33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 11.deň

Link na video:

https://youtu.be/BSHcfLapNM8 

  1. DEŇ – JEŽIŠ SA POTÍ KRVOU

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Mt 26, 37-39

 Vzal so sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli naňho smútok a úzkosť. Vtedy im povedal: „Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou!“ Trochu poodišiel, padol na tvár a modlil sa: „Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie ako ja chcem, ale ako ty.“ 

ZAMYSLENIE

Ježišu po skončení poslednej večere si odišiel do ticha Getsemanskej záhrady modliť sa k svojmu Otcovi. Vzal si so sebou apoštolov Petra, Jakuba a Jána, ktorí zaspali. Prosíme, zobuď nás, Ježišu, ak duchovne zaspíme, aby sme vytrvali v modlitbe. Len tak môžeme odolať všetkým pokušeniam a obstáť v skúškach.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2019

„Drahé deti! Moje pozvanie pre vás je modlitba. Nech je vám modlitba radosťou a vencom, ktorý vás spája s Bohom. Deti moje, prídu pokušenia a vy nebudete silní a hriech bude vládnuť. Ale keď ste moji, zvíťazíte, pretože vaším útočišťom bude Srdce môjho Syna Ježiša. Preto, deti moje, vráťte sa k modlitbe, kým sa vám modlitba nestane životom vo dne i v noci. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „ 

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária dnes nás uč odolávať pokušeniam a vedieť sa ukrývať sa do Tvojho Nepoškvrneného Srdca.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 10. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 12. deň