33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 29. deň

Link na video:    https://youtu.be/fqfxIcjo8j4

 

29. DEŇ – MÁRIINA MODLITBA

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.                                               

Lk 1, 46 -48

Mária sa modlí: „Velebí moja duša Pán a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.“

ZAMYSLENIE

Z Máriinho srdca a pier vychádza jej modlitba, ktorou oslavuje a chváli Pána. Celý jej život je oslavou a chválou Pána. Je našou učiteľkou modlitby. Matkou, ktorá pozná silu modlitby. Preto nás neustále volá k modlitbe a modlí sa s nami a za nás.
Máriina modlitba je chválospev i boj za naše duše. Modlitba s ňou koná zázraky.
Pomôž nám Mária zastaviť sa, neponáhľať sa, rozlišovať a uvedomiť si, že veľa od toho, čo sa stane závisí od našich modlitieb.

POSOLSTVO

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste sa v tomto období zvlášť modlili, aby ste prežili radostné stretnutie s narodeným Ježišom. Drahé deti, želám si, aby ste tieto dni prežili tak, ako ich ja prežívam. S radosťou vás chcem viesť a ukázať vám radosť, do ktorej vás chcem každého priviesť. Preto, drahé deti, modlite sa a úplne sa mi odovzdajte! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (11. december 1986). 

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes prosme Máriu aby nám pomohla modliť sa viac. Modlime sa s ňou za uskutočnenie jej plánov pokoja.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 28. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 30. deň