslom Božím, ktorý Márii prináša radostnú zvesť. Boh Otec nekonečne miluje každého človeka a skrze svojho Syna mu chce dať večný život. Mária sa otvára pôsobeniu Ducha Svätého, aby správne rozlíšila Božiu vôľu. Dáva sa mu k dispozícii, aby sa aj cez ňu dotýkal ľudských sŕdc a začal v nich pôsobiť.

POSOLSTVO

„Drahé deti! Dnes, keď sa narodil Ježiš a svojím narodením prináša nesmiernu radosť, lásku a pokoj, zvlášť vás pozývam, aby ste povedali Ježišovi svoje ÁNO. Otvorte svoje srdcia, aby do nich vstúpil Ježiš, prebýval v nich a cez vás začal pôsobiť. Len tak budete môcť pochopiť skutočnú krásu Božej lásky, radosti a pokoja. Drahé deti, radujte sa z Ježišovho narodenia a modlite sa za všetky srdcia, ktoré sa Ježišovi neotvorili, aby Ježiš mohol vstúpiť do každého ich srdca a cez ne mohol začať pôsobiť. Aby sa tak každý človek stal príkladom skutočného človeka, cez ktorého pôsobí Boh.“

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ PM

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Pros dnes Pannu Máriu, aby ti pomohla otvoriť Ježišovi srdcia ľudí, ktorých dnes stretneš.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

 

Predchádzajúce

POZVÁNKA K 33-DŇOVEJ MODLITBE ZA SLOVENSKO – 2024

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 2. deň